Dla mieszkańca – GOPS

Dla mieszkańca – GOPS2024-04-05T13:21:02+00:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniuszy czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Kontakt:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Koniusza 55, 32-104 Koniusza
tel. (012) 386 90 32, (012) 386 59 27
e-mail:  gops@koniusza.pl

Struktura GOPS

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KONIUSZY ZATRUDNIA 7 PRACOWNIKÓW:
Jolanta Cieśla – Kierownik Ośrodka

Kadra Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniuszy:

 1. Małgorzata Maj– Starszy Specjalista Pracy Socjalnej dla terenu  : Biórków Mały, Górka Jaklińska, Łyszkowice, Polekarcice, Posądza, Przesławice, Siedliska, Zielona, Koniusza
  2. Magdalena Socha –  Pracownik socjalny dla terenu : Czernichów, Glew, Glewiec, Karwin, Szarbia, Wąsów, Wroniec, Wronin, Wierzbno, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Koniuszy.
  3. Małgorzata Grabowska – Pracownik socjalny dla terenu: Biórków Wielki, Chorążyce, Gnatowice, Budziejowice, Dalewice, Muniaczkowice, Niegardów, Niegardów Kolonia, Piotrkowice Małe, Piotrkowice Wielkie, Rzędowice,
  4. Paweł Gajda – Asystent Rodziny

Komórka do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego:
1. Agnieszka Błaut – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego dla terenu: Biórków Mały, Biórków Wielki, Chorążyce, Górka Jaklińska, Gnatowice, Koniusza, Łyszkowice, Polekarcice, Posądza, Przesławice, Siedliska, Wierzbno, Zielona.
Realizuje zadania związane z funduszem alimentacyjnym.
2. Magdalena Samborek – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych dla terenu: Budziejowice, Czernichów, Dalewice, Glew, Glewiec, Karwin, Niegardów, Niegardów Kolonia, Muniaczkowice, Piotrkowice Małe, Piotrkowice Wielkie, Rzędowice, Szarbia, Wąsów, Wroniec, Wronin.
Obsługa księgowa GOPS:
Maria Jantos – Główna Księgowa GOPS.

Telefony:
Kierownik/księgowość:  12 386 90 32
Pracownicy socjalni:       12 386 90 32, 12 386 90 32
Świadczenia Rodzinne:  12 386 90 32
Fundusz Alimentacyjny:  12 386 90 32
Deklaracja dostępności – GOPS Koniusza

Pomoc społeczna na zasadach określonych w ustawie jest udzielana osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:
1. Bezrobocia,
2. Niepełnosprawności,
3. Długotrwałej lub ciężkiej choroby,
4. Przemocy w rodzinie,
5. Potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
6. Bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
7. Braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
8. Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
9. Alkoholizmu lub narkomanii,
10. Zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
11. Klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Świadczeniami z pomocy społecznej są:

świadczenia pieniężne
1. zasiłek stały,
2. zasiłek okresowy,
3. zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
4. zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
5. pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
6. świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
7. wynagrodzenie zależne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez Sąd.

świadczenia niepieniężne:
1. praca socjalna,
2. bilet kredytowany,
3. składki na ubezpieczenie zdrowotne,
4. składki na ubezpieczenia społeczne,
5. pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
6. sprawienie pogrzebu,
7. poradnictwo specjalistyczne,
8. interwencja kryzysowa,
9. schronienie,
10. posiłek,
11. niezbędne ubranie,
12. usługi opiekuńcze w miejscu wsparcia oraz w rodzinnych domach pomocy, zamieszkania, w ośrodkach
13. specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia,
14. mieszkanie chronione,
15. pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
16. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych.

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
1. Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776 zł;
2. Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600 zł przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w
punktach 2-11.

Przyznanie świadczenia z pomocy społecznej musi być poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu rodzinnego (środowiskowego) w miejscu zamieszkania. W świetle ustawodawstwa dotyczącego pomocy społecznej rodzina – to osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące. 

