Projekty Unijne realizowane przez Gminę Koniusza

Przedmiotem projektu jest inwestycja polegająca na podjęciu dwutorowych działań polegających na zmodernizowaniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku (utwardzenie placu manewrowego, montaż ogrodzenia, oświetlenia, monitoringu, wagi samochodowej) i wyposażeniem PSZOK, w tym utworzeniu punktu napraw i punktu przyjmowania rzeczy używanych oraz na odbiorze i przekazaniu do utylizacji odpadów zawierających azbest.

Małopolska Tarcza Antykryzysowa

Projekt pn.  „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół
i placówek oświatowych” stanowi bezpośrednią odpowiedź na wyzwania dla oświaty w Małopolsce,
a co za tym idzie konieczność podjęcia działań w zakresie pomocy szkołom w walce z zagrożeniami
i skutkami pandemii Covid-19.

Celem Zadania grantowego jest wsparcie realizacji zajęć dydaktycznych w szkołach podstawowych,
prowadzących kształcenie ogólne poprzez wyposażenie tych szkół w narzędzia do nauki zdalnej,
o których mowa w § 5 ust. 2 regulaminu, w związku z zagrożeniem i skutkami pandemii COVID-19.
okresie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Projekt realizowany jest w formule grantowej, o której mowa w art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie
finansowej 2014-2020.

Grupą docelowa jest 5 szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Koniusza.

  •  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Biórkowie Wielkim,
  •  Szkoła Podstawowa w Glewcu,
  •  Szkoła Podstawowa w Koniuszy,
  •  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niegardowie,
  •  Szkoła Podstawowa w Rzędowicach

W ramach zadania grantowego zostały zakupione monitory interaktywne i laptopy z
oprogramowaniem na łączną kwotę 74 999,99 zł.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wynosił 100% kosztów objętych Wnioskiem o
przyznanie grantu. Montaż finansowy Zadania grantowego to 85 %UE + 15 % BP.

https://www.malopolska.pl/public/dobrojestwmalopolscestopkoronawirusowi/cyfryzacja-szkol-i-
placowek-oswiatowych/mta-pakiet-edukacyjny-1

https://www.rpo.malopolska.pl/fundusze-a-koronawirus/skorzystaj-ze-wsparcia/grant-1-granty-na-
zakup-narzedzi-do-nauki-zdalnej

Projekt polega na realizacji działań dotyczących rewitalizacji i zagospodarowania terenu w gminie Koniusza, w miejscowości Szarbia, poprzez rozbudowę zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą.

Zakres projektu obejmuje wykonanie prac w miejscowości Szarbia, w obrębie zbiornika wodnego, polegających na remoncie stawu i zagospodarowaniu terenu wokół.

Wartość inwestycji: 1 464 594,18zł dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej EFRR. 1 098 445,61zł

Data publikacji: 24.05.2021 r.