Archiwum dla miesiąca: marzec 2022

XXXIII Sesja Rady Gminy Koniusza

2022-03-31T14:59:55+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA   Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXXIII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 31 marca 2022 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Podjęcie uchwał w sprawie : a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 dla Gminy Koniusza, b) wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Piotrkowicach Małych i Posądzy prawem służebności gruntowej, c) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy [...]

XXXIII Sesja Rady Gminy Koniusza2022-03-31T14:59:55+00:00

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

2022-03-22T09:35:09+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  22 marca 2022 r. (tj. wtorek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2025 dla Gminy Koniusza. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na grunt stanowiący własność Gminy Koniusza [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy2022-03-22T09:35:09+00:00

SYSTEM REJESTRACJI UCHODŹCÓW Z UKRAINY RUSZY 16 MARCA // СИСТЕМА РЕЄСТРАЦІЇ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ ПОЧНЕ ПРАЦЮВАТИ 16 БЕРЕЗНЯ

2022-03-15T14:19:09+00:00

Rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL i pozostać w Polsce rozpocznie się w najbliższą środę 16 marca we wszystkich Urzędach w Polsce.W Urzędzie Gminy w Koniuszy rejestracja jest możliwa w godzinach od 8:30 do 14:30. Реєстрація біженців з України, які хочуть одержати персональний номер PESEL і залишитися в Польщі, розпочнеться найближчої середи, 16 березня в усіх офісах у Польщі. У районному центрі надання адміністративних послух в Конюшах реєстрація доступна з 8:30 до 14:30. Więcej // більше https://www.gov.pl/web/mswia/system-rejestracji-uchodzcow-z-ukrainy-ruszy-16-marca

SYSTEM REJESTRACJI UCHODŹCÓW Z UKRAINY RUSZY 16 MARCA // СИСТЕМА РЕЄСТРАЦІЇ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ ПОЧНЕ ПРАЦЮВАТИ 16 БЕРЕЗНЯ2022-03-15T14:19:09+00:00

Nabory ARiMR

2022-03-09T22:03:51+00:00

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej Od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r. można ubiegać się w ARiMR o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Pomoc ma charakter bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. Zasady obowiązujące w tegorocznym naborze różnią się od tych z lat wcześniejszych. O przyznanie dofinansowania mogą starać się rolnicy, którzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej. Pomoc mogą otrzymać również osoby, które prowadzą już działalność pozarolniczą i chcą ją rozszerzyć o nowy rodzaj usług znajdujących się w wykazie rodzajów działalności objętych wsparciem. Co istotne, wszyscy powinni być ubezpieczeni w KRUS-ie w pełnym [...]

Nabory ARiMR2022-03-09T22:03:51+00:00

Informacja dla mieszkańców wsi Wronin dot. podatków i opłat

2022-03-07T08:39:31+00:00

Informujemy, że mieszkańcy wsi Wronin nie będą mogli dokonywać wpłat podatku rolnego, podatku od nieruchomości oraz opłaty za wywóz śmieci w terminie I raty tj. do 15.03.2022 r. u sołtysa. Prosimy o wpłacanie należności na poniższe konta Urzędu Gminy: podatki : 93 8597 0001 0040 0400 0488 0002 za wywóz śmieci: 59 8597 0001 0040 0400 0488 0129

Informacja dla mieszkańców wsi Wronin dot. podatków i opłat2022-03-07T08:39:31+00:00

OGŁOSZENIE – SKUP LASÓW I TERENÓW POD ZALESIANIE

2022-03-02T07:45:49+00:00

OGŁOSZENIE - SKUP LASÓW I TERENÓW POD ZALESIANIE Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miechów informuje, że jest zainteresowane zakupem gruntów lasów i gruntów przeznaczonych do zalesiania oraz przedstawia procedurę postępowania. Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U.2021, poz. 1275) kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych może nabywać stanowiące własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną lasy, grunty przeznaczone do zalesiania lub inne grunty lub nieruchomości, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami gospodarki leśnej i nie narusza interesu Skarbu Państwa. Powyższe informacje dotyczą lasów [...]

OGŁOSZENIE – SKUP LASÓW I TERENÓW POD ZALESIANIE2022-03-02T07:45:49+00:00

Informacja dot. Ukrainy

2022-03-01T07:50:39+00:00

Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie: ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego; wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C); wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen; posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu; wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym; zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy. Pomoc oferowana przez Polski Rząd obywatelom Ukrainy odbywa się  w PUNKTACH RECEPCYJNYCH, w których można otrzymać: posiłek, możliwość odpoczynku i niezbędne informacje. Punkty recepcyjne: - Dorohusk (Pałac Suchodolskich, Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, [...]

Informacja dot. Ukrainy2022-03-01T07:50:39+00:00
Przejdź do góry