Ogłoszenie w sprawie naboru na partnera – podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu

Oferty należy składać osobiście lub przesyłką rejestrowaną w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór partnera do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie Społeczne Działanie 9.1 Aktywna Integracja Poddziałania 9.1.1 Aktywna integracja”, w terminie do dnia 15.06.2020 roku do godz. 14.00 (decyduje data wpływu do urzędu) na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniuszy, 32-104 Koniusza 55.

Dokumenty do pobrania:

Formularz ofertowy

Klauzula RODO

Formularz oceny formalnej

Oświadczenie – deklaracja gotowości

Zarządzenie i regulamin

INFORMACJA O WYNIKU OTWARTEGO NABORU PARTNERA