Archiwum dla miesiąca: maj 2022

WÓJT GMINY KONIUSZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE

2022-05-31T12:14:39+00:00

WÓJT GMINY KONIUSZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE Informacje dotyczące poszczególnych naborów znajdują się w plikach poniżej: Inspektor ds. geodezji Księgowa Referent ds. księgowości

WÓJT GMINY KONIUSZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE2022-05-31T12:14:39+00:00

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KONIUSZA ZA 2021 ROK

2022-05-31T11:39:24+00:00

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KONIUSZA ZA 2021 ROK Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) Wójt Gminy Koniusza przedstawia Radzie Gminy Koniusza Raport o stanie Gminy Koniusza za rok 2021 w terminie do dnia 31 maja 2022 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. W debacie nad Raportem o stanie Gminy Koniusza za 2021 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami [...]

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KONIUSZA ZA 2021 ROK2022-05-31T11:39:24+00:00

ZARZĄDZENIE NR 40/2022 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2022 roku  przez organizacje pozarządowe

2022-05-31T11:26:19+00:00

Or. 524.2.2022 ZARZĄDZENIE NR 40/2022 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2022 roku  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.  Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

ZARZĄDZENIE NR 40/2022 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2022 roku  przez organizacje pozarządowe2022-05-31T11:26:19+00:00

Zarządzenie Nr 39/2022 Wójta Gminy Koniusza z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie: przydziału dotacji z budżetu Gminy Koniusza na realizację zadań publicznych gminy Koniusza w dziedzinie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe

2022-05-31T11:27:47+00:00

Or. 524.1.2022 Zarządzenie Nr 39/2022 Wójta Gminy Koniusza z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie: przydziału dotacji z budżetu Gminy Koniusza na realizację zadań publicznych gminy Koniusza w dziedzinie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2022 roku.  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz Zarządzenia Nr 27/2022 Wójta Gminy Koniusza z dnia 7 kwietnia 2022 r. [...]

Zarządzenie Nr 39/2022 Wójta Gminy Koniusza z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie: przydziału dotacji z budżetu Gminy Koniusza na realizację zadań publicznych gminy Koniusza w dziedzinie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe2022-05-31T11:27:47+00:00

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza 

2022-05-27T23:45:01+00:00

Koniusza 23 maja 2022r. OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza  Na podstawie art. 17 pkt 1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tj. Dz.U.2022.503)  oraz art. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tj. Dz.U.2021 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Koniusza Uchwały Nr XXIV/285/2022  z dnia 28 kwietnia 2022 roku o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza, uchwalonego Uchwałą Nr [...]

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza 2022-05-27T23:45:01+00:00

Terminy odbioru – “Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

2022-05-11T13:42:21+00:00

W związku z przystąpieniem Gminy Koniusza do projektu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej pn.: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag", realizowanym przez Związek Międzygminny d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach, z udziałem dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Informujemy, iż odbiór folii od osób, które złożyły w terminie deklarację, odbędzie się w miejscowości Piotrkowice Małe, na terenie byłego PGR w Piotrkowicach Małych (wjazd od strony drogi gminnej - Koniusza-Piotrkowice Małe) wg. następującego harmonogramu: Miejscowość Data odbioru: Biórków Mały, [...]

Terminy odbioru – “Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”2022-05-11T13:42:21+00:00
Przejdź do góry