ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Koniusza – piętro, pokój 15, tel. 12-386-91-00 wew. 21

Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu. Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, prawną oraz nieposiadająca osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym

Do wniosku składanego w terminie:

– od dnia 1 lutego do 28 lutego załącza się faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w terminie od 1 sierpnia roku poprzedzającego do dnia 31 stycznia.

– od dnia 1 sierpnia do 31 sierpnia załącza się faktury stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w terminie od dnia 1 luty do dnia 31 lipca

Limit ustala się jako kwotę stanowiącą iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku.

Kwotę zwrotu ustala się jako iloczyn ilości oleju napędowego zakupionego przez producenta rolnego, wynikającą z faktur VAT i stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, obowiązującej w dniu złożenia wniosku o zwrot podatku, w ramach rocznego limitu.

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego
  2. Ksero umowy dzierżawy (oryginał do wglądu)
  3. Faktury potwierdzające zakup oleju napędowego za okres 6 miesięcy poprzedzających termin złożenia wniosku
  4. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego – tylko w przypadku, gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru
  5. Oświadczenie o posiadanych gruntach znajdujących się w innej gminie w przypadku, gdy w naszej gminie grunty nie stanowią gospodarstwa rolnego w myśl przepisów o podatku rolnym

Opłaty: brak

Forma załatwienia:

  1. Decyzja Wójta Gminy Koniusza

Przewidywany termin załatwienia sprawy:

  1.  Decyzje wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
  2. Wypłata zwrotu podatku przyznanego w drodze decyzji następuje w następujących terminach:

– od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

– od dnia 1 października do 31 października w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, ul. Lea 10 w terminie 14 dni od daty jej doręczenia, za pośrednictwem Wójta Gminy Koniusza

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28.06.2013 r. w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 789)

Uwagi:

Formularze do pobrania:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

-Oświadczenie