R.Ż.271.6.2018                                                                                Koniusza, dnia 01.06.2018 r.

 

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego

Wyjaśnienia do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego  pn.: „Rozbudowa zaplecza socjalnego sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Koniuszy wraz z rozbudową instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, C.O. oraz przebudową sieci zewnętrznych wraz z utwardzeniem terenu oraz infrastrukturą techniczną”, prowadzonego przez Gminę Koniusza znak: R.Ż.271.6.2018  

 

Informuję, że wpłynęły do Zamawiającego zapytania  do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 ze zm.), przedstawiam treść zapytań wraz z  wyjaśnieniami:

 

Pytanie 1:

Przedmiar /roboty budowlane/ poz. 5.7 i poz. 5.9. Proszę o usuniecie podanych pozycji dotyczącej kołkowania izolacji termicznej ścian fundamentów. Zgodnie ze sztuką budowlaną izolacje termiczną fundamentów nie należy kołkować, ponieważ powoduję to przerwanie hydroizolacji ścian fundamentów.

Odpowiedź 1:

Do wyceny należy pominąć pozycje 5.7 oraz 5.9 oraz przyjęcie technologii wykonania izolacji termicznej ścian fundamentowych styropianem EPS 100 (fundament) jako klejone na plackach (min. 5 na płytę) masą np.: Izohan WM 2K

 

Pytanie 2:

Przekrój przez ścianę fundamentową SF wskazuję na wykonanie - na warstwie zbrojącej z zaprawy klejowej i siatki - hydroizolacje. Przedmiar zawiera tylko pozycje z wykonaniem hydroizolacji nad powierzchnią terenu. Brak w przedmiarach pozycji na wykonanie hydroizolacji poniżej terenu gruntu. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o pozycje związaną z wykonaniem hydroizolacji na warstwie zaprawy klejąco-szpachlowej lub o potwierdzenie że nie wchodzi ona w zakres zamówienia.

Odpowiedź 2:

Do wyceny należy przyjąć wykonanie 2 warstw hydroizolacji 1 warstwa na ścianie fundamentowej 2 warstwa na styropianie fundamentowym zgodnie ze wskazaniem na dokumentacji.

Pytanie 3:

Przedmiar /roboty budowlane/ dział Drenaż. Brak pozycji związanej z ułożeniem geowłókniny filtracyjnej wokół drenażu opaskowego budynku. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o brakującą pozycje lub o potwierdzenie że nie wchodzi ona w zakres zamówienia.

Odpowiedź 3:

Do wyceny należy przyjąć wykonanie drenażu zgodnie z rysunkami przekroju A-A. Wskazuje się minimalną wartość osypki kruszywem sortowanym (8/16) min. 15cm wokół rury drenarskiej w oplocie z flizeliny separujaco – drenującej.

 

Pytanie 4:

Istnieje rozbieżność w dokumentacji projektowej dotyczącej wykonanie rynny i rur spustowej dachu. Rysunek A.04 rzut dachu wskazuje w oznaczeniach graficznych na rynny i rurę spustową z PCV, i to rozwiązanie przyjęto w przedmiarach. Natomiast opis techniczny oraz ww. rysunku wskazuje na rynny stalowe powlekane. Proszę wiec o jednoznaczne określenie z jakiego materiału powinny być wykonane rynny i rury spustowe i jakie należy przyjąć do wyceny Zamówienia.

Odpowiedź 4:

Należy przyjąć do wyceny wykonanie rynien oraz rur spustowych stalowych powlekanych.

Pytanie 5:

Brak w przedmiarach pozycji związanej z dostawą 3 szt. Ławko-wieszaków  do  szatni  dwustronnych (pom.1.0). Proszę o sprecyzowanie czy wchodzą one w zakres Zamówienia i czy należy przyjąć je do wyceny Zamówienia.

Odpowiedź 5:

Do wyceny należy przyjąć dostawę o montaż 3 szt. ławko-wieszaków w pomieszczeniu 0.1. łącznie 7 mb.

