Koniusza.pl - Gminny portal internetowy
Please update your Flash Player to view content.

 

BIP
Wrota Małopolski
Prokopara
Kurier proszowicki
Tęczowe przedszkole

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej ds. oceny ofert na realizację zadań publicznych 2018

Znak: Or. 524.1.2018                                                                       

Koniusza, dnia 07 marca 2018 r.

Ogłoszenie
Wójta Gminy Koniusza
z dnia 7 marca 2018 r.

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej
do oceny ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych,
w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu w roku 2018.

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz rozdziału 1 §6 załącznika do Uchwały Nr XXXVI/239/2017 Rady Gminy Koniusza z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie: przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok”

Wójt Gminy Koniusza

ogłasza nabór do komisji konkursowej oraz zaprasza osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do udziału w pracach komisji konkursowej.
W wyniku naboru, Wójt Gminy Koniusza powoła dwie osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym otwartym konkursie ofert.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych,
  2. nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
  3. nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności,
  4. akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowej na zasadach nieodpłatności.
  5. proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego,
  6. proponowanie rozdysponowania środków finansowych pomiędzy wybranymi ofertami,
  7. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Koniusza.
  8. żadna organizacja nie wskaże osób do składu komisji konkursowej, lub
  9. wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji konkursowej, lub
  10. wszystkie powołane w skład komisji konkursowej osoby podlegają wyłączeniu na podstawie art. 15 ust. 2d lub art. 15 ust. 2f.

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Zadania komisji konkursowej:

Komisja konkursowa może działać bez udziału osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, jeżeli:

Zgłoszenia przyjmowane będą w terminie do dnia 16 marca 2018 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Koniusza (pokój 11) w godzinach od 7:30 do 15:30 na formularzu stanowiącym załącznikdo niniejszego ogłoszenia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY - wersja .doc

ZADAJ PYTANIE
NA SKRÓTY
HALA SPORTOWA
Strona GłównaInformatorAktualnościNabór kandydatów na członków komisji konkursowej ds. oceny ofert na realizację zadań publicznych 2018 Top of Page

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o zasadzie działania ciasteczek cookie wejdź na wszystkoociasteczkach.pl.

Zapoznałem się z treścią wiadomośći i akceptuję ją