Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, informuje, że w dniu 23 maja 2024 r. (tj. czwartek) o godzinie 1400 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy
w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad.
2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 r.
3. Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy.
4. Omówienie mienia gminnego.
5. Omówienie zagadnień dotyczących:
– Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łyszkowice – Biórków Wielki,
– Remonty dróg z udziałem środków otrzymanych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (droga „pod lasem” Koniusza, droga Glew-Łesiska”, „Zaolzie” Czernichów)
– Budowa sieci komputerowej w Urzędzie Gminy w Koniuszy „Cyfrowa Gmina”,
– Modernizacja PSZOK w m. Posądza,
– Termomodernizacja budynku przedszkola w m. Posądza,
6. Przedstawienie opinii z RIO o wykonaniu budżetu gminy i mieniu komunalnym za 2023 r.
7. Przygotowanie wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta z tytułu wykonania budżetu za 2023 r.
8. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
9. Zakończenie.