ZARZĄDZENIE NR 36/2018 W SPRAWIE: PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYKAZU NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY KONIUSZA PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA I DZIERŻAWY

W sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność  Gminy Koniusza przeznaczonych do użyczenia i dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt . 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz.994 z późn. zm.), art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku , poz.121  z późn. zm.) oraz w związku  z Uchwałą Nr XLI/278/2018 Rady Gminy Koniusza z dnia 14 czerwca  2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  kolejnych umów na  nieruchomości  stanowiące własność Gminy Koniusza z dotychczasowymi Dzierżawcami zarządzam co następuje:

§1

Podać do publicznej wiadomości wykaz dotyczący nieruchomości gruntowych zabudowanych oraz rolnych stanowiących własność Gminy Koniusza przeznaczonych:

1/ w użyczenie położonych w miejscowościach: Wierzbno i Glew w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 niniejszego Zarządzenia,
2/ do dzierżawy położonych w miejscowościach: Koniusza, Posądza i Wronin na okres do 3 lat w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 niniejszego Zarządzenia.

§2

Wykaz wywiesza się na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Gminy Koniusza oraz na stronie internetowej i BIP Urzędu Gminy Koniusza. Informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4

Wykonanie Zarządzenia powierza się inspektorowi ds. gospodarki nieruchomościami.

Zastępca Wójta 
mgr inż. Hubert Wawrzeń

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 36

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 36