UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ NA WNIOSEK

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Koniusza jest udostępniana na wniosek.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Termin udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Urząd Gminy powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Sposób i forma załatwienia wniosku:

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Urząd Gminy nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Urząd Gminy powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez Urząd Gminy w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Możliwe formy załatwienia:
Wniosek o udostępnienie informacji może zostać zrealizowany w następujący sposób:
1) udostępnienie informacji w formie określonej we wniosku,
2) decyzja administracyjna o odmowie udostępnienia informacji publicznej,
3) decyzja administracyjna o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji publicznej.

Gdzie składać wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można składać:
– przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Koniusza, 32-104 Koniusza 55;
– złożyć osobiście na dziennik podawczy Urzędu Gminy Koniusza, 32-104 Koniusza 55 w dniach i godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30;
– przesłać na nr fax: 12 3869015;
– przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: gmina@koniusza.pl
– przesłać za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej : www.epuap.gov.pl

Opłaty:

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Urząd Gminy ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Urząd Gminy może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
W takim przypadku:
1) W terminie 14 dni od daty złożenia wniosku Urząd Gminy Koniusza wydaje powiadomienie o konieczności wniesienia opłaty w związku z udostępnieniem informacji publicznej;
2) Wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia może:
a) uiścić opłatę – wówczas wnioskowana informacja udostępniona jest wnioskodawcy niezwłocznie,
b) zmienić wniosek o udostępnienie informacji publicznej – wówczas zmodyfikowany wniosek rozpatruje się ponownie,
c) wycofać wniosek o udostępnienie informacji publicznej – wówczas wniosek nie podlega dalszemu rozpatrywaniu;
3) W przypadku, gdy wnioskodawca w terminie 14 dni od dnia doręczenia powiadomienia nie wniesie opłaty za udostępnienie informacji publicznej, nie wycofa wniosku, ani nie dokona zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej, Urząd Gminy Koniusza udostępnia wnioskowaną informację publiczną i wydaje postanowienie o pobraniu opłaty stanowiącej zwrot kosztów związanych ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej;
4) Wnioskodawca może dokonać opłaty w kasie Urzędu Gminy Koniusza bądź przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Koniusza, określając przedmiot opłaty. Nr rachunku bankowego wskazany jest w powiadomieniu i postanowieniu o opłacie.

Tryb odwoławczy:
Od wydanych w toku postępowania o udostępnienie informacji publicznej rozstrzygnięć, wnioskodawcy przysługują następujące środki zaskarżenia:
1) na postanowienie o pobraniu opłaty stanowiącej zwrot kosztów związanych ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji publicznej przysługuje zażalenie.
2) odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następują w drodze decyzji Wójta Gminy Koniusza, na które przysługuje odwołanie.

PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNYCH

Zasady udostępniania informacji publicznych celem ich ponownego wykorzystania określa Rozdział 2a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.)

Formularz wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej