R.Ż. 271.4.2018                                                                       Koniusza, dnia 07.05.2018 r.

 

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 

Dotyczy przetargu  nieograniczonego pn.: „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę kortu tenisowego i boisk w miejscowościach Biórków Wielki i Koniusza oraz placów zabaw w 10 miejscowościach położonych na terenie Gminy Koniusza” - „Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Biórków Wielki” znak: R.Ż.271.4.2018

 

Działając zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie do składania ofert tj. do dnia 13.04.2018 r.
do godz.10:00 zostały złożone 2 oferty, w których zaoferowano ceny ryczałtowe brutto: oferta nr 1 -
2 893 499,43 zł, oferta nr 2 – 2 378 926,74 zł.

Ceny tych ofert znacznie przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

Uzasadnienie  prawne:

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”

 

 

 

Otrzymują :

1) Strona internetowa na której jest zamieszczona

 SIWZ (www.koniusza.pl)

2) A/a

 

 

 

 

 

Z-ca Wójta

mgr  inż. Hubert Wawrzeń