ULGI W SPŁACIE ZOBOWIĄZAŃ PODATKOWYCH

(odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty, umorzenie)

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy w Koniuszy
I piętro pokój nr 15               tel. 12 386 91 00  w. 21

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) art. 67a.

Organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę.

Umorzenie zaległości podatkowej powoduje również umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub w takiej części, w jakiej została umorzona zaległość podatkowa.

Wymagane dokumenty

  • Wniosek wraz z wyczerpującym uzasadnieniem: Z 9 w przypadku rozłożenia na raty , Z 10 w przypadku odroczenie terminu płatności, Z 11 w przypadku umorzenia zaległości podatkowej
  • Oświadczenie dot. stanu majątkowego
  • Dokumenty poświadczające uzyskiwane dochody przez podatnika i osoby pozostające  z nim we wspólnym gospodarstwie domowym (np. zaświadczenie o zarobkach, odcinek emerytury lub renty)
  • Dokumenty poświadczające ewentualne wydatki (np. kopie rachunków, zaświadczenia lekarskie)
  • Zaświadczenie z Urzędu Pracy o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego
  • Oświadczenie o dotychczas otrzymanej pomocy publicznej – dotyczy wyłącznie podatników będących beneficjentami pomocy publicznej
  • Kserokopie dokumentów obrazujących kondycję finansową wnioskodawcy (bilanse, rachunek zysków i strat, wykaz zobowiązań) – dotyczy przedsiębiorców
  • Inne na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.

Do pobrania:

Oświadczenie o stanie majątkowym do ulg podatkowych

Z 9 w przypadku rozłożenia na raty ,

Z 10 w przypadku odroczenie terminu płatności,

Z 11 w przypadku umorzenia zaległości podatkowej.

Forma i termin załatwienia sprawy

Decyzja Wójta Gminy Koniusza wydana do 30 dni od dnia złożenia udokumentowanego wniosku.

Tryb odwoławczy

Odwołanie  od  decyzji  wnosi  się  do  Samorządowego  Kolegium  Odwoławczego  w Krakowie, ul. Lea 10  w terminie  14 dni  od daty doręczenia decyzji stronie, za  pośrednictwem  Wójta  Gminy  Koniusza .