Projekt  ,,Obudź swój potencjał zawodowy” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniuszy

Gmina Koniusza za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniuszy realizuje projekt pod nazwą ,,Obudź swój potencjał zawodowy”, który finansowany jest z Europejskich Funduszy Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Partnerem w projekcie jest Spółdzielnia Socjalna „OPOKA” z siedzibą w Chechle.

 

Projekt skierowany jest do 90 osób (60 osób dorosłych i 30 dzieci zamieszkałych lub uczących się na terenie Gminy Koniusza.

Grupę docelową stanowią osoby:

 • zagrożone ubóstwem,
 • zagrożone wykluczeniem społecznym,
 • bierne zawodowo,

a w szczególności:

 • osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w  życiu społeczno-zawodowym mieszkańców Gminy Koniusza.

W trakcie trwania projektu przewidziane są formy wsparcia:

 dla osób dorosłych:

 • identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika przez doradcę klienta,
 • doradztwo zawodowe,
 • szkolenie e-obywatel podnoszące kompetencje cyfrowe,
 • wsparcie pracownika socjalnego,
 • wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego
 • wsparcie psychologa/mentora,
 • trening komunikacji i umiejętności społecznych,
 • wsparcie indywidualne usługami według potrzeb wynikających z indywidualnego planu działania,
 • staże zawodowe,
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje/kompetencje,
 • pośrednictwo pracy,
 • wyjazdowe warsztaty kompetencji.

dla dzieci:

 • wsparcie psychologa dziecięcego i pracownika socjalnego,
 • wyjazdowe warsztaty kompetencji,
 • warsztaty z zakresu samooceny.

Projekt jest realizowany od stycznia 2021 r. do lutego 2023 r.

Osoby zainteresowane proszone są o wydrukowanie, podpisanie i dostarczenie poniższych dokumentów do biura projektu przy GOPS w Koniuszy. Tel. 12 386 90 32

W sprawie uzyskania szczegółowych informacji i zgłoszenia udziału w projekcie można się kontaktować:” osobiście w  siedzibie GOPS Koniusza,  na  W sprawie uzyskania szczegółowych informacji i zgłoszenia udziału w projekcie można się kontaktować w Biurze Projektu w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, Koniusza 5, 32-104 Koniusza

Formularz zgłoszeniowy jest do pobrania na stronie www.koniusza.pl oraz w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koniuszy.