Rozbudowa zaplecza socjalnego sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Koniuszy wraz z rozbudową instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, C.O. oraz przebudową sieci zewnętrznych wraz z utwardzeniem terenu oraz infrastrukturą techniczną – znak R.Ż.271.6.2018

 

 

R.Ż. 271.6.2018                                                                         Koniusza, dnia  07.06.2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)  przekazuje poniżej  informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Otwarcie ofert w postępowaniu pn.: „Rozbudowa zaplecza socjalnego sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Koniuszy wraz z rozbudową instalacji wewnętrznych: elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, C.O. oraz przebudową sieci zewnętrznych wraz
z utwardzeniem terenu oraz infrastrukturą techniczną” – znak R.Ż.271.6.2018 odbyło się
w dniu 07.06.2018 r. o godz. 10.15.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości:  1 280 000,00 zł brutto, w tym: na rok 2018 r. -400 000,00 zł brutto, na rok 2019 - 880 000,00 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert zostały złożone następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Cena  brutto oferty

Okres gwarancji

w miesiącach

 

1

Firma Budowlana Sikora  Maciej Sikora,
os. Niwa 103a, 34-400 Nowy Targ

1 826 128,28 zł

60 miesięcy

Termin wykonania, warunki płatności zgodnie z  SIWZ i wzorem umowy.

 

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U 
z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższych informacji na stronie internetowej przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie musi być złożone w oryginale w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy, 32-104 Koniusza 55, sekretariat -  pokój nr 11.

Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ.

 

Zastępca Wójta

mgr inż. Hubert Wawrzeń

 

 

Otrzymują:

1) Strona internetowa, na której jest zamieszczona SIWZ

 (www.koniusza.pl,www.bip.malopolska.pl/ugkoniusza)

2) A/a