Zwolnienia i ulgi z tytułu utworzenia nowego lub powiększenia istniejącego gospodarstwa.

Zwalnia się od podatku rolnego na okres 5 lat grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nie przekraczającej  100 ha:

  • będące przedmiotem prawa własności prawa użytkowania wieczystego gruntów nabyte w drodze sprzedaży,
  • będące przedmiotem umowy o oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste,
  • wchodzące w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, objęte w trwałe zagospodarowanie.

Okres zwolnienia liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zawarto umowę sprzedaży gruntów lub prawa wieczystego użytkowania bądź objęto grunty w trwałe zagospodarowanie w drodze umowy.

Po upływie okresu zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim rok o 50%.

W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w prostej linii lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.

Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów z Zasobu Własności rolnej Skarbu Państwa w drodze umowy sprzedaży nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie. Za trwałe zagospodarowanie – uważa się objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie na okres nie krótszy niż 10 lat.

Powyższe zwolnienie i ulgi stosuje się na podstawie decyzji wydanej na wniosek podatnika. Zwolnienia i ulgi stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Zwolnienie to stanowi pomoc publiczną de minimis w rolnictwie.

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 15 000 EURO w okresie trzech lat podatkowych.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Koniuszy
I piętro pokój nr 15              tel. 12 386 91 00 w. 21

Podstawa prawna

Art. 12 ust.1 pkt4, art.12 ust.3-8, art.13 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1381 z późn. zm.)

Rozporządzenie Komisji UE Nr 1408/2013 z dnia 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352/9)

Wymagane dokumenty:

1.  wniosek o zwolnienie i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego (załącznik Z3)
2.  akt notarialny (kserokopia)
3.  formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę dot. pomocy de minimis
4.  oświadczenie o wielkości uzyskanej pomocy de minimis w okresie ostatnich 3 lat

Opłaty

Brak

Forma i termin załatwienia sprawy

Decyzja Wójta Gminy Koniusza wydana do 30 dni od dnia złożenia udokumentowanego wniosku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie  od  decyzji  wnosi  się  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w Krakowie, ul. Lea 10  w terminie  14 dni  od daty doręczenia decyzji stronie, za  pośrednictwem  Wójta  Gminy  Koniusza .