Sesje Rady Gminy

Sesje Rady Gminy

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

2022-04-25T22:56:41+00:00

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, informuje,  że w dniu  28 kwietnia 2022 r. (tj. czwartek) o godzinie  1200 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r. Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy. Omówienie mienia gminnego. Omówienie zagadnień dotyczących: - remont drogi gminnej „Pietrzejowice-Nowa Wieś – Biórków Wielki” w miejscowości Zielona, - remont drogi gminnej „Wierzbno-Szarbia” w miejscowości Wierzbno, - remont drogi gminnej „Płuski” w miejscowości Wronin, - remont drogi gminnej „Kopaniny-Przedżydowie” w miejscowości Karwin, - montaż instalacji odnawialnych źródeł energii [...]

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy2022-04-25T22:56:41+00:00

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

2022-04-22T23:50:22+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  21 kwietnia 2022 r. (tj. czwartek) o godzinie  8:30 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie sprawy dotyczącej wyrażenia zgody na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody – Dąb Kościuszki w Koniuszy. Omówienie sprawy dotyczącej wyrażenia zgody na zakup działki nr 94/21 o powierzchni 0,2292 ha położonej  w  Posądzy, zajętej pod drogę [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy2022-04-22T23:50:22+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA

2021-02-13T01:06:46+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA    Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXIV Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 29 grudnia 2020 r. ( tj. wtorek), o godz. 9:00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. Podjęcie uchwał w sprawie: a) zmiany Uchwały Nr VIII/70/2019 Rady Gminy Koniusza z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu przyznawania stypendium Wójta Gminy Koniusza za wybitne wyniki w nauce oraz osiągnięcia naukowe w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych [...]

SESJA RADY GMINY KONIUSZA2021-02-13T01:06:46+00:00

XXIII Sesja Rady Gminy Koniusza

2021-02-13T01:06:53+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA    Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXIII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 19 listopada 2020 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w formie zdalnej, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Podjęcie uchwał w sprawie: a)przyjęcia „Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi  i innymi  podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”, b)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej   umowy najmu  z dotychczasowymi najemcami  na okres do 3 lat, c)stawek podatku od nieruchomości, d)podatku od środków transportowych, e)zmiany budżetu Gminy Koniusza [...]

XXIII Sesja Rady Gminy Koniusza2021-02-13T01:06:53+00:00

XXII Sesja Rady Gminy Koniusza

2020-10-07T10:38:21+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA     Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 15 października 2020 r. ( tj. czwartek), o godz. 8:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Podjęcie uchwał w sprawie: a)zmiany uchwały Nr III/14/2006 Rady Gminy Koniusza z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół, b)wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Gminy Koniusza nieruchomości gruntowych położonych obręb: Biórków Mały, Biórków Wielki i Czernichów  pod  [...]

XXII Sesja Rady Gminy Koniusza2020-10-07T10:38:21+00:00

XX Sesja Rady Gminy Koniusza

2020-07-28T00:01:06+00:00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 713/,  Przewodniczący Rady Gminy w Koniuszy zwołuje XX Sesję Rady Gminy Koniusza, na dzień 30 lipca 2020 r. /tj. czwartek/ o godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy. Proponowany porządek obrad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Podjęcie uchwał w sprawie: a)określenia średniej ceny jednostek paliwa w gminie na rok szkolny 2020/2021, b)udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Posądzy, c)udzielenia dotacji z budżetu [...]

XX Sesja Rady Gminy Koniusza2020-07-28T00:01:06+00:00

XIX Sesja Rady Gminy Koniusza

2021-02-13T01:07:03+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA    Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XIX Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 18 czerwca 2020 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Koniusza za rok 2019”. Podjęcie uchwał w sprawie: a)udzielenia Wójtowi Gminy Koniusza wotum zaufania, b)zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Koniusza za rok 2019, c)udzielenia Wójtowi Gminy Koniusza absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Koniusza za rok 2019, [...]

XIX Sesja Rady Gminy Koniusza2021-02-13T01:07:03+00:00

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

2020-05-25T16:42:45+00:00

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  28 maja 2020 r. (tj. czwartek) o godzinie 900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek  tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom i wicedyrektorom szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Koniusza. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt i [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy2020-05-25T16:42:45+00:00

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

2020-04-30T23:04:48+00:00

Zawiadamiam, że w dniu 06.05.2020 roku (tj. środa) o godzinie 900  w trybie zdalnym odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 r. Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy. Omówienie mienia gminnego. Omówienie zagadnień dotyczących: - budowy Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach: Piotrkowice Małe, Gnatowice, Karwin, Koniusza, Wierzbno, - przebudowy Gminnego Ośrodka Kultury w Koniuszy, - remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych Łyszkowice - Biórków Wielki, - remontu drogi gminnej Czernichów – Wąsów, - budowy chodnika i kanalizacji opadowej we wsi Piotrkowice Małe przy drodze wojewódzkiej nr 775. Przedstawienie [...]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej2020-04-30T23:04:48+00:00

XVIII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 7 kwietnia 2020 r.

2021-02-13T01:07:16+00:00

SESJA RADY GMINY KONIUSZA   Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XVIII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 7 kwietnia 2020 r. ( tj. wtorek), o godz. 10:00 w formie zdalnej, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie  porządku obrad. Przyjęcie  protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Podjęcie uchwał w sprawie: a)wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą  na okres do 3 lat, b)utworzenia Samorządowego Żłobka w Wierzbnie i nadania mu statutu, c)określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz określenia warunków i trybu składania [...]

XVIII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 7 kwietnia 2020 r.2021-02-13T01:07:16+00:00
Przejdź do góry