Wniosek o wydanie zaświadczenia z ewidencji podatkowej

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Koniuszy
I piętro pokój nr 15                tel. 12 386 91 00  w. 21

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 613  z późniejszymi zmianami) – art. 306a – 306 h.

Wymagane dokumenty

Wniosek o wydanie zaświadczenia Z 4

Opłaty

Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U.  z 2015 r. poz. 783 z późn. zm.) pobiera się opłatę w wysokości:

17 zł – za wydanie zaświadczenia (z wyjątkiem zaświadczenia o niezaleganiu),

21 zł – za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Opłatę skarbową należy wpłacić na rachunek bankowy 93859700010040040004880002 a dowód wpłaty załączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia.

Zgodnie z art. 2 ustawy o opłacie skarbowej nie podlega opłacie wydanie zaświadczenia w sprawach np.:

–        alimentacyjnych, opieki

–        ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, rent strukturalnych,

–        świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej,

–        zatrudnienia, wynagrodzenia za pracę

–        nauki, szkolnictwa

Natomiast zgodnie z art. 7 zwalnia się od opłaty skarbowej osoby, które składając wniosek o wydanie zaświadczenia przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej w powodu ubóstwa.

Termin załatwienia sprawy

Do 7 dni od daty złożenia wniosku.