Rozbudowa zaplecza socjalnego sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Koniuszy wraz z

rozbudową instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, C.O. oraz przebudową sieci zewnętrznych wraz z utwardzeniem terenu oraz infrastrukturą techniczną

R.Ż.271.6.2018                                                                               Koniusza, dnia 01.06.2018 r.

 

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznegoDziałając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający informuje, że zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: W pkt 16.11 po słowach OFERTA DO SPRAWY R.Ż.271.6.2018 skreśla się nazwę zamówienia: „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę kortu tenisowego i boisk w miejscowościach Biórków Wielki i Koniusza oraz placów zabaw w 10 miejscowościach położonych na terenie Gminy Koniusza” - „Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Biórków Wielki”.W pkt 16.11 po słowach OFERTA DO SPRAWY R.Ż.271.6.2018 dopisuje się nazwę zamówienia: „Rozbudowa zaplecza socjalnego sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Koniuszy wraz z rozbudową instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, C.O. oraz przebudową sieci zewnętrznych wraz z utwardzeniem terenu oraz infrastrukturą techniczną”.Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zastępca Wójta

mgr inż. Hubert Wawrzeń


Otrzymują:
1) Strona internetowa, na której jest zamieszczona SIWZ

(www.koniusza.pl, www.bip.malopolska.pl/ugkoniusza)

2) A/a