Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Gminy Koniusza – piętro, pokój 15, tel. (012) 386-91-00 wewn. 21

Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, prawną oraz nieposiadająca osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym

Do wniosku składanego w terminie:
– od 1 lutego do 28 lutego załącza się faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w terminie od 1 sierpnia do dnia 31 stycznia,
– od 1 sierpnia do 31 sierpnia załącza się faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w terminie od dnia od 1 lutego do 31 lipca.

2. Limit ustala się jako sumę:
1) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 110 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku, oraz
2) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 40 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Kwotę zwrotu podatku ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającej z faktur VAT, i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
2. Ksero umowy dzierżawy ( oryginał do wglądu )
3. Faktury potwierdzające zakup oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku
4. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – tylko w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru
5. Oświadczenie o posiadanych gruntach znajdujących się w innej gminie w przypadku, gdy w naszej gminie grunty nie stanowią gospodarstwa rolnego w myśl przepisów o podatku rolnym – druk oświadczenia w załącznikach
6. Informacja o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła, którego wnioskodawca był posiadaczem w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Opłaty: brak

Forma załatwienia:
1. Decyzja Wójta Gminy Koniusza

 Przewidywany termin załatwienia sprawy:
1.Decyzje wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
2.Wypłata zwrotu podatku przyznanego w drodze decyzji następuje w następujących terminach:

– od dnia 2 – 30 kwietnia – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w terminie od dnia 01 lutego do 29 luty ;
– od dnia 1 – 31 października – jeżeli wnioski zostały złożone od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia

Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10 w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Koniusza

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. 2015.1340 tj.)
2.Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20.12.2018 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2466)

Formularze do pobrania:
Oświadczenie

Oświadczenie dla osób, które na terenie Gminy Koniusza posiadają mniej niż 1 ha ziemi

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego