Aktualności2018-07-03T16:24:13+00:00

OBWIESZCZENIE o wniesieniu odwołania od decyzji

OBWIESZCZENIE o wniesieniu odwołania od decyzji Na podstawie art. 131 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2024.572) oraz art. 12 ust. 4 pkt 1 w związku art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2024.551), WOJEWODA MAŁOPOLSKI zawiadamia, że zostało wniesione odwołanie od decyzji Wojewody Małopolskiego nr 6/BS/2024 znak: WI-II.7840.30.6.2024.EL [...]

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KONIUSZA ZA 2023 ROK

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KONIUSZA ZA 2023 ROK Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn.zm.) Wójt Gminy Koniusza przedstawia Radzie Gminy Koniusza Raport o stanie Gminy Koniusza za rok 2023 w terminie do dnia 31 maja 2024 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Koniusza w [...]

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy   Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy informuje,  że w dniach 5, 6 i 7 czerwca 2024 r. (tj. środa, czwartek i piątek, odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy. Porządek obrad 05.06.2024 r. : Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, Analiza podań i wniosków złożonych przez mieszkańców. Wyjazd Komisji w teren – część północna [...]

Tania energia i oszczędności dla gminy Koniusza

W obecnych czasach koszty energii to znaczący wydatek w budżecie każdego z samorządów, dlatego też podejmujemy działania, które mają ograniczyć wydatki gminy Koniusza w tym zakresie i przyczynić się do lepszego zarządzania energią. W pierwszej kolejności przygotowana zostanie analiza zużycia mediów (prądu, gazu, wody) w budynkach użyteczności publicznej, a na jej podstawie zostaną podjęte działania mające na celu wygenerowanie oszczędności, co jest niezwykle ważne, ponieważ mniej wydatków bieżących to więcej [...]

Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 4 kwietnia 2024 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI II.7840.30.8.2024.MAP), na wniosek z 02.04.2024 r. (uzupełniony 8 maja 2024 r. na wezwanie z 17 kwietnia 2024 r.) złożony 4 kwietnia 2024 r. przez pełnomocnika, działającego w imieniu inwestora: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, adres do korespondencji: ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Rozbiórka istniejącej sieci gazowej redukcyjno – pomiarowej oraz budowa nowej stacji gazowej redukcyjno – pomiarowej o przepustowości Q = 300 Nm3/h wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach zadania pn.: “Kompleksowa modernizacja stacji SRP Brzeszcze Klonowa – opracowanie dokumentacji projektowej” w zakresie: rozbiórki istniejącej stacji oraz budowie nowej wraz infrastruktura towarzyszącą”.

Data publicznego ogłoszenia ___________________ OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2024.572 tekst jednolity) oraz art. 15 ust. 4 w związku art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2024.551 tekst jednolity), Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 4 kwietnia 2024 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI‑II.7840.30.8.2024.MAP), [...]

Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 16 maja 2024 r. decyzji nr 6/BS/2024 znak: WI II.7840.30.6.2024.EL, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej pozwolenia na budowę, inwestycji towarzyszącej inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa, relacji Wężerów – Przewóz

Data publicznego ogłoszenia 17.05.2024 OBWIESZCZENIE Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2024.572) oraz art. 15 ust. 4 w związku art. 12 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2024.551), Wojewoda Małopolski zawiadamia o wydaniu 16 maja 2024 r. decyzji nr 6/BS/2024 znak: WI II.7840.30.6.2024.EL, zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany oraz udzielającej [...]

Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 15 kwietnia 2024 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI II.7840.30.9.2024.BK), na wniosek z 15.04.2024 r. (na wezwanie z 26.04.2024 r. uzupełnione 06.05.2024 r., 08.05.2024 r. oraz 10.05.2024 r.) złożony przez pełnomocnika, działającego w imieniu inwestora: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów; w sprawie wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowości Czernichów. Etap: przekroczenie rzeki Wisły gazociągiem PEdn250” w ramach zadania “Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa gazociągu w miejscowości Czernichów – przewiert pod Wisłą – Etap 1”

Data publicznego ogłoszenia 16.05.2024 OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2024.572) oraz art. 15 ust. 4 w związku art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2024.551), Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 15 kwietnia 2024 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI‑II.7840.30.9.2024.BK), na wniosek z 15.04.2024 [...]

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, informuje, że w dniu 23 maja 2024 r. (tj. czwartek) o godzinie 1400 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2023 r. 3. Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy. 4. Omówienie mienia gminnego. 5. Omówienie zagadnień dotyczących: - Remont [...]

SESJA RADY GMINY KONIUSZA

SESJA RADY GMINY KONIUSZA    Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że II Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 17 maja 2024 r. ( tj. piątek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie obrad II Sesji Rady Gminy Koniusza. Wręczenie zaświadczenia o wyborze radnej. Złożenie ślubowania przez nowo wybraną radną. Stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad II Sesji Rady Gminy Koniusza. Przyjęcie protokołu z poprzedniej [...]

BO Małopolska: Zdecyduj jakie projekty warto zrealizować, mamy na to 16 mln zł !

. . . BO Małopolska: Zdecyduj jakie projekty warto zrealizować, mamy na to 16 mln zł ! Na dniach wystartuje decydujący etap 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego, w ramach, którego mieszkańcy Małopolski zdecydują na co przeznaczyć 16 mln złotych. Głosowanie będzie możliwe od 15 maja do 14 czerwca br. O głosy powalczą aż 232 projekty. . Jest z czego wybierać Zagłosować można na projekty mające na celu m.in. poprawę [...]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU, DZIERŻAWY, ODDANIA W UŻYCZENIE, DO ZAMIANY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Koniusza Nr 50/2024 z dnia 8 maja 2024 r. . WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU BEZ PRZETARGU . Lp. Położenie nieruchomości Właściciel/ nr księgi wieczystej . Nr działki . Opis Nieruchomości/ powierzchnia . Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Termin zagospodarowania nieruchomości Wysokość opłat z tytułu najmu i termin wnoszenia opłat Najemca . 1. . Niegardów Gmina Koniusza KR1H/00021347/4 221/8 Lokal użytkowy, na [...]

Łatwa energia – projekt Easy Energy.

Łatwa energia - projekt Easy Energy. W projekcie Easy Energy pracujemy nad prostymi, łatwymi do wdrożenia rozwiązaniami w zakresie oszczędności wody i energii dla budynków użyteczności publicznej, jak i dla małych i średnich przedsiębiorstw. W ramach projektu planowane są również szkolenia tzw.: Praktyków Energii, czyli osób zajmujących się aktywnym doradztwem w zakresie wprowadzania energooszczędnych rozwiązań o niskim poziomie zaawansowania technologicznego opracowanych w ramach projektu. Informacje o projekcie: Wiele budynków publicznych, a zwłaszcza mikro i małych przedsiębiorstw w Rejonie Morza Bałtyckiego, nie [...]

Zarządzenie Nr 41/2024 Wójta Gminy Koniusza z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie: przydziału dotacji z budżetu Gminy Koniusza na realizację zadań publicznych Gminy Koniusza w 2024 roku w dziedzinie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

WÓJT GMINY KONIUSZA Or. 524.12.2024 Zarządzenie Nr 41/2024 Wójta Gminy Koniusza z dnia 19 kwietnia 2024 r. . w sprawie: przydziału dotacji z budżetu Gminy Koniusza na realizację zadań publicznych Gminy Koniusza w 2024 roku w dziedzinie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. .   Na podstawie art. [...]

Zarządzenie Nr 42/2024 Wójta Gminy Koniusza z dnia 19 kwietnia 2024 r. w sprawie: przydziału dotacji z budżetu Gminy Koniusza na realizację zadań publicznych Gminy Koniusza w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

WÓJT GMINY KONIUSZA Or. 524.13.2024 Zarządzenie Nr 42/2024 Wójta Gminy Koniusza z dnia 19 kwietnia 2024 r. . w sprawie: przydziału dotacji z budżetu Gminy Koniusza na realizację zadań publicznych Gminy Koniusza w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a [...]

LIII Sesja Rady Gminy Koniusza

SESJA RADY GMINY KONIUSZA     Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że LIII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 30 kwietnia 2024 r. ( tj. wtorek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Wnioski Sołtysów. Wnioski Kierowników Jednostek. Podjęcie uchwał w sprawie : a) wyrażenia zgody na [...]

Zmiana organizacji ruchu – Koniusza

W związku z planowanym rozpoczęciem wykonania zadania polegającego na przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 1266 K w zakresie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych w m. Koniusza konieczne jest wprowadzenie zmiany organizacji ruchu na czas wykonywania robót - zgodnie z poniższą mapką. Planowane wprowadzenie zmian 22.04.2024. Czas obowiązywania zmian do dnia 29.04.2024      

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  18 kwietnia 2024 r. (tj. czwartek) o godzinie 1400 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu [...]

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego wydania decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa, relacji Wężerów – Przewóz, wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Data publicznego ogłoszenia ___________________ OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego Stosownie do wymogów art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2023.775 ze zmianami) oraz art. 15 ust. 4 w związku art. 8 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.2023.924 ze zmianami), Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 5 marca 2024 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI‑II.7840.30.6.2024.EL), na [...]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU I DZIERŻAWY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Koniusza Nr 37/2024 z dnia 9 kwietnia 2024 r. . WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU BEZ PRZETARGU . Lp. Położenie nieruchomości Właściciel/ nr księgi wieczystej . Nr działki . Opis Nieruchomości/ powierzchnia . Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Termin zagospodarowania nieruchomości Wysokość opłat z tytułu najmu i termin wnoszenia opłat Najemca . 1. . Niegardów . Własność: Gmina Koniusza KR1H/00021837/6 . 221/8 [...]

Zarządzenie Nr 36/2024 Wójta Gminy Koniusza z dnia 4 kwietnia 2024 r.

. Znak:Or.524.5.2024 Zarządzenie Nr 36/2024 Wójta Gminy Koniusza z dnia 4 kwietnia 2024 r. . . w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursach ofert na realizację zadań publicznych w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2024 r. . [...]

Nowe godziny funkcjonowania PSZOK

PSZOK jest czynny przez cały rok, z wyjątkiem świąt i dni wolnych od pracy w następujące dni: I czwartek miesiąca od godz. 16 00 do godz. 19 00 II czwartek miesiąca od godz. 16 00 do godz. 19 00 III czwartek miesiąca od godz. 16 00 do godz. 19 00 Ostatnia sobota miesiąca od godz. 8 00 do godz. 13 00 Do PSZOK można oddawać:  Zużyte baterie i akumulatory Przeterminowane [...]

WÓJT GMINY KONIUSZA OGŁASZA SPRZEDAŻ PRZYCZEPKI SAMOCHODOWEJ

WÓJT GMINY KONIUSZA Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 roku, poz. 40) oraz Zarządzenia nr 48/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie gospodarowania mieniem ruchomym stanowiącym własność Gminy Koniusza OGŁASZA SPRZEDAŻ PRZYCZEPKI SAMOCHODOWEJ Opis techniczny przedmiotu sprzedaży: 1. Marka: Niewiadów 2. Typ: B750 3. Wariant: X75TB 4. Wersja: XD2413V6XX 5. Nr [...]

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Koniusza z dnia 25 marca 2024 r. o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej

WÓJT GMINY KONIUSZA Znak: Or. 524.4.2024 Koniusza, dnia 25 marca 2024 r. . OGŁOSZENIE Wójta Gminy Koniusza z dnia 25 marca 2024 r. . o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Koniusza w 2024 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłoszonych Zarządzeniem Nr 24/2024 Wójta Gminy Koniusza z dnia 12 marca 2024 r. oraz Zarządzeniem [...]

Biórków Mały – zebranie mieszkańców dotyczące wyboru Rady Sołeckiej.

