ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KONIUSZA ZA 2023 ROK

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.) Wójt Gminy Koniusza przedstawia Radzie Gminy Koniusza Raport o stanie Gminy Koniusza za rok 2023 w terminie do dnia 31 maja 2024 r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Koniusza w roku 2023, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał i budżetu obywatelskiego.

Rada Gminy Koniusza będzie rozpatrywała raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Wójtowi.

Sesja ta zaplanowana jest na dzień 27 czerwca 2024 r. Na sesji w tym dniu odbędzie się debata nad raportem o stanie gminy z udziałem mieszkańców.

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy mogą zabierać głos po zgłoszeniu tego faktu Przewodniczącemu Rady Gminy Koniusza do dnia 26 czerwca 2024 r. Pisemne zgłoszenie poparte co najmniej 20 podpisami na odpowiednim druku należy złożyć w Urzędzie Gminy w Koniuszy, Koniusza 55, na Dzienniku Podawczym w godzinach tj. 7:30 – 15:00.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Gminy Koniusza.

Potrzebne dokumenty: