Or. 524.2.2018
Koniusza, dnia 2 lipca 2018 r.

Ogłoszenie 
Wójta Gminy Koniusza 
z dnia 2 lipca 2018 r.

o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Koniusza w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2018 roku.

Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) w związku z Zarządzeniem Nr 41/2018 Wójta Gminy Koniusza z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie przydziału dotacji z budżetu Gminy Koniusza na realizację zadań publicznych gminy Koniusza w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w 2018 roku,

ogłasza się, 
że w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), przyznane zostały następujące dotacje:

1. Stowarzyszeniu Koło Gospodyń Wiejskich w Glewie  z siedzibą  w Glewie 38, 32-104 Koniusza – dotacja na powierzenie zadania pod tytułem: „Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych we wsi Glew”, w wysokości 5 000,00 zł.

2. Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Karwin, Karwin 1, 32-104 Koniusza  – dotacja na powierzenie zadania pod tytułem: „Organizacja cyklu kursów i szkoleń – tradycja i nowoczesność w naszych domach”, w wysokości  5 000,00 zł.


Zastępca Wójta
mgr inż. Hubert Wawrzeń

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej – BIP

https://bip.malopolska.pl/ugkoniusza,a,1468368,ogloszenie-wojta-gminy-koniusza-z-dnia-2-lipca-2018-r-o-wynikach-otwartego-konkursu-ofert-na-realiza.html