Złożenie deklaracji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości przez osoby prawne

Obowiązek złożenia deklaracji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości ciąży na osobach prawnych, jednostkach organizacyjnych, w tym spółkach, nieposiadających osobowości prawnej, które są:

  • właścicielami lub samoistnymi posiadaczami gruntów, nieruchomości lub obiektów budowlanych, lasów,
  • użytkownikami wieczystymi,
  • posiadaczami gruntów, lasów, nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej są obowiązane składać, w terminie do 15 stycznia (od nieruchomości do 31 stycznia), organowi podatkowemu właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania (gruntu, lasu ,nieruchomości) deklarację na : 

na dany rok podatkowy. Jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego. W przypadku zaistnienia zmian odpowiednio skorygować deklarację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian.

Osoby te mają także obowiązek wpłacać obliczony w deklaracji podatek na rachunek budżetu gminy 93859700010040040004880002  w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego i w terminach:

  • podatek rolny do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada 
  • podatek od nieruchomości do 31 stycznia I rata a pozostałe do dnia 15 każdego miesiąca
  • podatek leśny do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Koniuszy
I piętro pokój nr 15             tel. 12 386 91 00 w. 21

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (teks jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 333 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (teks jedn. Dz. U. z 

Uwagi

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

1) grunty;

2) budynki lub ich części;

3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.