 

Pytanie 6:

Opis techniczny wskazuje na wykonanie nad każda umywalką lustra bezramkowego 45x65 cm. Brak w przedmiarach pozycji związanej z ich dostawą i montażem. Proszę o sprecyzowanie czy wchodzą one w zakres Zamówienia i czy należy przyjąć je do wyceny Zamówienia.

Odpowiedź 6:

Do wyceny należy przyjąć dostawę i montaż luster nad każdą umywalką o rozmiarze 45x65cm. Ilość 7szt.

 

Pytanie 7:

Rysunek rzutu parteru wskazuje na wykonanie przed wejściem do budynku wycieraczki z maty aluminiowej. Brak w przedmiarach pozycji związanej z jej dostawą i montażem. Proszę o sprecyzowanie czy wchodzi one w zakres Zamówienia i czy należy przyjąć ją do wyceny Zamówienia.

Odpowiedź 7:

Do wyceny należy przyjąć dostawę i montaż Wycieraczki – maty aluminiowej 140x80 cm, np. BKF System Prestige A001, strefa 1, 12mm. Wskazanej na rzucie parteru.

 

Pytanie 8:

Nad drzwiami oznaczonymi symbolem D9 oraz witryną szklaną WG2-2 należy wykonać nadproża stalowe. Brak w przedmiarach pozycji związanej z ich dostawą i montażem. Proszę o sprecyzowanie czy wchodzą one w zakres Zamówienia i czy należy przyjąć je do wyceny Zamówienia.

Odpowiedź 8:

Do wyceny należy przyjąć wykonanie w miejscu oznaczonym D9 oraz WG 2-2 nadproża stalowego zgodnie z rysunkiem A.13.

 

Pytanie 9:

Proszę o potwierdzenie, że wyposażenie pomieszczeń 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7 ukazane na rysunku rzutu parteru A.02, tj.: ławki z krzesłami, biurka, komputery, tablice, stoły itp.  nie wchodzą w zakres zamówienia. W innym przypadku proszę o uzupełnienie przedmiaru o brakujące pozycje oraz o podanie minimalnych parametrów urządzeń i wyposażenia.

Odpowiedź 9:

Wskazane wyposażenie pomieszczeń 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.7  nie wchodzi w zakres wyceny i nie należy przyjmować do oferty.

 

Pytanie 10:

Przedmiar /roboty budowlane/ poz. 21.3. Proszę o sprecyzowanie jakich prac i elementów ogrodzenia dotyczy dana pozycja w innym przypadku proszę o usuniecie pozycji.

Odpowiedź 10

Prace związane z ogrodzeniem dotyczą demontażu oraz montażu ogrodzenia placu zabaw który wymaga przesunięcia w nową lokalizację.

 

Pytanie 11:

Dokumentacja projektowa wskazuje na wykonanie we wszystkich pomieszczeniach sufitów systemowych podwieszanych. Pozycje przedmiarowe wskazują na wykonanie tynków, gładzi oraz warstwy malarskiej na wszystkich nowoprojektowanych stropach/sufitach (pod stropami systemowymi). Proszę o sprecyzowanie czy te prace są konieczne do wykonania i czy należy je ująć w wycenie Zamówienia. W innym przypadku proszę o potwierdzenie, że roboty tynkarskie (tynk+gładź) oraz malarskie należy wykonać tylko do poziomu stropu podwieszanego i że nie należy ich wykonywać na stropach, a także o usuniecie z przedmiarów pozycji związanych z ich zakresem.

Odpowiedź 11:

Należy przyjąć do wyceny wykonanie kompletne tynków oraz gładzi wraz z malowaniem na pełną wysokość wraz z sufitami.

 

 

Zamawiający przypomina, iż SIWZ określa przedmiar jako informacyjny.

 

Powyższą informację należy traktować jako integralną część SIWZ zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

 

 

Zastępca Wójta

mgr inż. Hubert Wawrzeń

 

 

 

 

 

 


Otrzymują :

 1) Strona internetowa, na której jest zamieszczona SIWZ
(www.koniusza.pl, www.bip.malopolska.pl/ugkoniusza)
2) A/a