PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Koniusza

I piętro pokój 15, tel. 12 386 91 00 w. 21

Wymagane dokumenty:

  1. Deklaracja DT1 na podatek od środków transportu wraz załącznikami
  2. Ksero umowy kupna, sprzedaży pojazdu ( oryginał do wglądu )
  3. Kserokopia decyzji organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu ( oryginał do wglądu )
  4. Kserokopia decyzji o wycofaniu pojazdu na stałe z ruchu

Opłaty: brak

Przewidywany termin załatwienia sprawy: niezwłocznie

Tryb odwoławczy: nie przysługuje

Podstawa prawna:

  1. Art.. 9 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2014 r. poz. 849 z późn. zm.)

Uwagi:

  1. Obowiązek podatkowy powstaje:

– w przypadku pojazdu pierwszy raz rejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu zarejestrowania

– w przypadku nabycia środka transportowego wcześniej zarejestrowanego od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty

  1. Deklaracje na podatek od środków transportowych należy składać w terminie do dnia 15 lutego na dany rok podatkowy. W przypadku gdy obowiązek ten powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku
  2. W przypadku nabycia nowego środka transportowego czy też zbycia posiadanego należy złożyć korektę deklaracji
  3. Podatek jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie I rata do dnia 15 lutego oraz II rata do dnia 15 września każdego roku
  4. Każdy właściciel zobowiązany jest do wpłacenia należnego podatku w kasie urzędu, w placówce pocztowej lub w banku. Nr rachunku bankowego BS w Proszowicach O/Niegardów 93 8597 0001 0040 0400 0488 0002 w terminie do dnia 15 lutego oraz 15 września danego roku

Formularze do pobrania:

– Deklaracja na podatek od środków transportowych

– Załącznik

– Uchwała w sprawie podatków od środków transportowych – 2020 r.

– Uchwała w sprawie podatków od środków transportowych – 2021 r.

– Uchwała w sprawie podatków od środków transportowych – 2022 r. 

– Uchwała w sprawie podatków od środków transportowych – 2023 r.

– Uchwała w sprawie podatków od środków transportowych 2024 r.

– Zmiana uchwały w sprawie podatków od środków transportowych – 2023 r.