Rozbudowa zaplecza socjalnego sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Koniuszy wraz z rozbudową instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, C.O. oraz przebudową sieci zewnętrznych wraz z utwardzeniem terenu oraz infrastrukturą techniczną – znak R.Ż.271.6.2018

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 

Dotyczy przetargu  nieograniczonego pn.: „Rozbudowa zaplecza socjalnego sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Koniuszy wraz z rozbudową instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, C.O. oraz przebudową sieci zewnętrznych wraz z utwardzeniem terenu oraz infrastrukturą techniczną” znak R.Ż.271.6.2018

 

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ze zm.) Zamawiający informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie do składania ofert tj. do dnia 07.06.2018 r. do godz. 10:00 została złożona 1 oferta, w której  zaoferowano cenę ryczałtową brutto: 1 826 128,28 zł.

Cena tej oferty znacznie przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

 

Uzasadnienie  prawne:

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastępca Wójta

mgr inż. Hubert Wawrzeń

 

 

 

 

Otrzymują :

1) Strona internetowa na której jest zamieszczona

SIWZ (www.koniusza.pl, www.bip.malopolska.pl/ugkoniusza)

2) A/a