Dla mieszkańca – GOPS

/Dla mieszkańca – GOPS
Dla mieszkańca – GOPS 2018-06-13T15:42:36+00:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniuszy czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30

Kontakt:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Koniusza 55, 32-104 Koniusza
tel. (012) 386 90 32, (012) 386 59 27

e-mail: gops@koniusza.pl

Struktura GOPS

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KONIUSZY ZATRUDNIA 8 PRACOWNIKÓW:
Jolanta Cieśla  Kierownik Ośrodka

POMOC SPOŁECZNA I KARTA DUŻEJ RODZINY
1. Małgorzata Maj – Specjalista pracy socjalnej dla terenu  : Biórków Mały, Górka Jaklińska, Łyszkowice, Polekarcice, Posądza, Przesławice, Siedliska, Zielona, Koniusza

2. Magdalena Socha –  Pracownik socjalny dla terenu : Czernichów, Glew, Glewiec, Karwin, Szarbia, Wąsów, Wroniec, Wronin, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w Koniuszy.

3. Małgorzata Grabowska – Pracownik socjalny dla terenu: Biórków Wielki, Chorążyce, Gnatowice, Wierzbno, Budziejowice, Dalewice, Muniaczkowice, Niegardów, Niegardów Kolonia, Piotrkowice Małe, Piotrkowice Wielkie, Rzędowice,

4. Aneta Kozera– Asystent Rodziny

Komórka do obsługi świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego:

1.Agnieszka Błaut– Inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego dla terenu: Biórków Mały, Biórków Wielki, Chorążyce, Górka Jaklińska, Gnatowice, Koniusza, Łyszkowice, Polekarcice, Posądza, Przesławice, Siedliska, Wierzbno, Zielona.

Realizuje zadania związane z funduszem alimentacyjnym.

2. Zofia Pomykalska – Inspektor ds. świadczeń rodzinnych dla terenu: Budziejowice, Czernichów, Dalewice, Glew, Glewiec, Karwin, Niegardów, Niegardów Kolonia, Muniaczkowice, Piotrkowice Małe, Piotrkowice Wielkie, Rzędowice, Szarbia, Wąsów, Wroniec, Wronin.

Pełniąca funkcje pełnomocnika wójta ds. profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w Koniuszy
Realizuje zadania kadrowe pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniuszy.

Realizacja Ustawy o świadczeniu wychowawczym (program 500+):

Magdalena Samborek– Inspektor d.s. świadczenia wychowawczego dla terenu całej Gminy Koniusza. Pełni obowiązki Administratora Bezpieczeństwa Informacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koniuszy

 

Obsługa księgowa GOPS:

Maria Jantos – Główna Księgowa GOPS.

Pomoc Społeczna:

Warunkiem przyznania pomocy jest nieprzekroczenie dochodu:
634,00 zł dla osoby samotnej
514,00 zł na osobę w rodzinie

Dokumenty wymagane do udzielenia pomocy:
–     Podanie
–     Odcinek renty/emerytury za ostatni miesiąc
–     Zaświadczenie o wysokości zarobków NETTO za ostatni miesiąc
–     Rachunki ( energia elektryczna, gaz, woda )
–     Imienne faktury za leki
–     Zaświadczenie lekarskie ( jeżeli takowe jest )
–     Kartę Szpitalną ( jeżeli takowe jest )
–     Orzeczenie o niepełnosprawności
–     Zaświadczenie o ubezpieczenie w KRUS za ostatni miesiąc
–     Ostatnia wpłata KRUS
–     Zaświadczenia dzieci o uczęszczaniu do szkół ponadgimnazjalnych
–     Wyroki sądu o rozwodzie/rozdzielności majątkowej/alimentach
–     Decyzje o przyznaniu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku, świadczenia pielęgnacyjnego
–     Decyzja rentowa, emerytalny
–     Zaświadczenie o niekorzystaniu z pomocy innego ośrodka Pomocy Społecznej w sytuacji innego miejsca zameldowania niż gmina Koniusza
–     Zaświadczenie o wielkości posiadania gospodarstwa rolnego jeżeli grunty znajdują się w innej Gminie niż Gmina Koniusza.

Program Dożywiania Dzieci w Szkołach

Pomoc w formie posiłków dla dzieci w szkołach uwarunkowana jest nieprzekroczeniem dochodu:
771,00 zł ( 514,00 zł x 150% kryterium dochodowego)
Dokumenty wymagane do udzielenia pomocy:

–      Podanie o udzielenie pomocy
–      Odcinek emerytury/renty
–      Zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy
–      Zaświadczenie z  KRUS-u o podleganiu ubezpieczeniu + ostatnia wpłata
–      Rachunki/faktury (za uiszczenie opłaty)

Stypendium szkolne

Do stypendium szkolnego  uprawnia dochód w przeliczeniu na osobę w kwocie 514,00 zł netto.

Dochód ustala się na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930  z późn. zm.).

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego wynosi 288 zł/m-c.

1) stypendium szkolne – może je otrzymać uczeń, w którego rodzinie miesięczna wysokość dochodu na osobę nie przekracza kwoty 514,00 zł netto, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub

wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium to może być udzielane uczniom w formie: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników, a w uzasadnionych przypadkach także w formie świadczenia pieniężnego. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuższy niż od września do czerwca w danym roku szkolnym. Wniosek ten składa się do 15 września danego roku szkolnego.

2) zasiłek szkolny – może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Przyznawany jest w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. O tę formę pomocy można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Świadczenia Rodzinne

Kryteria dochodowe i formalne obowiązujące przy przyznawaniu świadczeń rodzinnych:

– świadczenie rodzinne wraz z dodatkami 674,00 zł na osobę w rodzinie, a w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym 764 ,00 zł.

– Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka ( „Becikowe”) – dochód 1922 zł na osobę w rodzinie, oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką ginekologa nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

– Świadczenie rodzicielskie przyznawane w przypadku braku uprawnień do zasiłku macierzyńskiego w KRUS i ZUS

– Świadczenia opiekuńcze przyznawane w przypadku posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty wymagane w przypadku ubiegania się o w/w świadczenia:
–      Akt urodzenia dziecka ( w przypadku ubiegania się o becikowe i zasiłek rodzinny po raz pierwszy)
–      Składka zdrowotna odprowadzona w roku 2015 (w przypadku świadczeń rentowych z KRUS)
–      Kserokopie dowodów osobistych rodziców
–      Do urlopu wychowawczego-  Zaświadczenie od pracodawcy na jakie dziecko i na jaki okres został udzielony urlop wychowawczy
–      Samotne wychowanie: akt zupełny urodzenia
–      Dziecko niepełnosprawne: orzeczenie o niepełnosprawności
–      Nr konta bankowego

Dokumenty potwierdzające osiągnięte dochody na zasadach ogólnych jak również zaświadczenia z ZUS GOPS pozyskuje samodzielnie za pośrednictwem posiadanego programu informatycznego.

W przypadku działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach: Karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany należy wypełnić załącznik do wniosku nr 5.

Od 1 stycznia 2017 r Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje ustawę o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,za życiem” .

Ustawa ta ma na celu wypłatę jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Świadczenie wychowawcze – 500+

Program Rodzina 500 plus to  wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków.

Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwszego lub jedyne dziecko w wieku poniżej 18 lat, przy spełnieniu kryterium dochodowego.

W przypadku ubiegania się o świadczenie na pierwsze dziecko, dochód rodziny w roku poprzedzającym okres zasiłkowy nie powinien przekraczać 800 zł na osobę w rodzinie lub w przypadku rodzin wychowujących dziecko niepełnosprawne 1200 zł na osobę.

GOPS  w większości przypadków sam pozyskuje podstawowe dane o dochodach rodzin.

W przypadku działalności gospodarczej prowadzonej na zasadach: karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany, klient na własną odpowiedzialność wypełnia stosowne oświadczenia.

Sytuacja rodzinna i dochodowa nie jest jednolita we wszystkich rodzinach, z tego względu do każdej rodziny podchodzimy indywidualnie. W wielu przypadkach zachodzi konieczność dostarczenia różnych dokumentach adekwatnych do sytuacji, w której aktualnie znajduje się dana rodzina.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W  RODZINIE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniuszy realizuje Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Koniusza na lata 2014-2018, przyjęty Uchwałą Rady Gminy Koniusza Nr. XXXVI/241/2014  z dnia 15 maja 2014 r.

Przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Koniuszy działa Punkt wsparcia dla ofiar przemocy, czynny w dniach:
Wtorek w godzinach 14:00 – 16:00
Czwartek w godzinach 14:00 – 16:00

Wszelkie pytania dotyczące punktu wsparcia można uzyskać pod numerem Tel. 12 386 59 27

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinom z co najmniej trójką dzieci niezależnie od uzyskiwanych dochodów:

  • w wieku do ukończenia 18 roku życia,
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej,
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków. Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania.

WZORY DOKUMENTÓW

ŚWIADCZENIA RODZINNE, WYCHOWAWCZE ORAZ ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

w okresie zasiłkowym 2016/2017 tj. od 01 listopada 2016 r

Kwoty wypłacanych świadczeń:

Rodzaj świadczenia Wypłata Kwota świadczenia
1 Zasiłek rodzinny miesięcznie

    95,00 zł

  124,00 zł

  135,00 zł

do ukończenia 5 roku życia

powyżej   5 r. ż  do ukończenia  18 r. ż

powyżej 18 r. ż  do ukończenia  24 r. ż

Dodatki z tytułu:

 

 
urodzenia dziecka jednorazowo

1.000,00 zł

 
samotnego  wychowywania  dziecka

   193,00 zł

 

   273,00 zł

 

na jedno dziecko jednak nie więcej niż 386,00 zł łącznie na wszystkie dzieci

na jedno dziecko niepełnosprawne   nie więcej niż  546,00 zł łącznie na wszystkie dzieci

kształcenia i rehabilitacji miesięcznie

     90,00 zł

  110,00 zł

na dziecko do ukończenia  5 r. ż

na dziecko powyżej 5 r. ż

wielodzietności miesięcznie

    95,00 zł

na trzecie i każde kolejne dziecko
rozpoczęcia roku szkolnego jednorazowo

  100,00 zł

przysługuje  na dziecko  rozpoczynające przygotowanie roczne  „zerówkę”,  szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadpodstawową  i ponadgimnazjalną oraz szkołę  artystyczną – o w/w świadczenie należy złożyć wniosek we wrześniu lub październik
podjęcia przez dziecko  nauki w szkole  poza miejscem  zamieszkania:

– na pokrycie wydatków  związanych z zamieszkaniem

– na pokrycie  wydatków  związanych z dojazdem  do szkoły

Miesięcznie

(10 miesięcy w roku)

 

 

 

  113,00 zł

 

    69,00 zł

Przysługuje na dziecko uczące się w szkole ponadgimnazjalnej
Opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego miesięcznie

  400,00 zł

 
2 Świadczenia opiekuńcze

 

 

świadczenie pielęgnacyjne miesięcznie

1.406,00 zł

zasiłek pielęgnacyjny miesięcznie

    153,00 zł

 
specjalny zasiłek opiekuńczy miesięcznie

    520,00 zł

 
zasiłek dla opiekunów miesięcznie

    520,00 zł

 
3 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) jednorazowo

 

1.000,00 zł

 

 
4 Fundusz alimentacyjny miesięcznie Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500,00 zł

Kryteria dochodowe dla świadczeniobiorców:

Rodzaj świadczenia Kryterium dochodowe – wysokość miesięcznego dochodu rodziny netto*    w przeliczeniu na osobę  w rodzinie
1 Zasiłek rodzinny

wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego

674,00 zł

764,00 zł

w przypadku gdy członkiem  rodziny  jest dziecko niepełnosprawne
2 Świadczenia opiekuńcze
świadczenie pielęgnacyjne Bez względu na dochód
zasiłek pielęgnacyjny Bez względu na dochód
specjalny zasiłek opiekuńczy 764,00 zł
Zasiłek dla opiekunów Bez względu na dochód
3 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (becikowe) 1.922,00 zł
4 Fundusz alimentacyjny    725,00 zł
5 Świadczenie wychowawcze – 500+ 800 zł

1200 zł w przypadku gdy członkiem  rodziny  jest dziecko niepełnosprawne

 * kryterium dochodowe netto – dochód pomniejszony o podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.