Załącznik Nr 4 do Statutu Gminy Koniusza

(tekst jednolity przyjęty uchwałą Nr XI/90/2003 Rady Gminy Koniusza z dnia 23.10.2003 r.- ogłoszony w Dz. Urz. Woj. Mał. z dnia 27.01.2004 r. Nr 19 poz. 258 z uwzględnieniem zmiany podjętej uchwałaą V/42/2007 Rady Gminy Koniusza z dnia 29.03.2007 r. – ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Mał. z 8.05.2007 r. Nr 327 poz. 2201)

REGULAMIN RADY GMINY KONIUSZA

I. Postanowienia ogólne

§1

1.Regulamin Rady Gminy Koniusza określa organizację i tryb działania Rady Gminy Koniusza, zwanej dalej “Radą” oraz jej komisji, a w szczególności porządek obradowania i podejmowania uchwał.
2.Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) Gminie – oznacza to Gminę Koniusza,
2) Wójcie – oznacza to Wójta Gminy Koniusza.

§2

1.Rada jako organ stanowiący i kontrolny obraduje na Sesjach Rady.
2.W okresie między Sesjami pracują Komisje Rady.

§3

Rada rozpatruje na Sesjach wszystkie sprawy należące do jej kompetencji i określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych przepisach prawa.

§4

1.Rada może uchwalić ramowy program działania na okres kadencji, określając w nim główne kierunki pracy i sposób realizacji.
2.Na ostatniej sesji w każdym roku Rada na wniosek jej Przewodniczącego uchwala plan pracy na rok następny, obejmujący zakładaną liczbę Sesji, główne tematy oraz sposób ich realizacji.
3. Ramowy program działania i roczny plan pracy, w trakcie ich wykonywania, Rada w razie potrzeby może zmienić i uzupełnić.

II. Przygotowanie sesji

§5

1.Sesje Rady przygotowuje i zwołuje Przewodniczący Rady, ustalając projekt porządku obrad, datę, godzinę i miejsce odbycia sesji.
2.Na wniosek Wójta lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Przewodniczący jest obowiązany zwołać Sesję w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.
3.Do zawiadomienia o zwołaniu Sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
4.Przygotowanie materiałów na Sesję należy do obowiązków komórek organizacyjnych Urzędu Gminy i gminnych jednostek organizacyjnych.

§6

Z inicjatywą zamieszczenia określonych tematów w porządku obrad mogą występować:
1)Wójt Gminy,
2)Komisje Rady,
3)Kluby Radnych,
4)grupa co najmniej 3 radnych.

§7

1.O terminie Sesji zawiadamia się Radnych pisemnie najpóźniej na 7 dni przed ustalonym terminem obrad, wysyłając zawiadomienia zawierające dane o miejscu i czasie rozpoczęcia Sesji, załączając projekt porządku obrad oraz projekty uchwał.
2.Jeżeli Sesja zwoływana jest na wniosek 1/4 ustawowego składu Rady lub Wójta Gminy termin, o którym mowa w ust. 1 wynosi 5 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z nagłych potrzeb termin ten może być skrócony do 2 dni.
3.W razie niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2 Rada Gminy może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia.
Wniosek o odroczenie Sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku Sesji, przed przystąpieniem do uchwalenia porządku obrad.
4.Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady Gminy podaje się do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie w miejscach publicznych.
5.Przed każdą Sesją Przewodniczący Rady Gminy, po zasięgnięciu opinii Wójta ustala listę osób zaproszonych na Sesję.
6.W Sesjach uczestniczą z głosem doradczym nie będący Radnymi Przewodniczący organów wykonawczych -jednostek pomocniczych.
7.Do udziału w Sesji Rady Gminy mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych.

§8

Wójt Gminy obowiązany jest udzielić Radzie Gminy wszelkiej pomocy organizacyjnej i technicznej w przygotowaniu i odbyciu Sesji.

§9

1.Rada może obradować i podejmować uchwały, w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady.
2.Uchwały Rady Gminy, których przedmiotem jest podjęcie uchwał:
a) w sprawie absolutorium – podejmowane są bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady,
b) o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta z powodu nieudzielenia mu absolutorium – podejmowana są bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu imiennym,
c) o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Wójta z przyczyny innej niż nieudzielenie Wójtowi absolutorium – podejmowane są większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu imiennym.
3. Radni stwierdzają obecność na Sesji swoim podpisem na liście obecności.

III. Obrady sesji

§10

1.Sesje mogą składać się z jednego lub kilku posiedzeń. O odbyciu sesji w formie jednego lub kilku posiedzeń decyduje Przewodniczący Rady w toku przygotowania Sesji.
2.Na wniosek Przewodniczącego Rady lub 1/4 obecnych na Sesji radnych, Rada może postanowić o przerwaniu Sesji i kontynuowaniu obrad w innym ustalonym terminie, na drugim posiedzeniu tej Sesji.
3.Decyzja o przerwaniu obrad i wyznaczeniu następnego terminu posiedzenia może być podjęta w szczególności w razie wystąpienia braku quorum oraz gdy przebieg obrad wskazuje na niemożliwość zrealizowania na jednym posiedzeniu zatwierdzonego porządku obrad albo ze względu na potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie.
4.Fakt przerwania obrad z powodu braku quorum oraz nazwiska i imiona radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady odnotowuje się w protokole. Uchwały podjęte do czasu przerwania obrad są prawomocne.
5.Za posiedzenie będące kontynuacją przerwanej sesji z powodu braku quorum diety radnym nie przysługują.

§11

1.Przewodniczący Rady reprezentuje ją na zewnątrz oraz kieruje jej pracami przy pomocy Wiceprzewodniczącego.
2.Do zadań Przewodniczącego należy:
1)zwoływanie sesji Rady Gminy,
2)ustalanie proponowanego porządku obrad,
3)powiadamianie radnych, mieszkańców Gminy oraz zaproszonych gości o terminie, miejscu i porządku obrad,
4)otwieranie, stwierdzanie prawomocności, prowadzenie oraz zakończenie sesji,
5)zwrócenie uwagi Radnym, którzy zaniedbują swoje obowiązki lub zachowują się w sposób niegodny Radnego,
6)nawiązywanie stosunku pracy z Wójtem na podstawie podjętej przez Radę Gminy uchwały o wyborze,
7)nadzorowanie prac Komisji oraz przeprowadzenie kontroli tych komisji,
8)powiadamianie Wójta o wysokości, względnie o zmianie wynagrodzenia przyznanego przez Radę,
9)sprawowanie merytorycznego zwierzchnictwa nad pracownikiem ds. obsługi Rady w zakresie obowiązków związanych z obsługą Rady.
3.Przewodniczący Rady za pełnienie tej funkcji otrzymuje zryczałtowana dietę, ustaloną odrębną uchwałą Rady Gminy.

§12

Wiceprzewodniczący Rady służy Przewodniczącemu pomocą w wykonywaniu jego zadań poprzez realizację czynności przez niego określonych.

§13

1.Sesje Rady są jawne. Jawność Sesji oznacza podanie do publicznej wiadomości terminu, miejsca i porządku obrad.
2.Na Sesję obrad mogą być zaproszeni goście oraz zainteresowani obywatele, którzy na sali obrad zajmują “miejsca dla publiczności”.
3.Utrwalanie przez publiczność przebiegu obrad przy pomocy urządzeń audiowizualnych może odbywać się w sposób uzgodniony z Przewodniczącym Rady.

§14

Jeżeli przedmiotem Sesji mają być sprawy objęte z mocy przepisów szczególnych tajemnicą, jawność sesji lub jej część zostaje wyłączona i Rada obraduje przy drzwiach zamkniętych.

§15

Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności lub gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach Wiceprzewodniczący, zaś w przypadku gdy okoliczności wskazane wyżej dotyczą Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, Rada może postanowić, że obradom Sesji przewodniczył będzie Radny wybrany w głosowaniu.

§16

1.Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły: “Otwieram… Sesję Rady Gminy Koniusza”.
2.Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
3.W przypadku braku quorum Przewodniczący ustala nowy termin Sesji.

§17

Stałymi punktami porządku obrad każdej zwyczajnej Sesji są:
1) Przyjęcie porządku obrad,
2) Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji,
3) Interpelacje i wnioski Radnych,
4) Wnioski kierowników jednostek,
5) Wnioski Sołtysów,
6) Sprawy bieżące i wolne wnioski,
7) Sprawozdanie Wójta ze swojej działalności..

