Zestawienie znaków: logotyp Fuduszy Europejskich z podpisem Program Regionalny, logotyp województwa małopolskiego oraz logo Unii Europejskiej z podpisem Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

 

 

R.Ż.271.4.2018                                                       Koniusza, dnia  09.04.2018 r.

 

 

Wszyscy Wykonawcy
/ubiegaj
ący się o udzielenie zamówienia/

 

Wyjaśnienia do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego  pn.: „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę kortu tenisowego i boisk w miejscowościach Biórków Wielki i Koniusza oraz placów zabaw w 10 miejscowościach położonych na terenie Gminy Koniusza” - „Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Biórków Wielki” znak: R.Ż.271.4.2018.

 

Informuję, że wpłynęły do Zamawiającego zapytania  do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579 z późn. zm.), przedstawiam treść zapytań wraz z  wyjaśnieniami:

 

Pytanie 1:

Projekt na bieżnię i rozbieg do skoku w dal przyjmuje nawierzchnię pu typu EPDM 2S.

Takie rozwiązanie jest niefortunne ponieważ nawierzchnia pu typu EPDM 2S (dwuwarstwowa SBR/EPDM) jest nawierzchnią na boiska wielofunkcyjne a nie na bieżnie lekkoatletyczne.

Informujemy, że na bieżnie lekkoatletyczne stosowane są nawierzchnie pu
o odpowiedniej strukturze wierzchniej warstwy tj:

- typu NATRYSK

- typu SANDWICH

- typu PEŁEN SYSTEM

Informujemy, że jedynie nawierzchnia pu typu NATRYSK jest przepuszczalna dla wody
i jest układana na warstwie stabilizującej typu ET natomiast SANDWICH i PEŁEN SYSTEM są nieprzepuszczalne dla wody i są układana są na podłożu typu asfaltobeton, beton.

Jedynie 3 ww. systemy nawierzchni pu są badane na zgodność z wymogami IAAF (Międzynarodowe Stowarzyszenie Federacji Lekkoatletycznych), które jako jedyne certyfikuje nawierzchnie lekkoatletyczne wydając CERTYFIKAT IAAF (Product Certiificate).

Informujemy, że CERTYFIKAT IAAF(Product Certificate) jest jedynym dokumentem dopuszczającym do stosowania nawierzchni na wszelkich obiektach lekkoatletycznych (stadiony) na całym świecie.

Jako potwierdzenie ww. argumentu proponujemy o zapoznanie się z wytycznymi PZLA dla obiektów lekkoatletycznych w dokumencie Nawierzchnie syntetyczne – wymagania techniczne PZLA dostępny pod linkiem:

http://www.pzla.pl/index.php?_a=1&kat_id=125&_id=12631

W związku z powyższym proponujemy stosowną korektę nawierzchni pu tj. zamiast nawierzchni pu typu EPDM 2S na typu NATRSYK o gr. ok. 13 mm pod warunkiem posiadania:

- Certyfikat IAAF (Product Certificate)

- Kompletny raport z badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 zgodność z nią, wykonanych przez umocowane do tego niezależne laboratorium/instytucję.

- Kompletny raport z badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 (zawartość związków chemicznych) potwierdzające zgodność z nią, wykonanych przez umocowane do tego niezależne laboratorium/instytucję.

- Kompletny raport z badań WWA określający kategorię.

- Atest higieniczny PZH lub równoważny.

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta.

 

 

 

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni pu tylko o to aby opisał wymagania dotyczące nawierzchni w sposób zgodny ze standardami w branży.

 

Pytanie 2:

Jeśli Zamawiający podtrzymuje przyjęty w projekcie rodzaj nawierzchni pu to konieczne jest jednoznaczne określenie jej grubości.

Projekt podaje sprzeczne opisy dotyczące grubości zamawianej nawierzchni pu typu EPDM 2S.