Or.0021.31.2024             22 marca 2024 r. . . Z A W I A D O M I E N I E Wójt Gminy Koniusza zawiadamia, że w dniu 03.04.2024 roku (środa) w miejscowości Biórków Mały, w budynku Remizy OSP, o godzinie 1900 odbędzie się zebranie mieszkańców dotyczące wyboru Rady Sołeckiej. . Porządek zebrania: 1.Otwarcie zebrania. 2.Wybór Przewodniczącego Zebrania. 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4.Wybór Rady Sołeckiej. 5.Wolne wnioski. 6.Zakończenie. . . .

Komisje Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, - Rewizyjnej, - Skarg, Wniosków i Petycji, informują,  że w dniu  19 marca 2024 r. (tj. wtorek) o godzinie 900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w [...]

LII Sesja Rady Gminy Koniusza

SESJA RADY GMINY KONIUSZA     Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że LII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 21 marca 2024 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Wnioski Sołtysów. Wnioski Kierowników Jednostek. Podjęcie uchwał w sprawie : a) określenia programu opieki [...]

Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bartosza Głowackiego w Rzędowicach.

Zarządzenie Nr 26/2024 Wójta Gminy Koniusza z dnia 13 marca 2024 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bartosza Głowackiego w Rzędowicach. Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 900 z późn.zm.), art.30 ust.2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie [...]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODAANIA W UŻYCZENIE NA CZAS NIEOZNACZONY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Koniusza Nr 21/2024 z dnia 12 marca 2024 r.     WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODAANIA W UŻYCZENIE NA CZAS NIEOZNACZONY   Lp. Położenie nieruchomości Właściciel/ nr księgi wieczystej   Nr działki   Opis Nieruchomości/ powierzchnia   Przeznaczenie nieruchomości          Sposób zagospodarowania Wysokość i termin wnoszenia opłat Uwagi   1.   Siedliska   Własność: Gmina Koniusza KR1H/00012750/6   240/6 o pow. 0,2690 ha Zabudowana budynkiem- [...]

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

WÓJT GMINY KONIUSZA Or. 524.2.2024 ZARZĄDZENIE NR 24/2024 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 12 marca 2024 r. . w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na podstawie art. 30 ust. [...]

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY KONIUSZA W ROKU 2024

WÓJT GMINY KONIUSZA Or. 524.3.2024 ZARZĄDZENIE NR 25/2024 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2024 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania [...]

LI Sesja Rady Gminy Koniusza

SESJA RADY GMINY KONIUSZA     Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że LI Sesja Rady Gminy Koniusza zwołana w trybie nadzwyczajnym odbędzie się 29 lutego 2024 r. ( tj. czwartek), o godz. 8:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/144/2008 Rady Gminy Koniusza [...]

Proponowany tytuł: Gmina Koniusza bierze udział w projekcie Interreg BSR 2021-2027 – Easy Energy

23.02.2024 Szanowni Państwo, Informujemy, że w ramach współpracy ponadlokalnej w Stowarzyszeniu Otulina Podkrakowska Gmina Koniusza bierze udział w projekcie współfinansowanym ze środków Europejskich w ramach programu Interreg Rejon Morza Bałtyckiego na lata 2021-2027. . Tytuł projektu: Easy Energy Efficiency solutions for public buildings and small companies in the BSR . W wyniku realizacji projektu zostaną wypracowane łatwe do wdrożenia, nisko lub bez kosztowe i praktyczne rozwiązania z zakresu efektywności energetycznej [...]

Odwołanie przetargu

Koniusza, dnia 23.02.2024 r. Wójt Gminy Koniusza działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.), zawiadamia, że: odwołuje pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Biórkowie Wielkim, stanowiącej działkę ewidencyjną nr 268 o powierzchni 0,3478 ha, będącej własnością Gminy Koniusza, wyznaczony na dzień 29 lutego 2024 r. na [...]

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego

Dopłaty do kukurydzy – wnioski o pomoc do 29 lutego. Biura powiatowe ARiMR przyjmują wnioski od producentów kukurydzy poszkodowanych w wyniku trudnej sytuacji w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy. Dokumenty można składać do 29 lutego 2024 r. Aby sprawnie przyjąć wszystkie wnioski, godziny pracy biur powiatowych zostały wydłużone na czas naboru: • w dni robocze od 22 lutego do 28 lutego 2024 r. placówki [...]

Wybory Samorządowe 2024 – Ważne informacje

  Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r., wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zostały zarządzone na niedzielę 7 kwietnia 2024 r. Szczegółowy kalendarz wyborczy określa terminy i czynności związane z przeprowadzeniem wyborów, takie jak utworzenie obwodów głosowania, zgłaszanie kandydatów, rozpowszechnianie informacji wyborczych oraz specjalne rozwiązania dotyczące głosowania korespondencyjnego dla osób niepełnosprawnych. Informacje [...]

Badania statystyczne realizowane w województwie małopolskim w 2024 roku

Dyrektor Urzędu Statystycznego w Krakowie informuje, że w 2024 roku Urząd Statystyczny w Krakowie będzie przeprowadzał na terenie województwa małopolskiego liczne badania ankietowe. Podstawę prawną realizacji badań statystycznych stanowi ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 773) oraz coroczne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na dany rok. Wszystkie badania ankietowe na terenie województwa małopolskiego realizowane są [...]

L Sesja Rady Gminy Koniusza

ESJA RADY GMINY KONIUSZA     Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że L Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 15 lutego 2024 r. ( tj. czwartek), o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Wnioski Sołtysów. Wnioski Kierowników Jednostek. Podjęcie uchwał w sprawie : a) wyrażenia zgody na [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, - Skarg, Wniosków i Petycji informują,  że w dniu  15 lutego 2024 r. (tj. czwartek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie petycji w sprawie dokonywania płatności [...]

Wybory Sołtysa – Posądza

Or.0021.28.2024                     2 lutego 2024 r. . . Z A W I A D O M I E N I E .Wójt Gminy Koniusza zawiadamia, że w dniu 14.02.2024 roku (środa) w miejscowości Posądza, w budynku Remizy OSP, o godzinie 1900 odbędzie się zebranie mieszkańców dotyczące wyborów Sołtysa oraz Rady Sołeckiej. . Porządek zebrania: 1.Otwarcie zebrania. 2.Wybór Przewodniczącego Zebrania. 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4.Wybór Sołtysa. 5.Wybór Rady Sołeckiej. 6.Wolne wnioski. 7.Zakończenie. . [...]

PROTOKÓŁ z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2024 rok

Wójt Gminy Koniusza R.Ż.6140.31.2023 Koniusza, dnia 26 stycznia 2024 r. Tablica Ogłoszeń Urzędu Gminy w Koniuszy Strona Internetowa Gminy Koniusza . PROTOKÓŁ z dnia 26 stycznia 2024 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2024 rok” . 1.Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji było składanie opinii, uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub oddania w użyczenie

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Koniusza Nr 12/2024 z dnia 26 stycznia 2024 r. . WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU BEZ PRZETARGU . Lp. Położenie nieruchomości Właściciel/ nr księgi wieczystej . Nr działki . Opis Nieruchomości/ powierzchnia . Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Termin zagospodarowania nieruchomości Wysokość opłat z tytułu najmu i termin wnoszenia opłat Najemca . 1. . Koniusza . Własność: Gmina Koniusza KR1H/00021837/6 . 27/4 [...]

Archeologiczne Badania Powierzchniowe na terenie gminy Koniusza

Archeologiczne Badania Powierzchniowe  Treść informacji przesłanej przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Tereny Państwa Gminy stały się obszarem zaciętych walk prowadzonych ponad 100 lat temu przez wojska austro-węgierskie oraz carskie. W tym miejscu wypada przypomnieć, że armiach naszych zaborców służyło wielu Polaków. Niestety zawierucha wojenna i burzliwe losy naszej Ojczyzny sprawiły, że grobów wielu z poległych do dziś nie udało się odnaleźć. Instytut Archeologii UJ prowadzi badania, których celem jest poszukiwanie [...]

Informacja o kontynuacji wychowania przedszkolnego i rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza

Informacja o kontynuacji wychowania przedszkolnego i rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza . Kontynuacja edukacji przedszkolnej W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2024/2025, tj. od dnia 20 lutego 2024r. do dnia 26 lutego 2024r. rodzice/opiekunowie dzieci zainteresowani kontynuacją wychowania przedszkolnego składają deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego [...]

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Koniusza Nr 9 /2024 z dnia 17 stycznia 2024 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Koniusza Nr 9 /2024 z dnia 17 stycznia 2024 r. . OGŁOSZENIE O PRZETARGU . 1. Oznaczenie geodezyjne Położenie nieruchomości Nr ewidencyjny nieruchomości Powierzchnia w ha Księga wieczysta Biórków Wielki 268 0,3478 KR1H/00021977/9 Księga Wieczysta prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty Zamiejscowy V Wydział Ksiąg Wieczystych w Proszowicach 2. Opis nieruchomości Działka nr 268, położona w Biórkowie Wielkim, leży [...]

TERMINARZ WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH Z TERENÓW GMINY KONIUSZA – 2024 ROK

TERMINARZ WYBORÓW SOŁTYSÓW I RAD SOŁECKICH Z TERENÓW GMINY KONIUSZA - 2024 ROK . Lp. Sołectwo Termin Dzień Godzina Miejsce zebrania 1 Zielona 11.01.2024 czwartek 19:00 Zielone Wzgórze 2 czernichów 15.01.2024 poniedziałek 17:00 Remiza OSP 3 glewiec 15.01.2024 poniedziałek 19:00 Remiza OSP 4 szarbia 16.01.2024 wtorek 17:00 Remiza OSP 5 glew 16.01.2024 wtorek 19:00 Świetlica Wiejska 6 górka jaklińska 17.01.2024 środa 17:00 Remiza OSP 7 siedliska 17.01.2024 środa 19:00 Świetlica [...]

PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w miejscowości Posądza jest nieczynny z uwagi na panujące złe warunki atmosferyczne (wysokie mrozy) – do odwołania. (komunikat odwołany)

PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) w miejscowości Posądza jest nieczynny z uwagi na panujące złe warunki atmosferyczne (wysokie mrozy) - do odwołania. KOMUNIKAT ODWOŁANY    

W związku z panującymi niskimi temperaturami Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach przypomina, że zapewnienie zwierzętom domowym odpowiednich warunków umożliwiających im przetrwanie mrozów jest obowiązkiem każdego właściciela i opiekuna.

W związku z panującymi niskimi temperaturami Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach przypomina, że zapewnienie zwierzętom domowym odpowiednich warunków umożliwiających im przetrwanie mrozów jest obowiązkiem każdego właściciela i opiekuna. .   PAMIĘTAJ !!!   Każde zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę, uwzględniające potrzeby zwierzęcia. Zgodnie z Ustawą o ochronie zwierząt: . Art. 9. 1. Kto utrzymuje zwierzę domowe, [...]

Zielona – zebranie mieszkańców dotyczące wyborów Sołtysa oraz Rady Sołeckiej.

. . Z A W I A D O M I E N I E . Wójt Gminy Koniusza zawiadamia, że w dniu 11.01.2024 roku (CZWARTEK) w miejscowości Zielona, w budynku „Zielone Wzgórze”, o godzinie 1900 odbędzie się zebranie mieszkańców dotyczące wyborów Sołtysa oraz Rady Sołeckiej. . Porządek zebrania: 1.Otwarcie zebrania. 2.Wybór Przewodniczącego Zebrania. 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4.Wybór Sołtysa. 5.Wybór Rady Sołeckiej. 6.Wolne wnioski. 7.Zakończenie. .                                                                                            Wójt Gminy mgr inż. [...]

Informacja o konieczności złożenia przez Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2023r.:

Informacja o konieczności złożenia przez Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2023r.: 1.Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych, czyli dla napojów alkoholowych: • o zawartości do 4,5% alkoholu [...]

Nowy samochód w Gminie Koniusza dla OSP Polekarcice

Nowy samochód w Gminie Koniusza dla OSP Polekarcice w ramach projektu „Bezpieczna Małopolska – Etap 2 samochody Ochotniczej Straży Pożarnej” . W ramach podpisanej Umowy Partnerskiej z dnia 13.01.2023 r. z Województwem Małopolskim na realizację Projektu pn. „Bezpieczna Małopolska – samochody ratownicze” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Oś priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.1 Adaptacja do zmian klimatu, Poddziałanie 5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych – [...]

XLIX SESJA RADY GMINY KONIUSZA

XLIX SESJA RADY GMINY KONIUSZA Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLIX Sesja Rady Gminy Koniusza, odbędzie się 28 grudnia 2023 r. /tj. czwartek/, o godz. 900 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Wnioski Sołtysów. 6. Wnioski Kierowników Jednostek. 7. Podjęcie uchwał w [...]

INFORMACJA WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 15 grudnia 2023 r. o przeprowadzeniu konsultacji

R.Ż.6140.31.2023                                                               Koniusza, dnia 15 grudnia 2023 r. . Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Koniuszy Strona internetowa Gminy Koniusza . . INFORMACJA WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 15 grudnia 2023 r. o przeprowadzeniu konsultacji Wójt Gminy Koniusza zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. [...]

Dofinansowanie w ramach programu GAZ-SYSTEM dla Edukacji. 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Koniusza! Mamy przyjemność poinformować, że Szkoły Podstawowe z terenu Gminy Koniusza otrzymały wsparcie w postaci dofinansowania w ramach programu GAZ-SYSTEM dla Edukacji.  Dzięki otrzymanemu wsparciu zakupiliśmy pomoce dydaktyczne do pracowni fizyczno – chemicznej oraz sprzęt sportowy. Pomoce dydaktyczne posłużą w realizacji zajęć edukacyjnych z fizyki i chemii oraz na dodatkowych zajęciach rozwijający zainteresowania uczniów. Doposażenie szkół w dodatkowy sprzęt sportowy wpłynie na podniesienie atrakcyjności prowadzonych zajęć z [...]

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 4 grudnia 2023 r.

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 4 grudnia 2023 r. Na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1082) Informuję o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/479/21 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie podziału województwa małopolskiego na obwody łowieckie, zmienionej Uchwałą [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  7 grudnia 2023 r. (tj. czwartek) o godzinie  1000 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, Omówienie projektu uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do [...]

 Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Koniusza, 4 grudnia 2023 r.  Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej informuje, że w dniu 7 grudnia 2023r. (tj. czwartek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, Omówienie projektu uchwały budżetowej na 2024 rok, Przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Koniusza, Sprawy bieżące, wolne wnioski, Zakończenie.

OBWIESZCZENIE

WÓJT GMINY KONIUSZA. Nasz znak: R.Ż.6151.13.2023  Koniusza, dnia 29 listopada 2023 r.                 . . OBWIESZCZENIE . Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2023 r., poz.1082), Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2023/2024 w obwodzie nr 35 dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Sokół” w Krakowie. . Załącznik nr 1 do Obwieszczenia: [...]

Zwracamy się z apelem do wszystkich mieszkańców o zgłaszanie wszelkich prób niszczenia pozostałych wsadzonych drzew

Szanowni Mieszkańcy! W ostatnich dniach w miejscowości Biórków Wielki doszło do aktu wandalizmu – zniszczono wsadzone dwa tygodnie temu drzewko, które stanowiło kompensację przyrodniczą w zamian za usunięte niebezpieczne drzewo.  W Biórkowie Wielkim znajduje się piękna, monumentalna aleja kasztanowców białych objęta ochroną Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Dwa drzewa z tej alei znajdowały się w złym stanie zdrowotnym, wobec czego, po uzyskaniu odpowiedniego zezwolenia, dokonano ich wycinki.  Jednak, aby [...]

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach przypomina o obowiązkach właścicieli zwierząt

Zgodnie z ustawą o ochronie zwierzą właściciele zwierząt mają następujące obowiązki:   Obowiązek humanitarnego traktowania zwierząt. Każde zwierzę wymaga humanitarnego traktowania. - Zabrania się znęcania nad zwierzętami. Przez znęcanie się nad zwierzętami należy rozumieć zadawanie albo świadome dopuszczanie do zadawania bólu   lub cierpień, a w szczególności: 1. umyślne zranienie lub okaleczenie zwierzęcia, niestanowiące dozwolonego prawem zabiegu lub procedury; 2. złośliwe straszenie lub drażnienie zwierząt; 3. utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach [...]

XLVIII Sesja Rady Gminy Koniusza

SESJA RADY GMINY KONIUSZA    Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLVIII Sesja Rady Gminy Koniusza zwołana w trybie nadzwyczajnym, odbędzie się 28 listopada 2023 r. ( tj. wtorek), o godz. 8:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) udzielenia dotacji [...]

Plan polowań zbiorowych

WÓJT GMINY KONIUSZA. Nasz znak: R.Ż.6151.12.2023                   Koniusza, dnia 16 listopada 2023 r. . . OBWIESZCZENIE . Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2023 r., poz.1082),   Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2023/2024 w obwodzie nr 56 dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Ryś” w Krakowie. WÓJT mgr inż. Wiesław [...]

SESJA RADY GMINY KONIUSZA

SESJA RADY GMINY KONIUSZA    Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLVII Sesja Rady Gminy Koniusza, odbędzie się 23 listopada 2023 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Wnioski Sołtysów. Wnioski Kierowników Jednostek. Podjęcie uchwał w sprawie : a) przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Koniusza [...]

Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach

Szanowni Państwo, Wójt Gminy Koniusza zwraca się do Mieszkańców kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej poniżej ankiety. Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie gminy Koniusza w 2023 roku. W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu (Rozp. Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 sierpnia 2021 r.) dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów, które musi osiągnąć gmina. Wypełnienie ankiety [...]

Informacja o posiedzeniu komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują, że w dniu 14 listopada 2023 r. (tj. wtorek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy [...]

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy   Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, informuje, że w dniu 14 listopada 2023 r. (tj. wtorek) o godzinie 800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. Analiza i rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Koniusza. Sprawy bieżące, wolne wnioski. Zakończenie.  

  PROTOKÓŁ   z dnia 8 listopada 2023 r.  z przebiegu konsultacji projektu “Programu współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok”

Znak: Or.526.24.2023           Koniusza, dnia 8 listopada 2023 r. . .   PROTOKÓŁ   . z dnia 8 listopada 2023 r.  z przebiegu konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok" . 1.Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji było składanie opinii, uwag i wniosków do projektu "Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok". 2.Forma [...]

Awaria wodociągu

Uwaga awaria! Dziś co najmniej do godziny 17:00 mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowości Szarbia z powodu awarii. Pracujemy nad jak najszybszym jej usunięciem.

OBWIESZCZENIE – plan polowań

WÓJT GMINY KONIUSZA . Nasz znak: R.Ż.6151.11.2023       Koniusza, dnia 30 października 2023 r. . . OBWIESZCZENIE . Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2023 r., poz.1082), Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2023/2024 w obwodzie nr 47 dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Dąb” w Koniuszy. . Załącznik nr 1 do [...]

Konsultacje Społeczne Projektu Strategii Terytorialnej

Konsultacje Społeczne Projektu Strategii Terytorialnej (obowiązujące) OBWIESZCZENIE Zarządu Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska z dnia 27.10.2023 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Strategii Terytorialnej IIT Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027” Działając na podstawie art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3, 4 i 5 w związku z art. 46, 47 i 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o [...]

Konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego (SUMP).

SMK.90.2.7/16/2023 Kraków, dnia 9 października 2023 r. . . Szanowni Państwo, informuję, że w terminie 09.10.2023 – 03.11.2023 odbywają się konsultacje społeczne Planu Zrównoważonej Mobilności Metropolii Krakowskiej i jej Obszaru Funkcjonalnego (SUMP). Konsultacje społeczne przeprowadzane są poprzez zamieszczenie dokumentu SUMP w formie online wraz z formularzem zgłaszania uwag na stronie Obywatelskiego Krakowa: https://tiny.pl/c1vqw oraz przeprowadzenie 7 dedykowanych spotkań o charakterze warsztatowym - 2 spotkania w Krakowie oraz 5 spotkań w [...]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Koniusza Stosownie do przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku , poz. 344 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej, przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej. L.P. Położenie nieruchomości Nr księgi wieczystej Opis nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Przeznaczenie do sprzedaży Cena zbycia 1. Gmina: [...]

INFORMACJA WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 11 października 2023 r. o przeprowadzeniu konsultacji programu współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok

WÓJT GMINY KONIUSZA Znak: Or.526.24.2023                     Koniusza, dnia 11 października 2023 r.    . . INFORMACJA WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 11 października 2023 r. o przeprowadzeniu konsultacji . Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 571) Wójt Gminy Koniusza zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 [...]

Bezpłatny transport na wybory

Trasa I Lokal Wyborczy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niegardowie Trasa i godziny Busa dowożącego Wyborców – gminny bezpłatny transport na wybory 15.10.2023r. Start /Przystanek 1 Przystanek 2 Przystanek 3 Przystanek 4 Cel Przystanek 5 Budziejowice . . Muniaczkowice ( obok p. Ziarko) . . Muniaczkowice ( obok p. Mazur) Muniaczkowice Kępa Lokal wyborczy ZSP Niegardów . . Niegardów Kolonia . Godz.7:00 . . . Godz:7:05 . Godz. 7:10 . Godz. 7:12 [...]

Nowe lokale wyborcze – sprawdź gdzie oddasz głos w wyborach !

Nowe lokale wyborcze – sprawdź gdzie oddasz głos w wyborach ! Do wyborów parlamentarnych zostało 8 dni. To ostatni moment, by sprawdzić, czy w Twojej miejscowości został utworzony lokal wyborczy. Zgodnie z postanowieniem Nr 78/2023 Komisarza Wyborczego w Krakowie II z dnia 16 maja 2023 r. w najbliższych wyborach będziemy głosować aż w 18 stałych lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych. Mieszkańcy miejscowości : Czernichów, Karwin, Łyszkowice, Piotrkowice Wielkie, Polekarcice, Szarbia, Dalewice, [...]

Obwieszczenia – plany polowań zbiorowych w roku łowieckim 2023/2024

WÓJT GMINY KONIUSZA Nasz znak: R.Ż.6151.9.2023                Koniusza, dnia 2 października 2023 r. . . OBWIESZCZENIE . Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2023 r., poz.1082), Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2023/2024 w obwodzie nr 33 dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Sokół” Łętkowice. . Załącznik nr 1 [...]

Powierzchniowe badania archeologiczne na terenie gminy Koniusza

W okresie listopad-grudzień 2023 roku, w części gminy Koniusza (obszar zaznaczony na mapie), przeprowadzone będą archeologiczne badania powierzchniowe. Badania te polegają na rejestrowaniu i mapowaniu przez kilkuosobową ekipę archeologów zabytków ruchomych zalegających na powierzchni pól uprawnych. Prowadzone będą na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Ich celem jest mapowanie znalezisk archeologicznych zalegających na powierzchni pól.   Podmiot prowadzący badania: DOLMEN Marcin Przybyła, Michał Podsiadło s.c. Pl. Serkowskiego 8/3, 30-512 [...]

WÓJT GMINY KONIUSZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WÓJT GMINY KONIUSZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 1.   NAZWA I ADRES JEDNOSTKI Urząd Gminy Koniusza Koniusza 55, 32-104 Koniusza tel: 012 386 91 00, e-mail: gmina@koniusza.pl . 2.   OKRESLENIE STANOWISKA URZĘDNICZEGO Podinspektor ds. gospodarki odpadami – 1 etat . 3.   OKREŚLENIE WYMAGAŃ ZWIAZANYCH ZE STANOWISKIEM I. Wymagania niezbędne (formalne): a)obywatelstwo polskie, b)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, c)stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie na określonym [...]