Oprócz danych dotyczących posiadanych źródeł dochodów, sytuacji zawodowej zdrowotnej, rodzinnej, pracownik socjalny może domagać się złożenia oświadczenia o posiadanym stanie majątkowym. Odmowa złożenia takiego oświadczenia może być podstawą do odmowy przyznania świadczenia z pomocy społecznej.

Podstawę ustalenia danych osoby ubiegającej się o świadczenia, stanu jej zdrowia oraz sytuacji osobistej, rodzinnej i materialnej stanowią odpowiednio aktualne dokumenty, a w szczególności:
–     Podanie
–     Odcinek renty/emerytury za ostatni miesiąc
–     Zaświadczenie o wysokości zarobków NETTO za ostatni miesiąc
–     Rachunki ( energia elektryczna, gaz, woda )
–     Imienne faktury za leki
–     Zaświadczenie lekarskie ( jeżeli takowe jest )
–     Kartę Szpitalną ( jeżeli takowa jest )
–     Orzeczenie o niepełnosprawności
–     Zaświadczenie o ubezpieczenie w KRUS za ostatni miesiąc
–     Ostatnia wpłata KRUS
–     Zaświadczenia dzieci o uczęszczaniu do szkół ponadgimnazjalnych
–     Wyroki sądu o rozwodzie/rozdzielności majątkowej/alimentach
–     Decyzje o przyznaniu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku, świadczenia pielęgnacyjnego
–     Decyzja rentowa, emerytalna
–     Zaświadczenie o niekorzystaniu z pomocy innego ośrodka Pomocy Społecznej w sytuacji innego miejsca zameldowania niż gmina Koniusza
–     Zaświadczenie o wielkości posiadania gospodarstwa rolnego jeżeli grunty znajdują się w innej Gminie niż Gmina Koniusza.

Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak współdziałania z pracownikiem socjalnym, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, marnotrawstwo zasobów własnych lub przyznanych świadczeń mogą być podstawą do odmowy przyznania, ograniczenia lub wstrzymania świadczeń pomocy społecznej.

Z pomocy społecznej można otrzymać następujące świadczenia:

Zasiłek stały

 • przysługuje pełnoletniej osobie samotnej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku (kobieta 60 lat, mężczyzna 65 lat) lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek okresowy
Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Zasiłek celowy
Zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, strat poniesionych w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego
Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną
Świadczenie to może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

Specjalny zasiłek celowy
Świadczenie może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe – w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. Świadczenie to nie podlega zwrotowi.

Zasiłek celowy na zasadach zwrotu
Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku.

Pomoc w zakresie dożywiania
Może być przyznana, osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy określone w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości do 150 % kryterium dochodowego: osoby samotnie gospodarującej, wynoszącego 1 164,00 zł, a w przypadku rodziny sumy kwoty 900,00 zł pomnożonej przez liczbę członków rodziny. Pomocy udziela się w szczególności:

1.dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2.uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
3. osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym- w formie: jednego gorącego posiłku dziennie osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Stypendium szkolne
Do stypendium szkolnego uprawnia dochód w przeliczeniu na osobę w kwocie 600,00 zł netto.

Dochód ustala się na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 345 zł/m-c.

1) stypendium szkolne – może je otrzymać uczeń, w którego rodzinie miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty 600,00 zł netto, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
Stypendium to może być udzielane uczniom w formie: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, a w uzasadnionych przypadkach także w formie świadczenia pieniężnego. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym. Wniosek ten składa się do 15 września danego roku szkolnego.

2) zasiłek szkolny – może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O tę formę pomocy można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Zespół Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, która weszła w życie z dniem 1 sierpnia 2010 roku do zadań własnych gminy włączono tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym tworzenie Zespołów Interdyscyplinarnych.

Gmina poprzez Zespół Interdyscyplinarny podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Art. 9a ust. 15 cytowanej ustawy obliguje Radę Miasta i Gminy do podjęcia uchwały określającej tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego d/s przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Zespół Interdyscyplinarny powoływany jest zarządzeniem Wójta Gminy i działa na podstawie porozumień zawartych między Wójtem, a instytucjami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu. Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy robocze, których działania mają na celu rozwiązywanie w indywidualnych przypadkach problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w szczególności poprzez diagnozowanie problemu, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym oraz inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego składającego się z przedstawicieli różnych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie pozwala na szybsze i skuteczniejsze podejmowanie działań pomocowych ukierunkowanych na rzecz ofiar przemocy oraz środowisk zagrożonych przemocą.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniuszy realizuje Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Koniusza na lata 2019-2023, przyjęty Uchwałą Rady Gminy Koniusza Nr VII/59/2019  z dnia 28 lutego 2019 r.

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koniuszy działa Punkt Wsparcia dla Ofiar Przemocy, czynny w dniach:
Wtorek w godzinach 13:00 – 15:00
Czwartek w godzinach 13:30 – 15:30

Wszelkie pytania dotyczące punktu wsparcia można uzyskać pod numerem
Tel. 12 386 59 27

Bezpłatne specjalistyczne poradnictwo PCPR Proszowice ul. 3 Maja 72, 32-100

Proszowice tel. 12 386-29-60, 517 847 661
Psycholog I czwartek m-ca 8.00 – 15.00, teren Szpitala w Proszowicach – budynek administracyjny(za postojem karetek)
Pedagog I poniedziałek m-ca 17.00 – 18.00, Wikariat w Proszowicach, ul. 3-go Maja 1, parter, wejście od strony wschodniej.

KARTA DUŻEJ RODZINY

Prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci.

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinom z co najmniej trójką dzieci niezależnie od uzyskiwanych dochodów:

 • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
 • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
 • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania.

Dom Pomocy Społecznej
Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. Osobę wymagającą tej formy wsparcia kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.
W przypadku gdy przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej danego typu zlokalizowanym najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej wynosi ponad 3 miesiące, osobę kieruje się na jej wniosek do domu pomocy społecznej tego samego typu zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, w którym przewidywany termin oczekiwania na umieszczenie jest krótszy niż 3 miesiące.
W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna – prokuratora.
Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających. Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Dom pomocy społecznej może również świadczyć usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na następujące typy domów, dla:
1) osób w podeszłym wieku;
2) osób przewlekle somatycznie chorych;
3) osób przewlekle psychicznie chorych;
4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
6) osób niepełnosprawnych fizycznie.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej. Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej. W przypadku regionalnych domów pomocy społecznej decyzję wydaje marszałek województwa. W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania. Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca:

1) w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym – ustala wójt (burmistrz, prezydent miasta) i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;
2) w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym – ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku;

3) w regionalnym domu pomocy społecznej – ustala marszałek województwa i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:

1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,

3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70 % swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70 % tego dochodu;
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej:
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej, a opłatami wnoszonymi przez mieszkańca i jego rodzinę. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mogą wnosić osoby inne niż małżonek, zstępni lub wstępni.

Mieszkanie chronione
Mieszkanie chronione jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej. Pobyt w takim mieszkaniu może być przyznany osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność albo chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia albo zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione ma zapewniać warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.
Prowadzenie i zapewnienie miejsc w mieszkaniach chronionych (co stanowi odrębne czynności) należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Natomiast prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy należy do zadań własnych powiatu. Uzyskanie miejsca w mieszkaniu chronionym.
Właściwość miejscową gminy ustala się według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie z pomocy społecznej. Świadczenia z pomocy społecznej są zasadniczo udzielane na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Przyznanie świadczenia następuje w formie decyzji administracyjnej. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub o odmowie przyznania świadczenia wydaje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, mającego na celu ustalenie całości sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, mieszkaniowej i dochodowej osoby ubiegającej się o dane świadczenie.
Należy pamiętać, że pobyt w mieszkaniu chronionym ma charakter odpłatny. Opłatę za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby te nie ponoszą jednak opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego . Rada gminy w drodze uchwały ustala, w zakresie zadań własnych, szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

USŁUGI OPIEKUŃCZE
Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina (również wspólnie nie zamieszkująca) – małżonkowie, wstępni (rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki) nie mogą takiej pomocy zapewnić. Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zalecaną przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Tryb udzielania usług opiekuńczych
O pomoc w formie usług opiekuńczych można zwrócić się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniuszy osobiście lub telefonicznie. Wymagane jest zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia uzasadniające korzystanie z usług i zalecaną przez lekarza pielęgnację. Po zgłoszeniu pracownik socjalny w domu odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy podczas którego ustalony zostaje zakres usług i wydana na tej podstawie decyzja o przyznaniu usług opiekuńczych. Należy zaznaczyć, że osoba w rodzinie wymagająca opieki i pomocy w pierwszej kolejności powinna oczekiwać jej od osób najbliższych. Procedura przyznawania usług jest taka sama, a ponadto przeprowadzony jest rodzinny wywiad środowiskowy u osób zobowiązanych do alimentacji (rodzice, dzieci). Usługi opiekuńcze u osoby w rodzinie mogą być przyznane, o ile Ośrodek Pomocy Społecznej dysponuje wolnymi godzinami. Rada Gminy określa, w drodze uchwały, szczególne warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

Zakres usług opiekuńczych :
Czynności pielęgnacyjne:
1. toaleta chorego w łóżku
2. pomoc przy kąpieli
3. zmiana bielizny osobistej i pościelowej
4. prześcielenie łóżka
5. zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń
6. zgłaszanie wizyt lekarskich
7. inne czynności wynikające ze stanu chorego
8. realizacja recept

Czynności gospodarcze

Dokumenty:
1. Protokół z ustnego zgłoszenia wniosku lub pisemny wniosek o przyznanie usług opiekuńczych
2. Dowód osobisty lub dokument potwierdzający tożsamość – do wglądu
3. Zaświadczenie lekarza , że wnioskodawca wymaga pomocy ze strony drugiej osoby
4. Zakres czynności opiekuna domowego u podopiecznego w domu
5. Zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości osiąganego dochodu osoby lub rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o usługi opiekuńcze
6. Rodzinny wywiad środowiskowy
7. Oświadczenie o stanie majątkowym
8. Oświadczenie o uzyskaniu /lub braku/ jednorazowego dochodu w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Procedura postępowania:
1. Osoba ubiegająca się o usługi opiekuńcze składa pisemny wniosek z wymaganą dokumentacją w Ośrodku Pomocy Społecznej w Koniuszy.

 1. Wniosek jest rejestrowany i przekazywany pracownikowi socjalnemu z danego rejonu.
 2. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w umówionym terminie /zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku/ w miejscu zamieszkania wnioskodawcy
 3. Wywiad środowiskowy wraz z wymaganą dokumentacją stanowi podstawę do wydania decyzji administracyjnej o przyznaniu usług opiekuńczych bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.
 4. Decyzja administracyjna o przyznaniu usług opiekuńczych podpisana jest przez Kierownika.
 5. Przekazanie decyzji administracyjnej wnioskodawcy za potwierdzeniem odbioru.

W 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniuszy otrzymał dotację w ramach Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Zadanie dofinansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Wartość dofinasowania 7 711,20 zł

Całkowita wartość programu 7 711,20 zł

Przedmiotem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi.

 

W 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniuszy otrzymał dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Wartość dofinansowania zadania:  73 949 zł

 

 

W 2024 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniuszy realizuje program „Posiłek w szkole i w domu” polegający na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Program „Posiłek w szkole i w domu” dofinasowany jest ze środków budżetu państwa.

Wartość dofinansowania programu:  21 390 zł

Całkowity koszt zadania: 26 738 zł

W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniuszy otrzymał dotację z przeznaczeniem na wsparcie finansowe zadań i programów  realizacji zadań pomocy społecznej.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Wartość dofinansowania zadania:  9 533 zł

Całkowity Koszt zadania: 17 262 zł

W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniuszy otrzymał dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania własnego polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej.

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa.

Wartość dofinansowania zadania:  71 254 zł

W 2023 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniuszy realizuje program „Posiłek w szkole i w domu” polegający na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności.

Program „Posiłek w szkole i w domu” dofinasowany jest ze środków budżetu państwa.

Wartość dofinansowania programu:  21 390 zł

Całkowity koszt zadania: 26 738 zł

ŚWIADCZENIA RODZINNE, WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

w okresie zasiłkowym 2016/2017 tj. od 01 listopada 2016 r

Kwoty wypłacanych świadczeń:

Rodzaj świadczenia Wypłata Kwota świadczenia
1 Zasiłek rodzinny miesięcznie

    95,00 zł

  124,00 zł

  135,00 zł

do ukończenia 5 roku życia

powyżej   5 r. ż  do ukończenia  18 r. ż

powyżej 18 r. ż  do ukończenia  24 r. ż

Dodatki z tytułu:

 

 
urodzenia dziecka jednorazowo

1.000,00 zł

 
samotnego  wychowywania  dziecka

   193,00 zł

 

   273,00 zł

 

na jedno dziecko jednak nie więcej niż 386,00 zł łącznie na wszystkie dzieci

na jedno dziecko niepełnosprawne   nie więcej niż  546,00 zł łącznie na wszystkie dzieci

kształcenia i rehabilitacji miesięcznie

     90,00 zł

  110,00 zł

na dziecko do ukończenia  5 r. ż

na dziecko powyżej 5 r. ż

wielodzietności miesięcznie

    95,00 zł

na trzecie i każde kolejne dziecko
rozpoczęcia roku szkolnego jednorazowo

  100,00 zł

przysługuje  na dziecko  rozpoczynające przygotowanie roczne  „zerówkę”,  szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową  i ponadgimnazjalną oraz szkołę  artystyczną – o w/w świadczenie należy złożyć wniosek we wrześniu lub październik
podjęcia przez dziecko  nauki w szkole  poza miejscem  zamieszkania:

– na pokrycie wydatków  związanych z zamieszkaniem

– na pokrycie  wydatków  związanych z dojazdem  do szkoły

Miesięcznie

(10 miesięcy w roku)

 

 

 

  113,00 zł

 

    69,00 zł

Przysługuje na dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej
Opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego miesięcznie

  400,00 zł

 
2 Świadczenia opiekuńcze

 

 

świadczenie pielęgnacyjne miesięcznie

1.406,00 zł

zasiłek pielęgnacyjny miesięcznie

    153,00 zł

 
specjalny zasiłek opiekuńczy miesięcznie

    520,00 zł

 
zasiłek dla opiekunów miesięcznie

    520,00 zł

 
3 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) jednorazowo

 

1.000,00 zł

 

 
4 Fundusz alimentacyjny miesięcznie Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł

Kryteria dochodowe dla świadczeniobiorców:

Rodzaj świadczenia Kryterium dochodowe – wysokość miesięcznego dochodu rodziny netto*    w przeliczeniu na osobę  w rodzinie
1 Zasiłek rodzinny

wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego

674,00 zł

764,00 zł

w przypadku gdy członkiem  rodziny  jest dziecko niepełnosprawne
2 Świadczenia opiekuńcze
świadczenie pielęgnacyjne Bez względu na dochód
zasiłek pielęgnacyjny Bez względu na dochód
specjalny zasiłek opiekuńczy 764,00 zł
Zasiłek dla opiekunów Bez względu na dochód
3 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) 1.922,00 zł
4 Fundusz alimentacyjny    725,00 zł
5 Świadczenie wychowawcze – 500+ 800 zł

1200 zł w przypadku gdy członkiem  rodziny  jest dziecko niepełnosprawne

 * kryterium dochodowe netto – dochód pomniejszony o podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. 

Przejdź do góry