WARSTWA SPODNIA – PODKŁADOWA to przepuszczalna dla wody mieszanina
polimerycznie związanego granulatu gumowego SBR o granulacji 1-4 mm i lepiszcza
poliuretanowego o grubości min. 10 mm. Układana jest mechanicznie, bez spoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. SMG Planomatic). Po rozłożeniu, warstwę należy pozostawić aż do jej wyschnięcia i stwardnienia. (Czas schnięcia uzależniony jest od temp oraz wilgotności powietrza, średni czas to ok. 18h). Temperatura powietrza powinna mieścić się w zakresie od 10 do 40 st C. Wymagany brak opadów deszczu.
WARSTWA UŻYTKOWA - WYKOŃCZENIOWA w kolorze NIEBIESKIM przepuszczalna
dla wody, nakładana przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. SMG Planomatic).Warstwa ta to mieszanina granulatu EDPM i kleju poliuretanowego. Warstwę rozkłada się przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. SMG Planomatic). Grubość tej warstwy wynosi min. 8mm. Po naniesieniu warstwy należy pozostawić aż do jej wyschnięcia i stwardnienia. (Czas schnięcia uzależniony jak w przypadku warstwy spodniej jest od temp oraz wilgotności powietrza, średni czas to ok. 18 h). Po zakończonych pracach łączna grubość nawierzchni spodniej oraz użytkowej to ok. 13 mm. Nawierzchnię poliuretanową na biezni oraz rozbieżni projektuje się w kolorze niebieskim z podziałem na tory za pomocą linii separacyjnych malowanych farbami poliuretanowymi metodą natrysku w żółtym kolorze oraz szerokości 120cm.

Powyższy opis z projektu jest sprzeczny i niezrozumiały.

Dalej opis podaje:

Po wykonaniu w/w prac nawierzchnia powinna:

Mieć jednakowa grubość min. 16 mm.

Informujemy, że tego typu nawierzchnie pu czyli typu EPDM 2S wykonuje się o gr. od 14 do 16 mm (7-8/7-8)

Maksymalna grubość to ok. 16 mm (SBR+pu o gr. ok. 8 mm/EPDM+pu o gr. ok. 8 mm).

Nie stosuje się nawierzchni pu o łącznej grubości większej niż 16 mm.

Paradoksalnie zwiększenie grubości >16 mm spowoduje, że nawierzchnia będzie zbyt elastyczna.

Nie bez powodu aktualna norma PN-EN 14877:2014 przewiduje minimalną grubość nawierzchni pu do multisportu (wielofunkcyjna) grubość 7 mm a dla obiektów lekkoatletycznych 10 mm.

W związku powyższym wnosimy o jednoznaczne określenie grubości warstw nawierzchni pu.

 

Odpowiedź do pytania 1 i 2:

Zamawiający zmienia typ nawierzchni wraz z kolorystyką przyjętą dla budowy bieżni
i rozbiegu do skoku w dal i wskazuje nawierzchnię do wykonania typu natrysk, w związku z powyższym do oferty przetargowej należy przyjąć wykonanie nawierzchni wg niniejszego opisu:

·         PODBUDOWA KONSTRUKCYJNA - grunt wymieniony na kruszywo łamane o frakcji 0-61,5 mm stabilizowane mechanicznie, zagęszczenie do wartości min. Is ≥0,97, (grubość kruszywa osiągnięta po jego zagęszczeniu) gr.20 cm

 

 

·         WARSTWA NOŚNA: KLINIEC (4-31,5mm) lub alternatywnie kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie (4-31,5mm) o wskaźniku piaskowym >50%
i zawartości pyłów<5% gr.12 cm

·         WARSTWA ELASTYCZNA ET - jako mieszanina granulatu gumowego SBR wymieszanego z grysem kamiennym suszonym i płukanym o granulacji 2 - 8 mm spojonych lepiszczem PU do wiązania granulatu gumowego SBR (ścier gumowy granulacji 1-4) w warstwie elastycznej będącej podbudową dla warstwy spodniej gr. 30-35mm

·         poliuretanowy preparat gruntujący

·         warstwa spodnia, złożona z polimerycznie związanego granulatu gumowego SBR 1-4 mm związany klejem poliuretanowym jednoskładnikowym do wiązania granulatu gumowego SBR w warstwie spodniej gr. 10mm

·         warstwa wierzchnia z mieszanki jednokomponentowego poliuretanu i granulatu EPDM  kolor CEGLANY. gr. 3mm

Dodatkowo dla nawierzchni zamawiający wymaga (przedłożone inspektorowi nadzoru) odpowiednie dokumenty tj:

– badania potwierdzające zgodność z normą PN-EN

– badania potwierdzające spełnienie normy DIN 18035-6:2014 na zawartość pierwiastków metali ciężkich
− Karta   techniczna   oferowanej   nawierzchni   potwierdzona   przez   jej   producenta,   potwierdzająca spełnienie   wyspecyfikowanych   wymagań   technologicznych   i   zawierająca   technologię   wykonania oferowanej nawierzchni

− Aktualny atest PZH dla oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny z terenu UE

− Autoryzacja   producenta   nawierzchni,   wystawiona   dla wykonawcy   na   realizowaną   inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię

− Kompletny    raport    z    badania    niezależnego    laboratorium    posiadającego    akredytację    IAAF potwierdzający   wartości  parametrów  nawierzchni,   wydany  celem  uzyskania  certyfikatu  produktu (Product Certificate)

− Aktualne  badania  na  zgodność  z  Polską lub europejską normą,  lub rekomendacja techniczna ITB

− Próbka  oferowanej  nawierzchni  o  wymiarach  min.  10x10  cm  z  oznaczeniem  producenta  i  rodzaju oferowanego produktu.

 

Pytanie 3:

Projekt podaje wymagania dotyczące nawierzchni pu:

Poz

Określenie parametru, jednostka

Wartość wymagana

1.

Grubość (mm)

13  

2.

Wytrzymałość na rozciąganie (MPa)

0,5

3.

Wydłużenie względne przy rozciąganiu (%)

70 ± 10

4.

Wytrzymałość na rozdzieranie (N)

115

5.

Nasiąkliwość (%)

9,5 ± 1,5

6.

Wodoprzepuszczalność wg PN EN 14877

180 mm/h

7.

Odporność na ścieranie w aparacie Tobera

1,9 g

8.

Tłumienie energii w temp. 23ºC

37%

9.

Ścieralność (mm)

0,15

10.

Przyczepność międzywarstwowa

0,7

 

11.

Odporność na kolce

Klasa II

12.

Odkształcenie pionowe w temp. 23ºC

2,4 mm

13.

Odporność na uderzenie
- powierzchnia odcisku kuli (mm
2)
- po odbiciu kulki

750 ± 100
Brak odcisków i
odkształceń

14.

Współczynnik tarcia:
- na sucho
- na mokro

68
61

15.

Prędkość przesiąkania wodą (mm/h)

10850 ± 105

 

Powyższe wymagania są niezgodnie z normą PN-EN 14877 – obowiązująca w Unii Europejskiej norma określająca wymagania dotyczące sportowych nawierzchni pu otwartych obiektów sportowych, na którą się powołuje.

Poniżej przedstawiamy wymagania wg aktualnej normy PN-EN 14877:2014 dla nawierzchni pu.

 

parametr

wartość wymagana wg normy

PN-EN 14877:2014

Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa)

≥ 0,4

Wydłużenie podczas zerwania, %

≥ 40

Tarcie/opór poślizgu, stopnie PTV:

- nawierzchnia sucha

- nawierzchnia mokra

 

80÷110

55÷110

Przepuszczalność wody, mm/godz (dotyczy tylko wersji przepuszczalnej dla wody)

≥ 150

Odporność na zużycie/ścieranie aparatem Tabera, g

≤ 4

Odporność po przyśpieszonym starzeniu:

- wytrzymałość na rozciąganie, N/mm²

- wydłużenie podczas zerwania, %

- amortyzacja, %

  - multisport

  - lekkoatletyczna

- odporność nawierzchni lekkoatletycznych na kolce:

- wytrzymałość na rozciąganie po kolcach, N/mm²

- zmniejszenie wytrzymałości, %

- wydłużenie podczas zerwania po kolcach, %

- zmniejszenie wydłużenia podczas zerwania, %

 

≥ 0,4

≥ 40

 

35÷44 typ SA35÷44

35÷50 typ SA35÷50

 

≥ 0,4

≤ 20

≥ 40

≤ 20

Odporność po sztucznym starzeniu:

- odporność na zużycie (ścieranie Tabera), mm

- zmiana barwy, stopnie skali szarej

 

≤ 4

≥ 3

Amortyzacja, %:

  - multisport

 

35÷44 typ SA35÷44

Odkształcenie pionowe, mm:

- multisport

- lekkoatletyczna

 

≤ 6

≤ 3

Zachowanie się piłki odbitej pionowo:

- piłka koszykowa, m/% (w stosunku do betonu) multisport                 

 

≥ 0,89/≥ 85

 

Powyższe dowodzi, że wymagane przez Zamawiającego parametry są niezgodne
z aktualną normą PN-EN 14877:2014.

Aktualnie jedynym dokumentem dopuszczającym do stosowania nawierzchni pu na terenie UE jest potwierdzenie zgodności z normą PN-EN 14877:2014, wydane przez niezależna instytucję do tego upoważnioną.

Określenie wymagań dotyczących zamawianych produktów musi odnosić się do obiektywnie istniejących norm, do których mogą się stosować wszyscy producenci systemów nawierzchni pu. 

Kuriozalnym jest stan rzeczy kiedy nawierzchnia pu typu zamawianego czyli typu EPDM 2S spełniająca wymagania normy PN-EN 14877:2014 akceptowana we wszystkich krajach Unii Europejskiej i na świecie, nie mogłaby być zastosowana w m. Biórków Wielki

 

 

tylko z powodu określenia wymagań przez Zamawiającego niezgodnie z obowiązującą
w Unii Europejskiej normą.

W związku z powyższym wnosimy o stosowną korektę i dopuszczenie nawierzchni poliuretanowych zamawianego typu (typu EPDM 2S), posiadających parametry zgodne
z normą PN-EN 14877:2014 pod warunkiem posiadania:

- Kompletny raport z badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 zgodność z nią, wykonanych przez umocowane do tego niezależne laboratorium/instytucję.

- Kompletny raport z badań na zgodność z normą DIN 18035-6:2014 (zawartość związków chemicznych) potwierdzające zgodność z nią, wykonanych przez umocowane do tego niezależne laboratorium/instytucję.

- Kompletny raport z badań WWA określający kategorię.

- Atest higieniczny PZH lub równoważny.

- Karta techniczna potwierdzona przez producenta.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Zaznaczamy, że nie chodzi o to aby Zamawiający obniżył jakość zamawianej nawierzchni pu tylko o to aby opisał wymagania dotyczące nawierzchni w sposób zgodny
z obowiązującą w Unii Europejskiej normą PN-EN 14877:2014.

 

Odpowiedź 3:

Zamawiający wymaga aby nawierzchnia posiadała parametry zgodne z obowiązującą normą PN-EN w zakresie dopuszczającym do stosowania nawierzchni pu na terenie UE.

Pytanie 4:

Projekt podaje, że nawierzchnia pu bieżni i rozbiegu ma być w kolorze niebieskim.

Informujemy, że nawierzchnia pu w kolorze niebieskim jest znacznie droższa ponieważ zgodnie z technologią do granulatu EPDM w kolorze niebieskim należy użyci jedynie specjalnych lepiszczy pu UV odpornych przeznaczonych dla tej grupy kolorów, które są znacznie droższe.