Zakończono rzeczową realizację projektu nr. RPMP. 05.02.02-12-0122/19 pn. Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz utylizacja azbestu w Gminie Koniusza

Zakończono rzeczową realizację projektu nr. RPMP. 05.02.02-12-0122/19 pn. Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz utylizacja azbestu w Gminie Koniusza Beneficjentem projektu jest Gmina Koniusza Projekt pn. „Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz utylizacja azbestu w Gminie Koniusza” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 5 Oś Ochrona środowiska, Działanie 5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami [...]

OBWIESZCZENIE – plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2023/2024

WÓJT GMINY KONIUSZA . Nasz znak: R.Ż.6151.8.2023                Koniusza, dnia 21 września 2023 r. . . OBWIESZCZENIE . Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2023 r., poz.1082), Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2023/2024 w  obwodzie nr 46 dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Darz-Bór” w Krakowie. . Załącznik nr 1 do [...]

XLVI Sesja Rady Gminy Koniusza

SESJA RADY GMINY KONIUSZA . . Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLVI Sesja Rady Gminy Koniusza, odbędzie się 14 września 2023 r. ( tj. czwartek), o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: . 1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2.Przyjęcie porządku obrad. 3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4.Interpelacje i wnioski Radnych. 5.Wnioski Sołtysów. 6.Wnioski Kierowników Jednostek. 7.Podjęcie uchwał w sprawie : a)trybu i [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: - Budżetowo – Finansowej, - Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, - Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują, że w dniu 14 września 2023 r. (tj. czwartek) o godzinie 800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2.Omówienie projektu uchwały w sprawie [...]

Spotkanie konsultacyjne projektu Strategii Rozwoju Gminy Koniusza na lata 2023 – 2033

Gmina Koniusza prowadzi proces strategiczny na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020z poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.) jego produktem będzie opracowanie i przyjęcie Strategii Rozwoju [...]

Ponowne otwarcie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Posądzy

  Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Posądzy  zostanie ponownie otwarty od 26 -08-2023 r., w tym dniu PSZOK będzie czynny od godz. 8°° do godz.  13°° Ze szczegółami funkcjonowania PSZOK można zapoznać się w poniższym regulaminie.   REGULAMIN Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Posądzy . § 1 Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Posądzy, zwanego dalej PSZOK. . § 2 PSZOK w Posądzy [...]

Ptasia grypa

Rozporządzeniem z dnia 1 sierpnia 2023 r. Wojewoda Małopolski uchylił rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu krakowskiego ziemskiego, proszowickiego, wielickiego i Miasta Krakowa.

Informacja – zadania priorytetowe policji w miejscowości Zielona

Rewir Dzielnicowych Wydział Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Proszowicach, informuje iż zgodnie z zarządzeniem nr. 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w okresie od 17.07.2023 r. do 16.01.2024 r. dzielnicowa gm. Koniusza, będzie realizować zadanie priorytetowe w miejscowości Zielona, gdzie osoby nieuprawnione poruszają się po terenach leśnych pojazdami quad i cross. Działania te będą prowadzone we współpracy z Urzędem Gminy Koniusza.

Komunikat – ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI)

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Kocmyrzów-Luborzyca ogniska wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego zostało opublikowane Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu krakowskiego ziemskiego, proszowickiego, wielickiego i Miasta Krakowa (Dz. Urz. Woj. 2023.5093). Rozporządzenie zawiera nakazy i zakazy wprowadzone na obszarze objętym ograniczeniami, w tym na obszarze zagrożonym.  Na terenie gminy [...]

Projekt pilotażowy „DZIAŁAJ(MY)”

Informujemy, że Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koniuszy współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy w Proszowicach realizującym, w partnerstwie z Urzędem Gminy Koszyce, we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Proszowicach, Miejskim i Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koszycach, Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Nowym Brzesku, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radziemicach, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pałecznicy: Projekt pilotażowy „DZIAŁAJ(MY)" finansowany ze środków rezerwy Ministra Funduszu Pracy w ramach [...]

Nieodpłatna pomoc prawna

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT PROSZOWICKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi - przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów. Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy także EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. Dlatego [...]

Projekt „JUŻ PŁYWAM”

Projekt „JUŻ PŁYWAM” Na krytej pływalni w Proszowicach realizowany jest projekt nauki pływania pn. „Już pływam”. Stu trzydziestu pięciu uczniów z czterech szkół podstawnych dla których organem prowadzącym jest Gmina Koniusza w okresie od kwietnia do września uczestniczy w zajęciach nauki pływania. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego. Jest skierowany do uczniów nieumiejących pływać ze szkół podstawowych z terenu Gminy Koniusza. Zajęcia, odbywają się w dziewięciu15 osobowych grupach, [...]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU i DZIERŻAWY BEZ PRZETARGU

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Koniusza Nr 49/2023 z dnia 27 czerwca 2023 r.   . WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU BEZ PRZETARGU . Lp. Położenie nieruchomości Właściciel/ nr księgi wieczystej . Nr działki . Opis Nieruchomości/ powierzchnia . Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Termin zagospodarowania nieruchomości Wysokość opłat z tytułu najmu i termin wnoszenia opłat Najemca . 1. . Koniusza . Własność: Gmina Koniusza KR1H/00021837/6 . [...]

SESJA RADY GMINY KONIUSZA

SESJA RADY GMINY KONIUSZA Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLV Sesja Rady Gminy Koniusza, odbędzie się 15 czerwca 2023 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Wnioski Sołtysów. 6. Wnioski Kierowników Jednostek. 7. Rozpatrzenie „Raportu o [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  6 czerwca 2023 r. (tj. wtorek) o godzinie  1000 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie [...]

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KONIUSZA ZA 2022 ROK

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KONIUSZA ZA 2022 ROK Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) Wójt Gminy Koniusza przedstawia Radzie Gminy Koniusza Raport o stanie Gminy Koniusza za rok 2022 w terminie do dnia 31 maja 2023 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. [...]

Informacja o szkoleniu – Powiatowy Lekarz Weterynarii

Informacja o szkoleniu . Powiatowy Lekarz Weterynarii w Proszowicach informuje, iż w dniu 19 maja 2023 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Proszowicach, ul. Grzymały Siedleckiego 2, 32‑100 Proszowice odbędzie się bezpłatne szkolenie dotyczące: . 1.Aktualnej sytuacji epizootycznej na terenie powiatu proszowickiego oraz wymagań weterynaryjnych dotyczących: a)afrykańskiego pomoru świń, w tym bioasekuracji, zasad przemieszczeń, identyfikacji i rejestracji świń; b)grypy ptaków, w tym obowiązków podmiotów utrzymujących drób; c)wścieklizny, [...]

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Koniusza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Koniusza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza OGŁOSZENIE/ OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Koniusza z dnia 15 maja 2023 r. wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 z [...]

ZGŁASZANIE AWARII INSTALACJI – “Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego”

Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 . ZGŁASZANIE AWARII INSTALACJI Mieszańców gminy będących uczestnikami programu pn.: „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” zapraszamy do zapoznania się z poniższą informacją oraz do pobrania formularzy zgłoszeń awarii. · 1 ZGŁASZANIE [...]

Informacja dot. sprzedaży węgla

INFORMACJA! W związku ze zmianami dotyczącymi ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych Gmina Koniusza informuje, iż od dnia 2 maja 2023r. do dnia 31 lipca 2023r. ogłasza sprzedaż końcową węgla. Nabór wniosków będzie prowadzony w okresie od dnia 2 maja 2023r. do dnia 30 czerwca 2023r. za pośrednictwem poczty elektronicznej : gmina@koniusza.pl lub pisemnie w Urzędzie Gminy Koniusza, Koniusza 55. Informujemy jednocześnie, iż węgiel na zasadach preferencyjnych [...]

Posiedzenie komisji rewizyjnej

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, informuje,  że w dniu  27 kwietnia 2023 r. (tj. czwartek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022 r. Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy. Omówienie mienia gminnego. Omówienie zagadnień dotyczących: - rozbudowa zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą, - [...]

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy informuje,  że w dniach 20 i 21 kwietnia 2023 r. (tj. czwartek i piątek) o godzinie 8:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, Wyjazd Komisji w teren dzień I i II, Sprawy bieżące i wolne wnioski, Zakończenie.

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego informuje, że w dniu 18 kwietnia 2023 r. (tj. wtorek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, Analiza aktualnej sytuacji w zakresie realizacji zadań oświatowych. Komisja objazdowa do Szkół Podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Koniusza – Szkoła Podstawowa w Glewcu, Zespół Szkolno-Przedszkolny [...]

Zarządzenie Nr 28/2023 Wójta Gminy Koniusza z dnia 13 kwietnia 2023 r. w sprawie: przydziału dotacji z budżetu Gminy Koniusza na realizację zadań publicznych Gminy Koniusza

Or. 524.3.2023 Zarządzenie Nr 28/2023 Wójta Gminy Koniusza z dnia 13 kwietnia 2023 r. . w sprawie: przydziału dotacji z budżetu Gminy Koniusza na realizację zadań publicznych Gminy Koniusza w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i [...]

Zarządzenie Nr 27/2023 Wójta Gminy Koniusza z dnia 13 kwietnia 2023 r. przydziału dotacji z budżetu Gminy Koniusza na realizację zadań publicznych Gminy Koniusza

Or. 524.2.2023 Zarządzenie Nr 27/2023 Wójta Gminy Koniusza z dnia 13 kwietnia 2023 r. . w sprawie: przydziału dotacji z budżetu Gminy Koniusza na realizację zadań publicznych Gminy Koniusza w 2023 roku w dziedzinie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. . Na podstawie art. 30 ust. 2 [...]

Wścieklizna – informacje

Wścieklizna Choroba ta jest jedną z najdłużej znanych i najgroźniejszych chorób odzwierzęcych. Wścieklizna jest wirusową chorobą zakaźną dotykającą centralnego układu nerwowego, na którą wrażliwe są wszystkie gatunki ssaków, w tym ludzie. Okres inkubacji choroby wynosi od kilku dni do kilku miesięcy. Wirus wścieklizny jest wrażliwy na wysoką temperaturę i światło słoneczne, ale jednocześnie jest wysoce odporny na niskie temperatury. Wirus wścieklizny przenosi się głównie poprzez kontakt śliny zakażonego zwierzęcia z uszkodzoną skórą lub błoną śluzową (pogryzienie). Zakażenie [...]

Zarządzenie Nr 19/2023 Wójta Gminy Koniusza z dnia 21 marca 2023 r.

. Znak:Or.524.5.2023 Zarządzenie Nr 19/2023 Wójta Gminy Koniusza z dnia 21 marca 2023 r. . . w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursach ofert na realizację zadań publicznych w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2023 r. . [...]

Dofinansowanie do szkoleń dla osób pracujących!

. Dofinansowanie do szkoleń dla osób pracujących! Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 85% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.   Kto może otrzymać dofinansowanie szkolenia lub kursu?   • Musisz mieć ukończone 25 lat [...]

XLIV Sesja Rady Gminy Koniusza

SESJA RADY GMINY KONIUSZA    Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLIV Sesja Rady Gminy Koniusza, odbędzie się 23 marca 2023 r. ( tj. czwartek), o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Wnioski Sołtysów. Wnioski Kierowników Jednostek. Podjęcie uchwał w sprawie : a) określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  23 marca 2023 r. (tj. czwartek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie w sprawie określenia rodzajów świadczeń [...]

Zapraszamy do udziału w Radzie Programowej Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027

Szanowni Państwo, informujemy iż od dnia 20 marca br. będą przyjmowane zgłoszenia do udziału w Radzie Programowej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2021-2027. Szczegóły na temat naboru znajdują się tutaj: https://otulinapodkrakowska.pl/nabor-partnerow-spoleczno-gospodarczych-do-rady/ Rada Programowa stanowi ciało doradcze Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska w zakresie przygotowania i wdrożenia Strategii IIT. Rada reprezentuje wszystkich właściwych dla realizacji Strategii IIT partnerów społeczno-gospodarczych, w szczególności reprezentujących społeczeństwo obywatelskie, działających na rzecz ochrony środowiska, promowania [...]

Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 2023 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego

WÓJT GMINY KONIUSZA Znak: Or. 524.4.2023 Koniusza, dnia 10 marca 2023 r. . OGŁOSZENIE Wójta Gminy Koniusza z dnia 10 marca 2023 r. . o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 2023 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłoszonych Zarządzeniem  Nr 14/2023 Wójta Gminy Koniusza z dnia 2 marca 2023 r. oraz  Zarządzeniem Nr [...]

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Ustawa z 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt zastąpiła tę z 2 kwietnia 2004 r, z czym wiąże się szereg zmian w identyfikacji zwierząt. • Zgodnie z przepisami prowadzenie centralnej bazy danych, obejmującej m.in. koniowate, zostało powierzone Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. • Dokonywanie opisu koniowatego oraz wydawanie dokumentu identyfikacyjnego koniowatego pozostają w kompetencjach związków hodowców koni, podmiotów uznanych do prowadzenia odpowiednich ksiąg hodowlanych, które będą [...]

Warsztaty strategiczne

Szanowni Mieszkańcy, prace nad Strategią Rozwoju Gminy Koniusza 2033 trwają. Analizujemy kluczowe dane statystyczne, zbieramy informacje od Państwa w formie ankiet, kolejny krok to warsztaty strategiczne. Serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu. Warsztaty strategiczne odbędą się 14 marca 2023r. o godzinie 9.00 w Gminnym Ośrodku Kultury. Zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej, na której na bieżąco informujemy o postępach prac nad strategią. Zachęcamy także do wypełnienia ankiety diagnostycznej https://docs.google.com/.../1FAIpQLSedoS5yugIkXO.../viewform [...]

„Projektu nr. RPMP.11.02.00-12-0848/17 pn. Rozbudowa zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą” – zakończono rzeczową realizację projektu

. . „Projektu nr. RPMP.11.02.00-12-0848/17 pn. Rozbudowa zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą” – zakończono rzeczową realizację projektu . Beneficjentem projektu jest Gmina Koniusza Projekt pn. „Rozbudowa zbiornika wodnego z przeznaczeniem na cele rekreacyjne wraz z infrastrukturą” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 11 Oś Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa [...]

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

WÓJT GMINY KONIUSZA Or. 524.2.2023 ZARZĄDZENIE NR 14/2023 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 2 marca 2023 r. . w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na podstawie art. 30 ust. [...]

ZARZĄDZENIE NR 15/2023 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2023 roku przez organizacje pozarządowe

WÓJT GMINY KONIUSZA Or. 524.3.2023 ZARZĄDZENIE NR 15/2023 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 2 marca 2023 r. w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2023 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania [...]

„Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” – zakończono rzeczową realizację projektu !

„Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” – zakończono rzeczową realizację projektu ! Beneficjentem projektu jest Gmina Koniusza (Lider Gmina Kocmyrzów-Luborzyca). Projekt pn. „Partnerski Projekt Budowy Instalacji Odnawialnych Źródeł Energii dla Gmin Województwa Małopolskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 4 Oś Priorytetowa Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych [...]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU BEZ PRZETARGU ORAZ DO ODDANIA W UŻYCZENIE

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Koniusza Nr 11/2023 z dnia 01 lutego 2023 r. . WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU BEZ PRZETARGU . Lp. Położenie nieruchomości Właściciel/ nr księgi wieczystej . Nr działki . Opis Nieruchomości/ powierzchnia . Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Termin zagospodarowania nieruchomości Wysokość opłat z tytułu najmu i termin wnoszenia opłat Najemca . 1. . Koniusza . Własność: Gmina Koniusza KR1H/00021837/6 . 27/4 [...]

Refundacja podatku VAT dla gospodarstw ogrzewanych gazem.

Refundacja podatku VAT dla gospodarstw ogrzewanych gazem. Odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego. Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.  Można się o nią ubiegać  po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwo gazowe. Refundacji podlega VAT od paliw gazowych tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w [...]

Zwrot podatku akcyzowego

Zwrot podatku akcyzowego Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część podatku akcyzowego zawartego  w cenie oleju  napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić  faktury VAT w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju [...]

XLIII Sesja Rady Gminy Koniusza

SESJA RADY GMINY KONIUSZA     Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLIII Sesja Rady Gminy Koniusza, odbędzie się 26 stycznia 2023 r. ( tj. czwartek), o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Wnioski Sołtysów. Wnioski Kierowników Jednostek. Podjęcie uchwał w sprawie : a) zmiany w Uchwale Nr [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  26 stycznia 2023 r. (tj. czwartek) o godzinie  830 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w zmiany w Uchwale Nr IV/19/2018 [...]

PROTOKÓŁ z dnia 18 stycznia 2023 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2023 rok”

Wójt Gminy Koniusza R.Ż.6140.18.2022 Koniusza, dnia 18 stycznia 2023 r. Tablica Ogłoszeń Urzędu Gminy w Koniuszy Strona Internetowa Gminy Koniusza . PROTOKÓŁ z dnia 18 stycznia 2023 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2023 rok” . 1.Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji było składanie opinii, uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu [...]

Sprzedaż węgla z programu zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych

Wójt Gminy Koniusza informuje, że Gmina Koniusza kontynuuje sprzedaż węgla z programu zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych, które określono przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 2236) na okres do 30 kwietnia 2023r. Gospodarstwa domowe, które nie składały wniosku lub nie dokonały zakupu węgla w 2022 roku proszone są o złożenie wniosku o preferencyjny zakup węgla kamiennego [...]

OBWIESZCZENIE – plan polowań

WÓJT GMINY KONIUSZA Nasz znak: R.Ż.6151.10.2022                  Koniusza, dnia 27 grudnia 2022 r. . . OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2022 r., poz.1173 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2022/2023 w obwodzie nr 56 dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Ryś” w [...]

XLII Sesja Rady Gminy Koniusza

SESJA RADY GMINY KONIUSZA Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLII Sesja Rady Gminy Koniusza, odbędzie się 29 grudnia 2022 r. ( tj. czwartek), o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Wnioski Sołtysów. 6. Wnioski Kierowników Jednostek. 7. Podjęcie uchwał w [...]

Zarządzenie Nr 103/2022 Wójta Gminy Koniusza w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2023 rok”.

WÓJT GMINY KONIUSZA R.Ż.6140.18.2022 Zarządzenie Nr 103/2022 Wójta Gminy Koniusza z dnia 15 grudnia 2022 r. . W sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2023 rok”. . Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  13 grudnia 2022 r. (tj. wtorek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, Omówienie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Proszowickiemu [...]

OBWIESZCZENIE – plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2022/2023 w obwodzie nr 57 dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Sarenka” w Wawrzeńczycach.

WÓJT GMINY KONIUSZA . Nasz znak: R.Ż.6151.9.2022                  Koniusza, dnia 7 grudnia 2022 r. . . OBWIESZCZENIE . Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2022 r., poz.1173 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2022/2023 w obwodzie nr 57 dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Sarenka” w Wawrzeńczycach. . Załącznik [...]

SESJA RADY GMINY KONIUSZA

SESJA RADY GMINY KONIUSZA    Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XLI Sesja Rady Gminy Koniusza zwołana w trybie nadzwyczajnym, odbędzie się 13 grudnia 2022 r. ( tj. wtorek), o godz. 8:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/333/2022 Rady Gminy Koniusza z [...]

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy  Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej informuje, że w dniu 12 grudnia 2022r. (tj. poniedziałek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, Omówienie projektu uchwały budżetowej na 2023 rok, Przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2031, Sprawy bieżące, wolne wnioski, Zakończenie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu i użyczenia

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Koniusza Nr 100/2022 z dnia 05 grudnia 2022 r. WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY BEZ PRZETARGU NA OKRES DO 3 LAT . Lp. Położenie nieruchomości Właściciel/ nr księgi wieczystej . Nr działki . Opis Nieruchomości/ powierzchnia . Przeznaczenie nieruchomości          i sposób jej zagospodarowania Termin zagospodarowania nieruchomości Wysokość opłat z tytułu dzierżawy i termin wnoszenia opłat Dzierżawca . 1. . Glewiec . Własność: Gmina [...]

Lokalna Strategia Rozwoju – konsultacje

  Szanowni Mieszkańcy, trwają prace nad Lokalną Strategią Rozwoju (LSR), która obejmuje także obszar naszej gminy. Zachęcamy do czynnego udziału w tym procesie, LSR jest odpowiedzą na lokalne potrzeby naszej społeczności. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej LGD - www.prokopara.pl <http://www.prokopara.pl>  - znajdą tam Państwo szczegółowe informacje o pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju, raporty z konsultacji, raporty diagnostyczne itp. oraz możliwość zgłaszania uwag/pomysłów w ramach konsultacji. Swoje pomysły mogą Państwo zgłaszać [...]

Informacja dotycząca preferencyjnego zakupu węgla

Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art.2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Wnioski podlegają weryfikacji, w szczególności w zakresie wypłacenia na rzecz gospodarstwa domowego, w skład którego wchodzi wnioskodawca, dodatku węglowego Po pozytywnej weryfikacji wniosku mieszkaniec zostanie poinformowany o cenie za zamówiony asortyment oraz terminie dokonania wpłaty na [...]

XL Sesja Rady Gminy Koniusza

SESJA RADY GMINY KONIUSZA Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XL Sesja Rady Gminy Koniusza, odbędzie się 29 listopada 2022 r. ( tj. wtorek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Ślubowanie Radnego. 3. Stwierdzenie prawomocności obrad. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 6. Interpelacje i wnioski Radnych. 7. Wnioski Sołtysów. 8. Wnioski Kierowników Jednostek. 9. [...]

XXXIX Sesja Rady Gminy Koniusza

SESJA RADY GMINY KONIUSZA    Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXXIX Sesja Rady Gminy Koniusza zwołana w trybie nadzwyczajnym, odbędzie się 24 listopada 2022 r. ( tj. czwartek), o godz. 8:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Podjęcie uchwał w sprawie : a) udzielenia dotacji z budżetu dla Ochotniczej [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  22 listopada 2022 r. (tj. wtorek) o godzinie  1000 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych [...]

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy  Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy informuje,  że w dniu  16 listopada 2022 r. (tj. środa) o godzinie  12:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, Rozpatrzenie pism i wniosków mieszkańców oraz Sołtysów Gminy Koniusza. Wyjazd Komisji w teren. Sprawy bieżące i wolne wnioski, [...]

Program zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych – Gmina Koniusza

Wójt Gminy Koniusza informuje, że Gmina Koniusza przystąpiła do rządowego programu zakupu preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych, które określono przepisami ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 2236). Mając na uwadze konieczność ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla oraz skonkretyzowania jego sortymentu (ekogroszek/groszek, gruby) zwracamy się do mieszkańców Gminy Koniusza o składanie wniosków o [...]

Obywatelski monitoring funduszy europejskich – nie przegap!

Obywatelski monitoring funduszy europejskich - nie przegap! Do Polski już wkrótce powinno trafić ponad 76 mld. euro z budżetu Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP) apeluje do organizacji w całym kraju o mobilizację oraz do włączenia się w pracę komitetów monitorujących programy finansowane z funduszy europejskich. . Zgodnie z Umową Partnerstwa określającą strategię wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027 będziemy mieć do dyspozycji w [...]

Przerwy w dostawie wody

UWAGA! W dniu 04.11.2022 r. w godzinach od 8:00 do 12:30 na terenie miejscowości Biórków Wielki i Zielona mogą wystąpić przerwy w dostawach wody z gminnego wodociągu. Konieczne do przeprowadzenia prace na wodociągu zostaną wykonane jak najszybciej.

PROTOKÓŁ   z dnia 31 października 2022 r. z przebiegu konsultacji projektu “Programu współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”

Znak: Or.526.7.2022           Koniusza, dnia 31 października 2022 r. . .   PROTOKÓŁ   z dnia 31 października 2022 r. z przebiegu konsultacji projektu "Programu współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok" . 1.Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji było składanie opinii, uwag i wniosków do projektu "Programu Współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok". 2.Forma przeprowadzenia [...]

Plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2022/2023 w  obwodzie nr 33  dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Sokół” w Łętkowicach.

WÓJT GMINY KONIUSZA  Koniusza, dnia 27 października 2022 r. Nasz znak: R.Ż.6151.8.2022              OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2022 r., poz.1173 z późniejszymi zmianami),  Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2022/2023 w  obwodzie nr 33  dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Sokół” w Łętkowicach. [...]

Drugie warsztaty z cyklu spotkań organizowanych w ramach opracowania Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2022-2027. 

W dniu 26 października 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy odbyły się drugie warsztaty z cyklu spotkań organizowanych w ramach opracowania Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2022-2027.  W warsztatach wzięli udział przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych z Gmin: Kłaj, Koniusza oraz Słomniki, w tym członkowie Rady Programowej, przedstawiciele Gmin i organizacji społecznych. Podczas spotkania uczestnicy zgłaszali swoje pomysły i omawiali jakie działania mogą być realizowane w ramach Strategii. [...]

Spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju

11 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy odbyło się spotkanie konsultacyjne w ramach prac nad Lokalną Strategią Rozwoju przygotowywaną przez Lokalną Grupę Działania ProKoPaRa, która obejmuje gminy powiatu proszowickiego oraz powiatu miechowskiego. W spotkaniach udział wzięli m.in. mieszkańcy gminy, władze samorządowe, pracownicy Urzędu Gminy, radni, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe (m.in. KGW, OSP) oraz przedstawiciele LGD. Spotkanie przeprowadzono w partycypacyjnej formule warsztatów, uczestnicy w trakcie dyskusji diagnozowali mocne i słabe strony [...]

Warsztaty strategiczne realizowane w ramach opracowania Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2022-2027.

W dniu 12 października 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy odbyły się warsztaty strategiczne realizowane w ramach opracowania Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2022-2027. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele partnerów społeczno-gospodarczych z Gminy Koniusza, Gminy Kłaj oraz Gminy Słomniki, w tym członkowie Rady Programowej, przedstawiciele Gmin i organizacji społecznych. Uczestników spotkania przywitał Wójt Gminy Pan Wiesław Rudek. Warsztaty poprowadzili specjaliści Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut [...]

SESJA RADY GMINY KONIUSZA

SESJA RADY GMINY KONIUSZA    Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXXVIII Sesja Rady Gminy Koniusza, odbędzie się 13 października 2022 r. ( tj. czwartek), o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Wnioski  Sołtysów. Wnioski Kierowników Jednostek. Podjęcie uchwał w sprawie : a) zmieniająca Uchwałę Rady Gminy [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  13 października 2022 r. (tj. czwartek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, Omówienie projektu uchwały w sprawie uchwały zmieniającej Uchwałę Rady [...]

Plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2022/2023 w obwodzie  łowieckim nr 47

Nasz znak: R.Ż.6151.7.2022     Koniusza, dnia 5 października 2022 r.   OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2022 r., poz.1173),  Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2022/2023 w obwodzie  łowieckim nr 47, dzierżawionym przez   Koło Łowieckie „Dąb” w Koniuszy.   Załącznik nr 1 do Obwieszczenia:     Plan polowań [...]

Konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Koniusza z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok”

Znak: Or.526.7.2022                   Koniusza, dnia 4 października 2022 r.   INFORMACJA WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 4 października 2022 r.  o przeprowadzeniu konsultacji    Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) Wójt Gminy Koniusza zaprasza zainteresowane organizacje pozarządowe i podmioty [...]

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy  Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji , informuje, że w dniu 3 października 2022 r. (tj. poniedziałek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku posiedzenia. Analiza i rozpatrzenie petycji w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Gminy. Analiza i rozpatrzenie wniosku o zmieszczenie obwieszczenia dla ludności polskiej ws. prawa. Sprawy bieżące, wolne [...]

XXXVII Sesja Rady Gminy Koniusza

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXXVII Sesja Rady Gminy Koniusza zwołana w trybie nadzwyczajnym, odbędzie się 27 września 2022 r. ( tj. wtorek), o godz. 8:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:  Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Podjęcie uchwał w sprawie : a) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów [...]

INFORMACJA – zabrania puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

INFORMACJA Urząd Gminy w Koniuszy przypomina, że zgodnie z art. 10a ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 572 ze zm.), zabrania puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna. Zakaz ten nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście. Jednocześnie informujemy, że art. 77  ustawy z [...]

OBWIESZCZENIE – plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2022/2023 w obwodzie nr 46  dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Darz-Bór” w Krakowie.

Koniusza, dnia 19 września 2022 r. Nasz znak: R.Ż.6151.6.2022         WÓJT GMINY KONIUSZA OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2022 r., poz.1173),  Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2022/2023 w obwodzie nr 46  dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Darz-Bór” w Krakowie.   Załącznik nr 1 do Obwieszczenia: [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: - Budżetowo – Finansowej, - Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, - Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują, że w dniu 15 września 2022 r. (tj. czwartek) o godzinie 8 00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Komisja objazdowa [...]

Nabór partnerów społeczno-gospodarczych do Rady Programowej Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2022-2027 (Strategii IIT).

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 5 września 2022 r. Szanowni Państwo, Wójt Gminy Koniusza Wiesław Rudek informuje o naborze partnerów społeczno-gospodarczych do Rady Programowej Strategii Terytorialnej Stowarzyszenia Otulina Podkrakowska na lata 2022-2027 (Strategii IIT). Termin naboru: Zgłoszenia do Rady będą przyjmowane od 5 do 19 września 2022 roku do godziny 15:00 w jednej z następujących form: on-line, wypełniając formularz pod linkiem: https://forms.gle/aXLJaMuHYqwLqHVG7; osobiście w biurze Stowarzyszenia, które mieści się [...]

Wniosek o dodatek węglowy

Wniosek o dodatek węglowy Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł zasili budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne. Dodatek przysługiwał będzie gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. W zaproponowanym rozwiązaniu [...]

XXXVI Sesja Rady Gminy

SESJA RADY GMINY KONIUSZA Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXXVI Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 18 sierpnia 2022 r. ( tj. czwartek), o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Wnioski Sołtysów. 6. Podjęcie uchwał w sprawie : a) wyrażenia [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  18 sierpnia 2022 r. (tj. czwartek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na  wyodrębnienie [...]

WÓJT GMINY KONIUSZA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – Ekodoradca

INFORMACJA O WYNIKU NABORU  w Urzędzie Gminy Koniusza, Koniusza 55,  32-104 Koniusza  na stanowisko:  Ekodoradca  Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Ekodoradca została wybrana  Pani Anna Sołek, zamieszkała w Niegardowie  Uzasadnienie dokonanego wyboru:  Wybrana osoba posiada wykształcenie odpowiednie do wymagań stawianych w ogłoszeniu  o naborze, posiada bogatą wiedzę oraz znajomość odpowiednich przepisów niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku objętym naborem. _________________________________________________________________________   WÓJT GMINY KONIUSZA OGŁASZA NABÓR [...]

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – KSIĘGOWA

INFORMACJA O WYNIKU NABORU w Urzędzie Gminy Koniusza, Koniusza 55,  32-104 Koniusza na stanowisko: Księgowa Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko Księgowazostała wybrana Pani Agnieszka Chmiela, zamieszkała w Wierzbnie Uzasadnienie dokonanego wyboru: Wybrana osoba posiada wykształcenie odpowiednie do wymagań stawianych w ogłoszeniu o naborze, posiada bogatą wiedzę oraz znajomość odpowiednich przepisów niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku objętym naborem. .   ____________________________________________________________________________________________________________________________________ WÓJT GMINY KONIUSZA OGŁASZA NABÓR [...]

XXXV Sesja Rady Gminy Koniusza

SESJA RADY GMINY KONIUSZA Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXXV Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 14 czerwca 2022 r. ( tj. wtorek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Wnioski Sołtysów. 6. Wnioski Kierowników Jednostek. 7. Rozpatrzenie „Raportu o [...]

AGROPROMOCJA

 Małopolski Ośrodek doradztwa Rolniczego informuje, że w dniach 10-11 września br. w Starym Sączu, na terenie Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Jana Pawła II, odbędzie się XXX Wystawa Rolnicza AGROPROMOCJA 2022. Będzie to jubileuszowa edycja tej znaczącej dla naszego województwa wystawy, mającej na celu promocję małopolskiego rolnictwa, firm działających w sferze agrobiznesu oraz produktów rolniczych wytwarzanych na terenie Małopolski, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku gospodarczego i kulturalnego Sądecczyzny. Zakres  tematyczny AGROPROMOCJI obejmie [...]

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KONIUSZA ZA 2021 ROK

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KONIUSZA ZA 2021 ROK Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) Wójt Gminy Koniusza przedstawia Radzie Gminy Koniusza Raport o stanie Gminy Koniusza za rok 2021 w terminie do dnia 31 maja 2022 r. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim. [...]

ZARZĄDZENIE NR 40/2022 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2022 roku  przez organizacje pozarządowe

Or. 524.2.2022 ZARZĄDZENIE NR 40/2022 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie: unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2022 roku  przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji [...]

Zarządzenie Nr 39/2022 Wójta Gminy Koniusza z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie: przydziału dotacji z budżetu Gminy Koniusza na realizację zadań publicznych gminy Koniusza w dziedzinie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe

Or. 524.1.2022 Zarządzenie Nr 39/2022 Wójta Gminy Koniusza z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie: przydziału dotacji z budżetu Gminy Koniusza na realizację zadań publicznych gminy Koniusza w dziedzinie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2022 roku.  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy [...]

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza 

Koniusza 23 maja 2022r. OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Koniusza  Na podstawie art. 17 pkt 1  ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tj. Dz.U.2022.503)  oraz art. 39.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (tj. Dz.U.2021 z późn. zm.), [...]

Terminy odbioru – “Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

W związku z przystąpieniem Gminy Koniusza do projektu usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej pn.: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag", realizowanym przez Związek Międzygminny d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich i Ochrony Środowiska w Proszowicach, z udziałem dotacji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Informujemy, iż odbiór folii od osób, które złożyły w [...]

Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Koniusza z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursach ofert

. Znak:Or.524.4.2022 Zarządzenie Nr 32/2022 Wójta Gminy Koniusza z dnia 27 kwietnia 2022 r. . . w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursach ofert na realizację zadań publicznych w ramach upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej w 2022 r. . [...]

Harmonogram odbioru odpadów – maj-grudzień 2022 r.

​Informujemy o zamieszczeniu harmonogramu odbioru odpadów na okres maj-grudzień 2022 r. nowe terminy odbioru odpadów zostały dodane do aplikacji "Kiedy Śmieci" harmonogram można sprawdzić i pobrać na stronie https://koniusza.pl/gospodarka-odpadami/ - w górnej części strony znajduje się widget za pomocą, którego można sprawdzić harmonogram dla danej miejscowości, natomiast poniżej w rozwijalnym menu - pozycja "Harmonogram odbioru odpadów" znajduje się zbiorczy harmonogram oraz plik "Do pobrania" harmonogram został umieszczony również w aktualnościach [...]

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy   Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, informuje,  że w dniu  28 kwietnia 2022 r. (tj. czwartek) o godzinie  1200 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2021 r. Informacja o Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy. Omówienie mienia gminnego. Omówienie zagadnień dotyczących: - remont drogi gminnej „Pietrzejowice-Nowa Wieś – Biórków Wielki” w miejscowości [...]

Zero waste na co dzień”

Już w ten piątek przypada największe międzynarodowe święto ekologii – Dzień Ziemi (22 kwietnia). Tegoroczne hasło przewodnie „Invest in our planet”, czyli „Zainwestuj w naszą planetę”, zwraca uwagę na konieczność współpracy i wprowadzania zmian na różnych płaszczyznach: od rządów przez przedsiębiorstwa po zwykłych obywateli. Jedną z często poruszanych kwestii jest konieczność ograniczenia roli plastiku w życiu codziennym. Według aktualnych statystyk, przeciętny Polak produkuje aż 330 kg śmieci rocznie – czyli [...]

