Archiwum dla miesiąca: październik 2022

Plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2022/2023 w  obwodzie nr 33  dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Sokół” w Łętkowicach.

2022-11-01T22:50:04+00:00

WÓJT GMINY KONIUSZA  Koniusza, dnia 27 października 2022 r. Nasz znak: R.Ż.6151.8.2022              OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2022 r., poz.1173 z późniejszymi zmianami),  Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2022/2023 w  obwodzie nr 33  dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Sokół” w Łętkowicach. Załącznik nr 1 do Obwieszczenia:  Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/23      Z up. Wójta Zastępca Wójta   mgr inż. Hubert Wawrzeń

Plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2022/2023 w  obwodzie nr 33  dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Sokół” w Łętkowicach.2022-11-01T22:50:04+00:00

Drugie warsztaty z cyklu spotkań organizowanych w ramach opracowania Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2022-2027. 

2022-10-26T19:26:20+00:00

W dniu 26 października 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy odbyły się drugie warsztaty z cyklu spotkań organizowanych w ramach opracowania Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2022-2027.  W warsztatach wzięli udział przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych z Gmin: Kłaj, Koniusza oraz Słomniki, w tym członkowie Rady Programowej, przedstawiciele Gmin i organizacji społecznych. Podczas spotkania uczestnicy zgłaszali swoje pomysły i omawiali jakie działania mogą być realizowane w ramach Strategii. Działania i projekty dotyczyć mogą obszarów związanych z edukacją, w tym edukacją włączającą, ochroną środowiska, mobilnością, czy w końcu z rozwojem oferty czasu wolnego.  W wyniku przeprowadzonych warsztatów zaproponowane działania i [...]

Drugie warsztaty z cyklu spotkań organizowanych w ramach opracowania Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2022-2027. 2022-10-26T19:26:20+00:00

Spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju

2022-10-19T23:33:54+00:00

11 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju przygotowywaną przez Lokalną Grupę Działania ProKoPaRa, która obejmuje gminy powiatu proszowickiego oraz powiatu miechowskiego. W spotkaniach udział wzięli m.in. mieszkańcy gminy, władze samorządowe, pracownicy Urzędu Gminy, radni, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe (m.in. KGW, OSP) oraz przedstawiciele LGD. Spotkanie przeprowadzono w partycypacyjnej formule warsztatów, uczestnicy w trakcie dyskusji diagnozowali mocne i słabe strony obszaru gminy oraz związane z nimi szanse i zagrożenia. Dyskusja koncertowała się wokół wyzwań rozwojowych m.in. w następujących obszarach: − przedsiębiorczość, rolnictwo; − aktywizacja społeczna, wsparcie dzieci, seniorów, grup w trudnej [...]

Spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju2022-10-19T23:33:54+00:00

Warsztaty strategiczne realizowane w ramach opracowania Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2022-2027.

2022-10-19T08:34:21+00:00

W dniu 12 października 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy odbyły się warsztaty strategiczne realizowane w ramach opracowania Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2022-2027. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych z Gminy Koniusza, Gminy Kłaj oraz Gminy Słomniki, w tym członkowie Rady Programowej, przedstawiciele Gmin i organizacji społecznych. Uczestników spotkania przywitał Wójt Gminy Pan Wiesław Rudek. Warsztaty poprowadzili specjaliści Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji (FRDL MISTiA). Tematyka spotkania dotyczyła prezentacji wyników diagnozy obszaru Stowarzyszenia oraz dyskusji nad jej wynikami. Na podstawie wyników diagnozy, w tym badania opinii publicznej w formie ankiety, [...]

Warsztaty strategiczne realizowane w ramach opracowania Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2022-2027.2022-10-19T08:34:21+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA

2022-10-07T12:17:15+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA    Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXXVIII Sesja Rady Gminy Koniusza, odbędzie się 13 października 2022 r. ( tj. czwartek), o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Wnioski  Sołtysów. Wnioski Kierowników Jednostek. Podjęcie uchwał w sprawie : a) zmieniająca Uchwałę Rady Gminy Koniusza Nr XXXIV/285/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza: Biórków Mały, Biórków Wielki, Budziejowice, Chorążyce, Czernichów, Dalewice, Glew, [...]

SESJA RADY GMINY KONIUSZA2022-10-07T12:17:15+00:00

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

2022-10-07T12:14:15+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  13 października 2022 r. (tj. czwartek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady Gminy Koniusza Nr XXXIV/285/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza. Omówienie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy2022-10-07T12:14:15+00:00

Plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2022/2023 w obwodzie  łowieckim nr 47

2022-10-06T07:26:55+00:00

Nasz znak: R.Ż.6151.7.2022     Koniusza, dnia 5 października 2022 r.   OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2022 r., poz.1173),  Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2022/2023 w obwodzie  łowieckim nr 47, dzierżawionym przez   Koło Łowieckie „Dąb” w Koniuszy.   Załącznik nr 1 do Obwieszczenia:     Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/23      Z up. Wójta Zastępca Wójta                       mgr inż. Hubert Wawrzeń   Niniejsza informacja podana zostaje [...]

Plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2022/2023 w obwodzie  łowieckim nr 472022-10-06T07:26:55+00:00

Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”

2022-10-04T20:53:17+00:00

Znak: Or.526.7.2022                   Koniusza, dnia 4 października 2022 r.   INFORMACJA WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 4 października 2022 r.  o przeprowadzeniu konsultacji    Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) Wójt Gminy Koniusza zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione  w art. 3 ust. 3 w/w ustawy do konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” Konsultacje będą przeprowadzone [...]

Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”2022-10-04T20:53:17+00:00
Przejdź do góry