§18

1.Po stwierdzeniu prawomocności obrad Przewodniczący przedstawia projekt porządku obrad.
2.Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w projekcie porządku obrad może wystąpić każdy Radny.
3.Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 2 może również wystąpić Wójt lub jego Zastępca.
4.Porządek obrad winien przewidywać przyjęcie przez Radę protokołu z poprzedniej Sesji, który wcześniej jest wyłożony do wglądu w biurze Rady Gminy i w tym punkcie obrad Radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do tego protokołu. Protokół ten również może być przyjęty bez odczytywania w sytuacji, gdy taka będzie wola Radnych i nikt nie będzie zgłaszał zastrzeżeń.
5.Przewodniczący poddaje przedstawiony porządek obrad wraz z ewentualnymi poprawkami pod głosowanie w celu jego przyjęcia.
6.Rada Gminy może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

§19

1.Każdy Radny w punkcie porządku obrad: interpelacje i wnioski radnych, ma prawo zwrócić się z żądaniem wyjaśnień we wszystkich sprawach, które dotyczą zakresu działania Rady. Odpowiedzi udziela Przewodniczący Rady lub Wójt.
2.W przypadku niemożności udzielenia na Sesji odpowiedzi, wyjaśnienie winno być udzielone pisemnie w terminie 2 tygodniowym.
3.Radny może zażądać, aby jakaś sprawa dotycząca zakresu działania Rady była przedmiotem obrad następnej Sesji.

§20

skreślony

§21

1.Przewodniczący obrad prowadzi je według uchwalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.
2.Przewodniczący udziela głosu wg kolejności zgłoszeń, może także w uzasadnionych przypadkach udzielić głosu poza kolejnością.
3.W razie potrzeby Przewodniczący Rady zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej komisji lub Wójtowi Gminy ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków a jeżeli istnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.

§22

1.Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w Sesji.
2.Przewodniczący może czynić Radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwrócić uwagę mówcy.
3.Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego w sposób oczywisty zakłóca porządek obrad bądź uchybia powadze Sesji, Przewodniczący zwraca uwagę Radnemu, a gdy nie przyniesie to skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
4.Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na Sesję oraz publiczności.
5.Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad Rady Gminy po zakończeniu obrad Sesji Rady mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym Sesja się odbywa.

§23

1.Na wniosek Radnego, Przewodniczący przyjmuje do protokołu Sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie lecz nie wygłoszone w toku obrad.
2.Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością w sprawach wniosków natury formalnej, a w szczególności:
1)odroczenia Sesji,
2)kontynuowania obrad na następnym posiedzeniu,
3)stwierdzenia quorum,
4)zdjęcia danego tematu z porządku obrad,
5)zakończenia dyskusji i przystąpienia do głosowania,
6)zamknięcia listy mówców,
7)ograniczenie czasu wystąpień dyskutantów,
8)w sprawie przestrzegania regulaminu.
3.Wnioski formalne Przewodniczący poddaje pod głosowanie. Rada decyduje w tych sprawach zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym z tym, że zmiany w porządku obrad mogą być wprowadzone tylko bezwzględną większością ustawowego składu Rady.

§24

1.Przewodniczący może udzielić głosu osobie spośród publiczności, przy czym przepis § 22 stosuje się odpowiednio.
2.Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę Sesji.

§25

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący kończy Sesję wypowiadając formułę: “Zamykam… sesję Rady Gminy Koniusza”.

§26

1.Po ogłoszeniu zamknięcia Sesji przez Przewodniczącego, Rada jest związana uchwałami podjętymi na tej Sesji.
2.Uchylenie lub zmiana podjętych uchwał może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały.

§27

1.Pracownik ds. obsługi Rady Gminy z każdej Sesji sporządza protokół obrad, w którym muszą być odnotowane podejmowane rozstrzygnięcia. W razie nieobecności w/w pracownika zastępstwo ustala Wójt.
2.Do protokołu dołącza się listę obecności Radnych oraz osobną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, złożone na piśmie usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego.
3.Protokół z Sesji wykłada się do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu Gminy i na następnej Sesji.

§28

1. Protokół z Sesji powinien odzwierciedlać jej rzeczywisty przebieg, a w szczególności zawierać:
a)numer, datę i miejsce odbycia sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, nazwisko i imię Przewodniczącego obrad i protokolanta,
b)stwierdzenie prawomocności obrad,
c)imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady,
d)odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,
e)uchwalony porządek obrad,
f)przebieg obrad, w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych jak również uchwalonych uchwał i wniosków,
g)przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby “za”, “przeciw”, i “wstrzymujących się”.
Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi rzymskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji oraz pełną cyfra danego roku kalendarzowego.

IV. Uchwały

§29

Sprawy rozpatrywane na Sesjach Rada rozstrzyga, podejmując uchwały, które są odrębnymi dokumentami z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które odnotowuje się w protokole Sesji.

§30

Uchwały organów Gminy zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Rady w głosowaniu jawnym, chyba, że ustawa stanowi inaczej.

§31

1.Z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę mogą występować:
a)co najmniej 3 radnych,
b)Komisje Rady,
c)Wójt,
d)Klub Radnych.
2. Z inspiracją o wystąpienie z inicjatywą uchwałodawczą w określonej sprawie do podmiotów określonych w ust. 1 mogą występować organizacje społeczne i zawodowe działające na terenie Gminy oraz mieszkańcy w drodze postulatów zgłaszanych na spotkaniach z Radnymi.
3. W razie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą przez Radnych Przewodniczący Rady przekazuje wniosek właściwej komisji do opracowania projektu uchwały, a następnie Wójtowi do przygotowania jej pod względem formalnym. Projekt uchwały zostaje poddany pod obrady Sesji Rady.
4. Procedura opisana w ust. 3 ma zastosowanie także w przypadku wystąpienia przez radnych z inicjatywą uchwałodawczą na Sesji Rady.

§32

1. Pozostałe podmioty uprawnione do wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą przedstawiają swoje propozycje w tym przedmiocie Wójtowi, a jeśli działanie tego podmiotu spowodowane jest wnioskami, o których mowa w § 31 ust. 2, okoliczności te wymienia się w uzasadnieniu.
2. Wnioski w sprawie podjęcia uchwały przez Radę, a także projekty uchwał wraz z uzasadnieniem i opiniami komisji Wójt przedkłada Radzie.
3. Projekty uchwał budżetowych i dotyczących zmian w budżecie Gminy przygotowuje wyłącznie Wójt Gminy.

§33

1.Uchwały Rady powinny zawierać:
– datę i tytuł,
– podstawę prawną,
– merytoryczną regulację sprawy będącej przedmiotem uchwały,
– termin wejścia w życie oraz ewentualnie czas jej obowiązywania,
– określenie sposobu ogłoszenia i organów odpowiedzialnych za jej wykonanie,
– ewentualnie przepisy przejściowe.
2. W przygotowaniu projektów uchwał pomoc merytoryczną, organizacyjną i prawną zapewnia Wójt lub wskazane przez niego jednostki organizacyjne.

§34

Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.

§35

Uchwały numeruje się uwzględniając numer Sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi) i pełną cyfrą roku podjęcia uchwały.

§36

1.Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji.
2.Oryginały uchwał Rady podpisane przez Przewodniczącego Rady Wójt przedkłada Wojewodzie w ciągu 7 dni od ich podjęcia.
3.Gdy dana uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, oryginał uchwały obok podpisu Przewodniczącego Rady winien być opatrzony okrągłą pieczęcią urzędową i wraz z trzema kopiami oraz wnioskiem o ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym przesłany do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
4.Uchwały, w sprawie uchwalenia budżetu i jego zmian, przyjęcia sprawozdania z jego wykonania, podatków, w sprawie absolutorium i inne dotyczące spraw finansowych Wójt w terminie 7 dni przesyła do Regionalnej Izby Obrachunkowej.
5.Urząd Gminy prowadzi zbiór przepisów gminnych dostępny do powszechnego wglądu w jego siedzibie.

V. Komisje Rady Gminy

§37

Komisje Rady Gminy podejmują i realizują wszystkie przedsięwzięcia objęte właściwością Rady, które służą wykonaniu jej zadań.

§38

1.Do zadań Komisji stałych należą sprawy wymienione w Statucie Gminy.
2.Zakres działania komisji doraźnych określa Rada w uchwale o ich powołaniu.

§39

Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć, co najmniej połowa składu komisji.

§40

1.Posiedzenia komisji odbywają się w trybie przewidzianym dla Sesji Rady Gminy. Przewodniczącemu komisji przysługują uprawnienia Przewodniczącego Rady Gminy.
2.Terminy posiedzeń Komisji oraz ich tematyka powinny być przedstawione Przewodniczącemu Rady.
3.Terminy posiedzeń Komisji są ustalane z takim wyprzedzeniem, aby Wójt Gminy mógł we właściwy sposób zabezpieczyć obsługę administracyjną posiedzenia.
4.Zawiadomienia o terminach posiedzeń komisji podaje się do publicznej wiadomości, przez zamieszczenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Koniusza, na co najmniej 2 dni przed ustalonym terminem posiedzenia.

§41

Rozstrzygnięcia podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby członków, w głosowaniu jawnym.

§42

Posiedzeniom Komisji przewodniczy Przewodniczący lub jego zastępca.

§43

1.Komisje Rady wykonują czynności opiniodawcze, doradcze oraz analityczno – kontrolne. Czynności te dotyczą całego zakresu spraw przekazanych do kompetencji Komisji.
2. Komisje są uprawnione do:
1) żądania sprawozdań od Wójta w zakresie ich właściwości,
2) wizytowania obiektów lub jednostek organizacyjnych Gminy, jeżeli przedmiotem ich opinii lub kontroli są sprawy dotyczące działalności tych jednostek.
3.Do zadań Komisji należy, w szczególności:
1)opiniowanie projektów uchwał dotyczących zakresu ich działania,
2)zgłaszanie inicjatywy uchwałodawczej i w związku z tym opracowywanie projektów uchwał,
3)przedstawianie propozycji merytorycznych dotyczących strategii działania Gminy,
4)kontrola wykonywania uchwał Rady Gminy dotyczących zakresu działania komisji.
4.Komisja może otrzymywać od Rady Gminy inne zadania.

§44

Posiedzenie komisji kończy się opinią lub wnioskiem. Opinie te Przewodniczący komisji przedstawia Przewodniczącemu Rady oraz omawia je na najbliższej Sesji Rady Gminy.

§45

Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia

§46

1.Z każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół.
2.Protokoły numeruje się cyframi arabskimi odpowiadającymi numerowi posiedzenia komisji w danej kadencji i oznacza się pełną cyfrą roku kalendarzowego.
3.Protokół podpisują członkowie komisji biorący udział w posiedzeniu.

VI.Radni

§47

Radni wykonują zadania i obowiązki określone w ustawie o samorządzie gminnym, statucie Gminy i niniejszym Regulaminie.

§48

1.Wykonując powierzony mandat Radni maja obowiązek:
1) Przed przystąpieniem do wykonania mandatu złożyć ślubowanie wg roty określonej w ustawie o samorządzie gminnym.
2) Aktywnie uczestniczyć w pracach Rady i jej komisji.
3) Stwierdzać podpisem na liście obecności swoją obecność na Sesji i posiedzeniach komisji.
4) Usprawiedliwiać w formie pisemnej wobec Przewodniczącego Rady lub Przewodniczącego komisji niemożność uczestniczenia w Sesji lub w posiedzeniu komisji, przed lub najpóźniej w ciągu 5 dni od daty ich odbycia.
5) Przyjmować mieszkańców w sprawach skarg i wniosków.
6) Rzetelnie informować i wyjaśniać społeczeństwu przebieg i efekt pracy Rady.
7) Uczestniczyć w spotkaniach z wyborcami zwłaszcza w zebraniach wiejskich.
8) Informować organy Gminy o poglądach i opiniach społecznych dotyczących zadań Gminy.
9) Inicjować działania Rady, zmierzające do zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców,
2. Radni mogą zwrócić się do Wójta o pomoc w realizowaniu swoich obowiązków wynikających z pełnienia mandatu.

§ 49

1. Radni mają prawo domagać się wniesienia pod obrady Sesji i komisji spraw, które uważają za społecznie pilne i uzasadnione.
2. Radni mają prawo kierować do organu Gminy interpelacje i wnioski we wszystkich sprawach publicznych wspólnoty samorządowej.

§50

1.Radni ponoszą przed wyborcami i przed Radą odpowiedzialność za udział i wyniki pracy w Radzie.
2.Przewodniczący Rady dokonuje okresowych ocen udziału radnych w pracach Rady i zwraca im uwagę na stwierdzone niedociągnięcia i uchybienia w ich pracy.
3.W przypadkach poważnego naruszenia postanowień niniejszego regulaminu lub uchylania się od wykonywania swoich obowiązków, Rada może udzielić Radnemu upomnienia.

§51

W przypadku wniosku zakładu pracy zatrudniającego Radnego o udzielenie zgody na rozwiązanie z Radnym stosunku pracy, Rada może powołać zespół do zbadania wszystkich okoliczności sprawy, a także przed podjęciem uchwały w tej sprawie, powinna wysłuchać Radnego.

VII. Tryb głosowania

§52

1. Rada rozstrzyga sprawy należące do jej właściwości w formie uchwał, podejmowanych w drodze głosowania, w którym biorą udział tylko Radni.
2. Formami głosowania są:
1) Głosowanie jawne przez podniesienie ręki,
2) Głosowanie jawne imienne,
3) Głosowanie tajne.

§53

1.Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
2.Głosowanie tajne przeprowadza się w sprawach:
1)Wyboru i odwołania Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady,
2)W których wymaga tego przepis szczególny.

§54

1.Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący Rady Gminy przy pomocy Wiceprzewodniczącego.

Głosowanie jawne odbywa się przez:
1)podniesienie ręki lub
2)jako jawne imienne.
2.Głosowanie jawne przeprowadza Przewodniczący przy pomocy Wiceprzewodniczącego, któremu może powierzyć przeliczanie głosów.
3. W głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki radni oddają głosy podnosząc rękę do góry, po zadaniu przez Przewodniczącego Rady kolejno pytania “kto jest za”, “kto jest przeciw”, “kto się wstrzymał”.
4. W głosowaniu imiennym, Radni wywołani kolejno przez Przewodniczącego Rady składają jawnie głos do protokołu, czy są “za”, czy są “przeciw”, czy “wstrzymują się” od głosu.
5. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący sumuje je i porównuje z listą obecności Radnych na Sesji. W razie rozbieżności zarządza się przeliczenie Radnych obecnych w miejscu obrad i wyjaśnia przyczyny powstania rozbieżności oraz nakazuje odnotowanie w protokole wyników głosowania.

§55

1. W głosowaniu tajnym Radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady Gminy, przy czym każdorazowo Rada Gminy ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona obecnych radnych Komisja Skrutacyjna wraz z wybranym spośród siebie Przewodniczącym komisji.
2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania przelicza ilość sporządzonych kart, objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je rozdając Radnym karty do głosowania.
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż wynosi skład Rady Gminy w dniu głosowania.
4. Z przeprowadzonego głosowania Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej.
5. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół podając wyniki głosowania.
6. Protokół z głosowania przechowuje się łącznie z protokołem sesji.
7. Karty do głosowania nie wykorzystane niszczy Komisja Skrutacyjna po przeprowadzeniu głosowania odnotowując ten fakt w protokole. Wykorzystane karty do głosowania przechowywane są w zamkniętej kopercie opieczętowanej pieczęcią Rady Gminy i oparafowanej przez członków Komisji Skrutacyjnej.

§56

1. “Zwykła większość głosów” oznacza, co najmniej 1 głos więcej “za” od liczby głosów “przeciw”. Głosów “wstrzymujących się” nie uwzględnia się przy ustalaniu wyników głosowania.
2. “Bezwzględna większość głosów” oznacza, co najmniej o jeden głos “za” więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, tzn. “przeciwnych” i “wstrzymujących się”.
3. “Bezwzględna większość ustawowego składu Rady” oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych “za” wnioskiem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady.

§57

1. W przypadku zgłoszenia poprawek do projektu uchwały w postaci uzupełnień, skreśleń, zmian brzmienia, ich treść musi być dokładnie sprecyzowana.
2. Zgłoszone poprawki poddawane są pod głosowanie oddzielnie i w zależności od wyników głosowania są wprowadzane lub nie do projektu uchwały. Głosowanie poprawek następuje w kolejności ich zgłaszania.
3. W pierwszej kolejności poddaje się pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. W przypadku braku określenia takiego wniosku głosowanie przeprowadza się według kolejności zgłoszonych wniosków.
4. Projekt uchwały wraz z naniesionymi na niej poprawkami poddawany jest w całości pod głosowanie.

§58

W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów pyta każdego z nich czy zgadza się na kandydowanie.
Po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów i zarządza wybory.

VIII. Postanowienia końcowe

§59

Przewodniczący Rady i Przewodniczący Komisji Rady zapewniają przestrzeganie postanowień Regulaminu i udzielają pomocy we właściwej jego interpretacji.

§60

1. Zmian i uzupełnień regulaminu może dokonywać Rada w trybie przewidzianym dla uchwalenia Statutu Gminy.
2. Problemy związane z interpretacją postanowień regulaminu rozstrzyga Rada w formie uchwały proceduralnej.