XXXIV Sesja Rady Gminy Koniusza

Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXXIV Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 28 kwietnia 2022 r. ( tj. czwartek), o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Wnioski Sołtysów. 6. Podjęcie uchwał w sprawie : a) uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzewa [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  21 kwietnia 2022 r. (tj. czwartek) o godzinie  8:30 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie sprawy dotyczącej wyrażenia zgody [...]

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Koniusza z dnia 13 kwietnia 2022 r. o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 2022 r.

WÓJT GMINY KONIUSZA Znak: Or. 524.3.2022 Koniusza, dnia 13 kwietnia 2022 r. . OGŁOSZENIE Wójta Gminy Koniusza z dnia 13 kwietnia 2022 r. . o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej powoływanej do oceny złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy w 2022 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, ogłoszonych Zarządzeniem Nr 27/2022 Wójta Gminy Koniusza z dnia 7 kwietnia 2022 r. oraz Zarządzeniem Nr [...]

Usuwanie  odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag

W związku z udziałem GMINY KONIUSZA w projekcie usuwania folii rolniczych realizowanym przez Związek Międzygminny d.s. Gazyfikacji, Rozwoju Terenów Wiejskich  i Ochrony Środowiska pn.:„Usuwanie  odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” z dofinansowaniem przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Gmina Koniusza, przeprowadza inwentaryzację odpadów rolniczych jakie będą utylizowane na terenie GMINY KONIUSZA.  Rolników zainteresowanych  przekazaniem odpadów do odebrania  prosimy [...]

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Or. 524.2.2022 ZARZĄDZENIE NR 28/2022 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 7 kwietnia 2022 roku w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, a także podtrzymywania i upowszechniania tradycji [...]

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Or. 524.1.2022 ZARZĄDZENIE NR 27/2022 WÓJTA GMINY KONIUSZA z dnia 7 kwietnia 2022 roku . w sprawie: Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Koniusza w 2022 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. [...]

XXXIII Sesja Rady Gminy Koniusza

SESJA RADY GMINY KONIUSZA   Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXXIII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 31 marca 2022 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Podjęcie uchwał w sprawie : a) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  22 marca 2022 r. (tj. wtorek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki [...]

SYSTEM REJESTRACJI UCHODŹCÓW Z UKRAINY RUSZY 16 MARCA // СИСТЕМА РЕЄСТРАЦІЇ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ ПОЧНЕ ПРАЦЮВАТИ 16 БЕРЕЗНЯ

Rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL i pozostać w Polsce rozpocznie się w najbliższą środę 16 marca we wszystkich Urzędach w Polsce.W Urzędzie Gminy w Koniuszy rejestracja jest możliwa w godzinach od 8:30 do 14:30. Реєстрація біженців з України, які хочуть одержати персональний номер PESEL і залишитися в Польщі, розпочнеться найближчої середи, 16 березня в усіх офісах у Польщі. У районному центрі надання адміністративних послух в Конюшах реєстрація [...]

Nabory ARiMR

Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej Od 28 lutego do 28 kwietnia 2022 r. można ubiegać się w ARiMR o wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności pozarolniczej. Pomoc ma charakter bezzwrotnej premii, a jej wysokość zależy od liczby nowo utworzonych miejsc pracy. Zasady obowiązujące w tegorocznym naborze różnią się od tych z lat wcześniejszych. O przyznanie dofinansowania mogą starać się rolnicy, którzy chcą rozpocząć prowadzenie działalności pozarolniczej. Pomoc mogą otrzymać również osoby, [...]

OGŁOSZENIE – SKUP LASÓW I TERENÓW POD ZALESIANIE

OGŁOSZENIE - SKUP LASÓW I TERENÓW POD ZALESIANIE Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Miechów informuje, że jest zainteresowane zakupem gruntów lasów i gruntów przeznaczonych do zalesiania oraz przedstawia procedurę postępowania. Na podstawie art. 37 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz.U.2021, poz. 1275) kierownik jednostki organizacyjnej Lasów Państwowych może nabywać stanowiące własność osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, [...]

Informacja dot. Ukrainy

Wjazd do Polski obywateli Ukrainy odbywa się na podstawie: ruchu bezwizowego i paszportu biometrycznego; wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C); wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo Schengen; posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej karty pobytu; wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim przejściu granicznym; zgody komendanta Straży Granicznej, udzielanej podczas przekraczania granicy. Pomoc oferowana [...]

Wielka moc lokalnej społeczności – remont w przedszkolu w Niegardowie

Chcieć to móc!  Mimo planów budowy nowego przedszkola w Niegardowie, rodzice przedszkolaków, postanowili podjąć inicjatywę poprawy warunków w obecnie funkcjonującym obiekcie. Wszystko zaczęło się od pomysłu... Chęci drobnej i zarazem niezbędnej zmiany. Planowana wymiana starych i zniszczonych stolików w salach przedszkolaków przerodziła się generalny remont sal, korytarza, szatni. Rodzice włożyli ogromny wkład pracy, w pozyskanie sponsorów i własnoręczne przeprowadzenie remonu. Urząd Gminy sfinansował zakup nowych mebli - stoliczków i szafek, [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: - Budżetowo – Finansowej, - Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, - Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują, że w dniu 24 lutego 2022 r. (tj. czwartek) o godzinie 8:00 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 2. Omówienie projektu uchwały [...]

XXXII Sesja Rady Gminy Koniusza

SESJA RADY GMINY KONIUSZA Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXXII Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 24 lutego 2022 r. ( tj. czwartek), o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji. 4. Interpelacje i wnioski Radnych. 5. Podjęcie uchwał w sprawie : a) określenia programu opieki nad [...]

Trwają zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich.

Trwają zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich. Wartościowe nagrody, niezapomniane emocje, nowo zawarte przyjaźnie – to wszystko i jeszcze więcej czeka na Was podczas wyjątkowego święta Kół Gospodyń Wiejskich - Festiwalu „Polska Od Kuchni”.   Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to wyjątkowe wydarzenie o ogólnopolskim zasięgu, przygotowane z myślą by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich [...]

Zimowa opieka nad bocianimi gniazdami

Zimowa opieka nad bocianimi gniazdami Co roku w sezonie jesienno-zimowym, gdy bocianów nie ma w Polsce energetycy z TAURON Dystrybucja prowadzą prace pielęgnacyjne i montują platformy dla bocianów  w około 200 miejscach. Nowopowstałe gniazda wynoszone są powyżej przewodów, którymi płynie prąd. Prace są konieczne, ponieważ gniazda zlokalizowane bezpośrednio na słupie energetycznym i z dużą ilością materiału, stanowią zagrożenie dla samych bocianów, bezawaryjnej pracy sieci energetycznej i otoczenia. Niekiedy energetycy muszą [...]

Stopień alarmowy ALFA –CRP na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Wprowadzano pierwszy stopień alarmowy CRP ( stopień ALFA –CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązujący od dnia 15 lutego 2022 r. od godz. 23:59 do dnia 28 lutego 2022 r. do godz. 23:59. PIERWSZY STOPIEŃ ALARMOWY CRP (ALFA–CRP) wprowadza się w przypadku uzyskania informacji o możliwości wystąpienia zdarzenia o charakterze terrorystycznym, którego rodzaj i zakres jest trudny do przewidzenia. Stopień ALFA-CRP jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie [...]

Konsultacje programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2022 rok

Koniusza, dnia 14 lutego 2022 r. Wójt Gminy Koniusza R.Ż.6140.1.2022 Tablica Ogłoszeń Urzędu Gminy w Koniuszy Strona Internetowa Gminy Koniusza   PROTOKÓŁ z dnia  11 lutego  2022 r. z przebiegu konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2022 rok”   1. Przedmiot konsultacji: Przedmiotem konsultacji było składanie opinii, uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie przyjęcia [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  10 lutego 2022 r. (tj. czwartek) o godzinie  800 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia programu opieki nad [...]

Informacja o kontynuacji wychowania przedszkolnego i rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza

Informacja o kontynuacji wychowania przedszkolnego i rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Koniusza   Kontynuacja edukacji przedszkolnej W terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2022/2023, tj. od 21 lutego 2022 r. rodzice/opiekunowie dzieci zainteresowani kontynuacją wychowania przedszkolnego  składają  deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2022/2023 do [...]

Szkolenie – Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego – wybrane aspekty praktyczne

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie organizuje szkolenie internetowe pn. „Estetyzacja wiejskiego gospodarstwa domowego - wybrane aspekty praktyczne” w terminie od 7 – 28.02.2022 r. w oparciu o platformę e-learningową www.cdrkursy.edu.pl. Szkolenie adresowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich.  Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu wybranych aspektów wpływających na estetykę wiejskiego gospodarstwa domowego. Udział w szkoleniu dla mieszkańców obszarów wiejskich jest bezpłatny.  

Badanie opinii rolników – zagadnienia melioracyjne.

Badanie opinii rolników - zagadnienia melioracyjne. Link do ankiety: https://forms.gle/vejj2wCt71Dp6hVEA do 28.01.2022r. do godz. 24.00   Ankieta jest skierowana do polskich rolników i służy poznaniu opinii na temat zagadnień wodno-melioracyjnych. Badanie jest realizowane na zlecenie firmy Agrocom Polska (strona internetowa: https://agrocompolska.pl , funpage Facebook: https://www.facebook.com/Agrocom-Polska-Jerzy-Koronczok-365351806897829 ) i jest częścią projektu INOMEL (współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - więcej o projekcie: https://www.itp.edu.pl/inomel/ ).   (Złoty medal Międzynarodowych Targów Poznańskich POLAGRA-PREMIERY 2022!) Odpowiedzi są anonimowe i będą [...]

Znane i zapomniane kolędy – koncert GOK Koniusza

Polskie Kolędy – znane i zapomniane  W tym świątecznym okresie prezentujemy Państwu koncert wykonywany przez muzyczny duet: wokalistkę Igę Krzaczyńską oraz akordeonistę Jacka Kopca. Pragniemy przedstawić polskie kolędy w tradycyjnych oraz nowoczesnych opracowaniach.  Koncert trwa 45-60 minut w zależności od okoliczności. Posiadamy własny sprzęt nagłośnieniowy. Wydarzenie obejmuje około 20 utworów, każdy w oryginalnej aranżacji i interpretacji. Między innymi byłyby to: Anioł pasterzom mówił, A wczora z wieczora, Betlejemska Jasność, Cicha [...]

Harmonogram otwartych konkursów ofert dla NGO – 2022

W styczniu, lutym i marcu Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosi ponad 20 otwartych konkursów ofert dla małopolskich organizacji pozarządowych. Wśród nich są planowane nabory na zadania z obszarów m.in. kultury, edukacji, turystyki, sportu, ekologii i ochrony przyrody, rozwoju przedsiębiorczości, wspierania osób z niepełnosprawnością, czy idei wolontariatu. Mowa tu m.in. o konkursach: „Małopolska Gościnna” – I, II i III edycja, „Małopolska! Postaw na edukację”, „Kocham Polskę!”, „Małopolska – tu technologia staje się [...]

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO)

Od stycznia 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca nowe świadczenie - Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) oraz stopniowo przejmuje wypłatę świadczenia 500+. Ważne strony internetowe: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/swiadczenie-wychowawcze-500-od-2022-roku/3068230 - informacja dot. świadczenia wychowawczego 500+. https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/swiadczenia/-/publisher/details/1/rodzinny-kapital-opiekunczy/3068250  – Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO).  

II. miejsce dla Gminy Koniusza!!!

II. miejsce dla Gminy Koniusza!!! Gmina Koniusza otrzymała nagrodę w wysokości 500 000,00 zł za zajęcie II. miejsca w powiecie Proszowickim w konkursie „Rosnąca odporność”. Konkurs miał na celu premiowanie gmin, które osiągnęły najwyższy wzrost poziomu zaszczepienia w okresie od 1 sierpnia do 31 października 2021 roku w danym powiecie.

