R.Ż.271.6.2018                                                                                Koniusza, dnia 25.05.2018 r.

 

Uczestnicy postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego

 

Wyjaśnienia do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego  pn.: „Rozbudowa zaplecza socjalnego sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Koniuszy wraz z rozbudową instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, C.O. oraz przebudową sieci zewnętrznych wraz z utwardzeniem terenu oraz infrastrukturą techniczną”, prowadzonego przez Gminę Koniusza znak: R.Ż.271.6.2018  

 

Informuję, że wpłynęło do Zamawiającego zapytanie  do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 ze zm.), przedstawiam treść zapytania wraz z  wyjaśnieniem:

 

Pytanie:

Z uwagi na obszerny charakter zamówienia, złożoność i wielobranżowość tematu oraz związaną z tym znaczną ilością dokumentacji przetargowej, z którą Wykonawca musi się zapoznać i na jej podstawie dokonać wyceny, zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania oferty o min. 10 dni roboczych, co umożliwi przygotowanie rzetelnej wyceny Zamówienia. Proszę również o uwzględnienie, że czas przygotowania oferty przypada na okres długiego weekendu związanego z świętem „Bożego Ciała” podczas, którego wiele firm i przedstawicieli ma czas urlopowy, co wpływa na utrudnienie w uzyskaniu wyceny.

 

Odpowiedź:
Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.

 

 

Powyższą informację należy traktować jako integralną część SIWZ zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

Zastępca Wójta

mgr inż. Hubert Wawrzeń

 

 

 

 

 


Otrzymują :

1)      Strona internetowa na której jest zamieszczona SIWZ

2)      (www.koniusza.pl, www.bip.malopolska.pl/ugkoniusza)

3)      A/a