Przewodniczący Komisji Rady Gminy:

– Budżetowo – Finansowej,
– Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego,
– Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy,
– Rewizyjnej,

informują, że w dniu 9 października 2018 r. (tj. wtorek) o godzinie 9:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy – sala nr 1, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.

2. Omówienie projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXXIV/226/2014 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie przystąpienia Gminy Koniusza do wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020 oraz podwyższenia kwoty kryterium dochodowego do 150 % kryterium ustawowego w związku z realizacją programu.
3. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020”
4. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmian w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Koniusza na lata 2014-2020.
5. Omówienie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok.
6. Omówienie projektów uchwał w sprawie przedłużenia dzierżaw nieruchomości rolnych.
7. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
8. Zakończenie.