Złożenie informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości przez osoby fizyczne

Obowiązek złożenia informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości ciąży na osobach fizycznych, które są:

  • właścicielami lub samoistnymi posiadaczami gruntów, nieruchomości lub obiektów budowlanych, lasów,
  • użytkownikami wieczystymi,
  • posiadaczami gruntów, lasów, nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,
  • dzierżawcami gruntów gospodarstwa rolnego na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Osoby fizyczne są obowiązane złożyć organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania (gruntu, lasu, nieruchomości) informację – dokumenty do pobrania: 

w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego lub o zaistnieniu zmian.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Koniuszy
I piętro pokój nr 15             tel. 12 386 91 00 w. 21

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (teks jedn. Dz. U. z 2020 r.  poz. 333 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (teks jedn. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1170 z późn. zm.)

Uwagi

Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają następujące nieruchomości lub obiekty budowlane:

1) grunty;

2) budynki lub ich części;

3) budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.