GMINA KONIUSZA REALIZUJE PROJEKT
„Małopolskie Talenty – I i II etap edukacyjny – Gmina Koniusza”

 

Celem głównym projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw niezbędnych na rynku pracy oraz indywidualizacja podejścia do uczniów o szczególnych potrzebach w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza
w okresie od 01.09.2019 r. do 30.06.2022 r.
Grupa docelowa projektu będzie utworzona wśród 160 uczniów z następujących placówek oświatowych: Szkoła Podstawową w Biórkowie Wielkim, Szkoła Podstawowa w Glewcu, Szkoła Podstawowa w Koniuszy, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niegardowie oraz Szkoła Podstawowa w Rzędowicach.

Zadaniem głównym projektu jest:
– utworzenie i doposażenie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych,
– realizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających następujące kompetencje kluczowe:

a) matematyczne i naukowo-techniczne
b) język angielski
c) informatyczne
d) przedsiębiorczość
e)dodatkowo każda grupa będzie objęta kompetencjami ponad przedmiotowymi

W ramach projektu zostanie utworzone Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych w Gminie Koniusza zlokalizowane w pięciu placówkach oświatowych:

  • Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Biórkowie Wielkim,
  • Szkoła Podstawowa im. mjr. Stanisława Szymachy w Glewcu,
  • Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kosciuszki w Koniuszy,
  • Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niegardowie,
  • Szkoła Podstawowa im. Bartosza Głowackiego w Rzędowicach

W Centrach Wsparcia Uczniów Zdolnych będą realizowane zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne, których celem będzie podniesienie kompetencji kluczowych uczniów z uwzględnieniem indywidualnego podejścia ukierunkowanego na szczególne potrzeby beneficjenta projektu. Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych obejmie 2 etapy edukacyjne w 3 latach szkolnych: 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. W CWUZ realizowane będą programy zajęć pozaszkolnych dostępnych na stronie www.malopolskietalenty.pl (j.angielski, matematyka, przedsiębiorczość, TIK-informatyka, kompetencje ponadprzemiotowe).

Zajęcia odbywać się będą w grupach 8-10-os. w okresie IX 2019r.-VI 2022r. Każda grupa zrealizuje 60 godzin zajęć przedmiotowych oraz 20 godzin zajęć ponadprzedmiotowych w czasie jednego roku szkolnego. W następnym roku szkolnym uczeń może kontynuować udział w projekcie na innych zajęciach a w kolejnym etapie w dowolnie wybranych.

Uzupełnieniem zajęć pozaszkolnych w ramach pierwszego i drugiego etapu edukacyjnego będą wyjazdy edukacyjne do Centrum Nauki w Łodzi.

Do realizacji zajęć zakupione zostaną pomoce dydaktyczne oraz nowoczesny sprzęt komputerowy

��⌨️��️��������⚗��������������������

Wartość przedsięwzięcia to kwota 895 441,00 zł, w tym dofinansowanie 850 341,00 zł

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.01 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.01.05 Wsparcie uczniów Zdolnych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Do pobrania:

1a Dziennik zajęć CWUZ _MT ponadprzedmiotowe
1b Dziennik zajęć CWUZ_MT przedmiotowe

2 Plan projektu do dziennika zajęć CWUZ _MT przedmiotowe


Plakat_A3 Małopolskie Talenty Gmina Koniusza