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego informuje, że w dniu 18 i 20 stycznia 2022 r. (tj. wtorek i czwartek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Urzędzie Gminy w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Dzień 18.01.2022 r. Porządek obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, Komisja objazdowa do Szkół Podstawowych prowadzonych na terenie Gminy Koniusza – Szkoła Podstawowa w Rzędowicach oraz [...]

Informacje na temat planowanych badań statystycznych na terenie woj. małopolskiego

BADANIA ANKIETOWE REALIZOWANE PRZEZ  URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE W 2022 ROKU   Nazwa badania Symbol badania Termin realizacji badania  Imię i nazwisko koordynatora Kontakt Badanie budżetów gospodarstw domowych  BBGD 01.01 – 31.12.2022 Danuta Włodarczyk D.Wlodarczyk@stat.gov.pl Ankieta zużycia paliw i energii w gospodarstwach domowych E-GD 01-25.01.2022 Kondycja gospodarstw domowych  KGD 01.01 – 31.12.2022 Wydatki poniesione na ochronę środowiska w gospodarstwach domowych według rodzajów nakładów i elementów środowiska OS-GD 01.01-31.03.2022 [...]

Uruchomienie platformy zakupowej

Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw zmianom prawnym, które narzucają elektronizację zamówień publicznych, uruchamiamy Platformę Zakupową, która będzie podstawowym narzędziem komunikacji z Wykonawcami w trakcie prowadzonych postępowań przetargowych o udzielenie zamówień publicznych powyżej 130.000 zł netto. Link do platformy: platformazakupowa.pl/pn/koniusza Oznacza to, że cały proces ofertowania prowadzony będzie w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.  Jak to wygląda w praktyce: Na stronie postępowania będzie Specyfikacja Warunków [...]

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2022 rok”.

WÓJT GMINY KONIUSZA R.Ż.6140.1.2022 Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy Koniusza z dnia 11 stycznia 2022 r. W sprawie: przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Koniusza na 2022 rok”. Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 [...]

Dodatek osłonowy – Tarcza antyinflacyjna

Dodatek osłonowy jest  kluczowym elementem rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności.  Obsługą dodatku osłonowego w Gminie Koniusza będzie zajmował się Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Koniuszy. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. W przypadku gdy dochód nie przekroczy wyżej wskazanych kwot wysokość [...]

Remonty dróg na terenie Gminy Koniusza

Zadania zostały dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa, będącej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.   W 2021 roku na terenie gminy Koniusza zostały przeprowadzone remonty dróg, które zostały dofinansowane z rezerwy celowej budżetu państwa, będącej w dyspozycji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Odcinki dróg, na których zostały przeprowadzone remonty oraz kwoty dofinansowania na poszczególne zadania: Remont drogi gminnej nr 160495K "Pietrzejowice - Nowa Wieś - Biórków Wielki" w [...]

07 stycznia 2022 r. (piątek) Urząd Gminy w Koniuszy i jednostki organizacyjne będą nieczynne.

Uprzejmie informujemy, iż dnia 7 stycznia 2022 r. (piątek) Urząd Gminy w Koniuszy, Gminny Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Koniuszy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniuszy będą nieczynne. Dzień wolny dla pracowników wskazanych jednostek wynika wprost z obowiązujących w Polsce przepisów - 1 stycznia 2022 r. był dniem ustawowo wolnym od pracy przypadającym w sobotę, w związku z powyższym 7 stycznia został wyznaczony jako dodatkowy dzień wolny od pracy.       [...]

 Informacja z dnia 29 grudnia 2021 r. o wyniku I  przetargu ustnego  ograniczonego na sprzedaż działki nr 162/9 położonej w Glewcu 

 Informacja z dnia 29 grudnia 2021 r. o wyniku I  przetargu ustnego  ograniczonego na sprzedaż działki nr 162/9 położonej w Glewcu        Wójt Gminy Koniusza informuje, że przeprowadzony w dniu 29 grudnia  2021 roku o godz. 10:00 pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż działki nr 162/9 położonej w Glewcu gmina Koniusza, stanowiącą własność Gminy Koniusza zakończył się wynikiem pozytywnym. Chęć przystąpienia do przetargu zgłosiła jedna osoba – właściciele działki [...]

OBWIESZCZENIE plan polowań

WÓJT GMINY KONIUSZA Nasz znak: R.Ż.6151.18.2021     Koniusza, dnia 22 grudnia 2021 r.   OBWIESZCZENIE   Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz.1683 z późniejszymi zmianami),  Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości skorygowany plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/2022 w obwodzie nr 53  dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Sarenka” w Wawrzeńczycach.   [...]

XXXI. Sesja Rady Gminy Koniusza

SESJA RADY GMINY KONIUSZA    Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXXI. Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 29 grudnia 2021 r. ( tj. środa), o godz. 9:00 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Podjęcie uchwał w sprawie : a)    określenia wysokości opłat za pobyt [...]

OBWIESZCZENIE – plan polowań

WÓJT GMINY KONIUSZA Nasz znak: R.Ż.6151.17.2021     Koniusza, dnia 17 grudnia 2021 r.   OBWIESZCZENIE   Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz.1683 z późniejszymi zmianami),  Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości uzupełnienie planu polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/2022 w obwodzie nr 32  Koła Łowieckiego „Dąb” w Koniuszy.   Załącznik nr [...]

Rekrutacja do drugiego etapu projektu ,,Obudź swój potencjał zawodowy”

Informujemy, że w dniach od 16.12.2021 do 04.01.2022 r trwa rekrutacja do drugiego etapu projektu ,,Obudź swój potencjał zawodowy” który realizowany przez Gminę Koniusza za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniuszy w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną Opoka z siedzibą w Chechle.  Projekt jest finansowany jest z Europejskich Funduszy Społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Projekt skierowany jest do 90 osób (60 osób dorosłych i 30 [...]

24 grudnia 2021 r. Urząd Gminy w Koniuszy i inne jednostki organizacyjne będą nieczynne

24 grudnia 2021 r. Urząd Gminy w Koniuszy będzie nieczynny Uprzejmie informujemy, iż dnia 24 grudnia 2021 r. (piątek) Urząd Gminy w Koniuszy będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy. Podstawa prawna: Zarządzenie Wewnętrzne Nr 21/2021 Wójt Gminy Koniusza z dnia 15 grudnia 2021 r.   24 grudnia 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniuszy nie będzie czynny – zgodnie z Zarządzeniem Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Koniuszy nr 7/2021 z dnia 15.12.2021 [...]

OBWIESZCZENIE – plan polowań

WÓJT GMINY KONIUSZA Nasz znak: R.Ż.6151.16.2021             Koniusza, dnia 14 grudnia 2021 r.   OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz.1683 z późniejszymi zmianami),  Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/2022 w obwodzie nr 24  dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Sokół” w Łętkowicach. [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  14 grudnia 2021 r. (tj. wtorek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za pobyt [...]

OT KOWR w Krakowie zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie 

OT KOWR w Krakowie zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w konkursie  ,,MałoPolska słodko smakuje na Boże Narodzenie” Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Krakowie serdecznie zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich z terenu województwa małopolskiego do wzięcia udziału w konkursie „MałoPolska słodko smakuje na Boże Narodzenie”. Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy, obejmującej łącznie prezentację i opracowanie rysu historycznego przepisu tym razem na regionalny słodki wypiek, który jest tradycyjnym wypiekiem bożonarodzeniowym, charakterystycznym [...]

GRANTY PPGR – WSPARCIE DZIECI I WNUKÓW BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR W ROZWOJU CYFROWYM

2021-12-07 GRANTY PPGR – WSPARCIE DZIECI I WNUKÓW BYŁYCH PRACOWNIKÓW PGR W ROZWOJU CYFROWYM Szanowni Państwo W związku z otrzymanym stanowiskiem od Centrum Projektów Polska Cyfrowa organizatora konkursu „Grant PPGR” potwierdzonym na spotkaniu on-line w dn. 30.11.2021 r. dotyczącym weryfikacji dokumentacji  i konieczności doprecyzowania informacji umożliwiających przeprowadzenie oceny formalno-merytorycznej złożonych wniosków oraz dodatkowym określeniem wymagań dotyczących dołączanych dokumentów potwierdzających fakt czy składający oświadczenie jest uprawniony do ubiegania się o wsparcie tj. otrzymanie komputerów dla uczniów, [...]

OBWIESZCZENIE – plan polowań

WÓJT GMINY KONIUSZA Nasz znak: R.Ż.6151.15.2021            Koniusza, dnia 1 grudnia 2021 r.   OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz.1683 z późniejszymi zmianami),  Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/2022 w obwodzie nr 54  dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Ryś” w Krakowie. [...]

Nieodpłatna pomoc prawna

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT PROSZOWICKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi, przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów. Oprócz świadczenia indywidualnej, darmowej pomocy - prowadzimy również EDUKACJĘ PRAWNĄ, która zmierza do zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa. Dlatego zwracamy się [...]

Informacja z dnia 30 listopada 2021 r. o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego dzierżawę części dachu budynku Domu Nauczyciela w Koniuszy

Informacja z dnia 30 listopada 2021 r. o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego dzierżawę części dachu budynku Domu Nauczyciela w Koniuszy   Wójt Gminy Koniusza informuje, że przeprowadzony w dniu 30 listopada 2021 roku o godz.10 00 pierwszy ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę części dachu budynku Domu Nauczyciela w Koniuszy stanowiący własność Gminy Koniusza, pod antenę przekaźnikową, zakończył się wynikiem pozytywnym. Chęć przystąpienia do przetargu zgłosiła jedna Firma pod nazwą [...]

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy

Informacja o posiedzeniu Komisji Rady Gminy Przewodniczący Komisji Budżetowo-Finansowej informuje, że w dniu 23 listopada kwietnia 2021 r. (tj. wtorek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad, Omówienie projektu uchwały budżetowej na 2022 rok, Przedstawienie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2029, Sprawy bieżące, wolne wnioski, Zakończenie.

OBWIESZCZENIE plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/2022

WÓJT GMINY KONIUSZA Nasz znak: R.Ż.6151.14.2021     Koniusza, dnia 18 listopada 2021 r.   OBWIESZCZENIE   Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz.1683 z późniejszymi zmianami),  Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/2022 w obwodzie nr 53  dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Sarenka” w Wawrzeńczycach.      Z up. [...]

SESJA RADY GMINY KONIUSZA

SESJA RADY GMINY KONIUSZA   Przewodniczący Rady Gminy Koniusza informuje, że XXX Sesja Rady Gminy Koniusza odbędzie się 25 listopada 2021 r. ( tj. czwartek), o godz. 9:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad:   Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad. Przyjęcie porządku obrad. Przyjęcie protokołu z poprzedniej  Sesji. Interpelacje i wnioski Radnych. Podjęcie uchwał w sprawie : a)przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Koniusza na [...]

OBWIESZCZENIE – plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/2022

WÓJT GMINY KONIUSZA Nasz znak: R.Ż.6151.13.2021 Koniusza, dnia 12 listopada 2021 r.   OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz.1683 z późniejszymi zmianami), Wójt Gminy Koniusza podaje do publicznej wiadomości plan polowań zbiorowych w roku łowieckim 2021/2022 w obwodzie nr 23 dzierżawionym przez Koło Łowieckie „Sokół” w Krakowie.   Załącznik nr 1 do [...]

Posiedzenie Komisji Rady Gminy

Przewodniczący Komisji Rady Gminy: -  Budżetowo – Finansowej, -  Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Porządku Publicznego, -  Rolnictwa, Drogowej, Ochrony Środowiska, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej oraz Strategii Rozwoju Gminy, informują,  że w dniu  16 listopada 2021 r. (tj. wtorek) o godzinie  900 odbędzie się posiedzenie ww. Komisji w Gminnym Ośrodku Kultury w Koniuszy, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. Omówienie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów [...]