ZŁOŻENIE INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

/ZŁOŻENIE INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OSOBY FIZYCZNE
ZŁOŻENIE INFORMACJI W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO I OD NIERUCHOMOŚCI PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 2018-06-11T23:57:11+00:00

Złożenie informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości przez osoby fizyczne

Obowiązek złożenia informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości ciąży na osobach fizycznych, które są:

  • właścicielami lub samoistnymi posiadaczami gruntów, nieruchomości lub obiektów budowlanych, lasów,
  • użytkownikami wieczystymi,
  • posiadaczami gruntów, lasów, nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
  • dzierżawcami gruntów gospodarstwa rolnego na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania (gruntu, lasu ,nieruchomości) informację:

·       o gruntach (użytkach rolnych) IR-1

·       o lasach IL-1

·       o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1

w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Koniuszy
I piętro pokój nr 15             tel. 12 386 91 00 w. 21

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (teks jedn. Dz. U. z 2013 r.  poz. 1381 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 465 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (teks jedn. Dz. U. z 2014 r.  poz. 849 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty

Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
 Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1

Termin załatwienia sprawy

Bez zbędnej zwłoki.

Tryb odwoławczy

Nie przysługuje.

Uwagi

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomościpodlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

1) grunty;

2) budynki lub ich części;

3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.