Koniusza.pl - Gminny portal internetowy
Please update your Flash Player to view content.

 

BIP
Wrota Małopolski
Prokopara
Kurier proszowicki
Tęczowe przedszkole

Ogłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy

 

 

Or. 524.2.2018
Koniusza, dnia 24 maja 2018 r.


OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KONIUSZA W ROKU 2018

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) Wójt Gminy Koniusza ogłasza z dniem 24 maja 2018 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, w roku 2018.


I. RODZAJ ZADANIA I WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ

1.      Powierzenie realizacji zadania: 
Organizacja warsztatów, zajęć oraz imprez promujących kulturę i tradycję dla mieszkańców gminy Koniusza 
– KWOTA DOTACJI 10000,00 zł.


II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 

1. Dotacja zostanie przyznana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.)

2. O udzielenie dotacji mogą ubiegać się organizacje pozarządowe  i  podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które łącznie spełniają następujące warunki:

a)      zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców gminy Koniusza,

b)      prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem, dodatkowo dysponują zasobami kadrowymi i technicznymi do realizacji zadania,

c)      złożą w terminie poprawnie sporządzoną ofertę na stosownym formularzu, wraz z wymaganymi załącznikami.

 

3. Dotacja może zostać przyznana więcej niż jednemu podmiotowi.

4. Dotacja może być przyznana wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.

5. Dotacja nie może być wykorzystana na:

1)      koszty prowadzenia działalności gospodarczej,

2)      remonty i zakup materiałów do remontu budynków,

3)      prowadzenie działalności politycznej,

4)      zakup środków trwałych,

5)      zakup budynków lub lokali, zakup gruntów i innych nieruchomości,

6)      zadania inwestycyjne,

7)      kary wynikłe podczas realizacji zadań publicznych,

8)      odsetki od nieterminowych płatności,

9)      opłaty administracyjne (w tym księgowość, utrzymanie biura),

10)  pokrycie kosztów utrzymania podmiotów nie wynikające z realizowanego zadania.

 

6. Wójt może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji w przypadku stwierdzenia nieznanych wcześniej okoliczności, podważających wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

7. Szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania zostaną określone w umowie zawartej po rozstrzygnięciu konkursu pomiędzy stronami, której ramowy wzór stanowi załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz.1300).

8. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest do dostarczenia kopii aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru lub ewidencji. Przedłożony dokument musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym w dniu podpisania umowy.

9. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana konieczne jest dokonanie korekty kosztorysu.

10. Organizacja zobowiązana jest do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadania oraz wydatków związanych z jego realizacją.


III. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

 

1. Zadanie będzie realizowane w 2018 roku. Szczegółowy termin realizacji zadania określony będzie w umowie z wybranymi podmiotami.

2. Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością oraz z obowiązującymi standardami i przepisami, w zakresie opisanym w ofercie.

3. Podmioty realizujące zadanie powinny zapewnić wysoki poziom bezpieczeństwa beneficjentom zadania oraz realizować je zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.Wójt Gminy Koniusza zastrzega sobie prawo kontroli w zakresie:

a)      stanu realizacji zadania,

b)      efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania,

c)      prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania,

d)      prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy.

IV. FORMALNE WYMOGI OFERTY

1. Złożona oferta musi być kompletna i zawierać przejrzyste odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania.

2. Uczestnicy konkursu powinni złożyć ofertę wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do Rozporządzenia  Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz.1300)wraz z załącznikami.

3. Oferty złożone na innych dokumentach niż określone w w/w rozporządzeniu lub po terminie  zostaną odrzucone z przyczyn formalnych

4. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:

a)      kopię statutu podmiotu,

b)      kopię aktualnego odpisu z KRS lub innego rejestru, którego wpis wynika z odrębnych przepisów prawa,

c)     kopię dokumentu uprawniającego daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu.

Wszystkie kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez upoważnione do tego osoby. Przez kopię  potwierdzoną za zgodność z oryginałem należy rozumieć kopię  dokumentu zawierającą klauzulę „za zgodność z oryginałem”  umieszczoną na każdej stronie dokumentu wraz  z datą potwierdzenia i podpisem osoby potwierdzającej reprezentującej podmiot.

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

1. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w sekretariacie (pokój 11) Urzędu Gminy Koniusza, 32-104 Koniusza 55, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 czerwca 2018 r. do godziny 15:30 (w przypadku wysyłki pocztowej decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Koniusza).

2. Oferta złożona na innych drukach niż określone w w/w rozporządzeniu, niekompletna lub złożona po terminie zostanie odrzucona z przyczyn formalnych.

VI. TERMIN, TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY DOKONYWANIU WYBORU OFERTY

1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie maksymalnie do 14 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

2. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Koniusza.

3. W przypadku stwierdzenia uchybienia wymogom formalnym oferty, określonym w pkt. IV, Komisja Konkursowa wzywa do ich uzupełnienia w terminie 3 dni od daty powiadomienia. Oferty nieuzupełnione w wyznaczonym terminie podlegają odrzuceniu i nie będą rozpatrywane.

4. Decyzje o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Koniusza po zapoznaniu się z oceną Komisji Konkursowej.

5. Oferty zgłaszane w konkursie będą oceniane wg następujących kryteriów:

a) ocena możliwości realizacji zadania publicznego  (0-5 pkt.),

b) ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania (0-5 pkt.),

c) ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie publiczne (0-5 pkt.),

d) ocena planowanego wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków (0-5 pkt.)

e) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (0-5 pkt.)

 Wybrana zostanie oferta (lub oferty), która otrzyma (otrzymają) największą ilość punktów. 

 
VII. INFORMACJA O ZREALIZOWANYCH PRZEZ GMINĘ KONIUSZA ZADANIACH PUBLICZNYCH W ROKU 2017:

Z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
- Organizacja warsztatów, zajęć i imprez promujących kulturę i tradycję dla mieszkańców gminy Koniusza – na realizację zadań w 2017 roku przeznaczono kwotę 5000,00 zł.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wójt Gminy zastrzega sobie prawo do:

a) odwołania konkursu w całości lub w części,

b) zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert i podziale środków finansowych w otwartym konkursie ofert na zadania publiczne w 2018 roku zamieszczona zostanie w:

a) Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koniusza,

b) na stronie internetowej www.koniusza.pl ,

c) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Koniusza, Koniusza 55.

3. Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Koniusza, pok. 2 – tel. 12 3869039 wew. 15.

ZADAJ PYTANIE
NA SKRÓTY
HALA SPORTOWA
Strona GłównaInformatorAktualnościOgłoszenie o konkursie ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Top of Page

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o zasadzie działania ciasteczek cookie wejdź na wszystkoociasteczkach.pl.

Zapoznałem się z treścią wiadomośći i akceptuję ją