Zdarzają się nieuczciwe praktyki stosowania zwykłych lepiszczy pu bez odpowiedniej stabilizacji UV wymaganej dla granulatu EPDM w kolorze niebieskim, co przejawia się zmianą kolorystyki nawierzchni.

Proszę o potwierdzenie, że nawierzchnie pu bieżni, rozbiegu mają być wykonane
w kolorze niebieskim przy użyciu do granulatu EPDM niebieskiego połączonego jedynie ze specjalnym lepiszczem UV odpornym przeznaczonych dla tej grupy kolorów.

 

Odpowiedź 4:

Zamawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni w kolorze Ceglastym – typowym wg konstrukcji podanej w pkt. 1,2

 

Pytanie 5:

W związku z nieuczciwymi praktykami stosowania do wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu granulatów z recyklingu barwionych powierzchniowo, proszę
o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni sportowej pu zgodnie z technologią przy użyciu granulatu EPDM z pierwotnej produkcji
i nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

 

Odpowiedź 5:

Zamawiający nie dopuszcza stosowania barwionych granulatów z recyklingu.

 

Pytanie 6:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostepnił całą dokumentację projektową, techniczną niezbędną do wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta jest kompletna o odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia,

 

 

zaś brak jakichkowliek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji Inwestycji nie obciąża Wykonawcy.

 

Odpowiedź 6:

Dokumentacja projektowa jest kompletna.

 

Pytanie 7:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbędnymi w celu wykonania zamówienia, które zachowują ważność na okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych braków w tym zakresie nie obciążają Wykonawcy.

 

Odpowiedź 7:

Tak dysponuje wszelkimi decyzjami.

 

Pytanie 8:

Proszę o potwierdzenie, że zakres robót jest zgodny z zamieszczonym przedmiarem robót.

 

Odpowiedź 8:

Z uwagi na przyjęcie przez zmawiającego rozliczenia ryczałtowego przedmiar załączony do SIWZ ma charakter pomocniczy. W przypadku wynagrodzenia ryczałtowego przedmiar robót nie determinuje zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia. Podstawą wyceny jest dokumentacja projektowa. Zamawiający przyjął zasadę wynagrodzenia ryczałtowego stąd też przedmiar robót, stanowiący podstawę sporządzenia kosztorysu, jest opracowaniem wtórnym w stosunku do projektu i specyfikacji technicznych i to nie on determinuje zakres prac objętych przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarze robót zestawienia mają zobrazować skalę roboty budowlanej i pomóc wykonawcom
w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiarowi robót należy przypisać charakter dokumentu pomocniczego.
 Powyższe potwierdzają wyroki KIO: z dnia 30 lipca 2009 r., sygn. akt KIO/UZP 921/09 oraz z dnia 20 października 2008 r., sygn. akt KIO/UZP 1077/08.

 

Pytanie 9:

Proszę o potwierdzenie, że konserwacja nawierzchni sportowych nie wchodzi w zakres robót/obowiązków wykonawcy.

 

Odpowiedź 9:

Konserwacja nawierzchni sportowych nie wchodzi w zakres robót.

 

Pytanie 10:

Projekt umowy § 11 ust. 4. podaje:

W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących
niemożnością dotrzymania terminu określonego w ust. 2 termin ten może ulec przedłużeniu za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wystąpieniu takich okoliczności pod rygorem utraty możliwości przedłużenia terminu określonego w ust.2.

Proszę o potwierdzenie, że ww. fragment umowy uwzględnia poniższe okoliczności niezależne od wykonawcy:

-realizacji dodatkowych robót budowlanych,

-zawieszenia przez Zamawiającego wykonania robót,

-przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,

-działania siły wyższej (zdarzenie obiektywne, zewnętrzne, nieposiadające swojego źródła wewnątrz przedsiębiorstwa, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane, którego skutków nie da się przewidzieć i nie można im zapobiec, które wystąpiło mimo dołożenia należytej staranności wymaganej w stosunkach kupieckich (art. 355 §2 kodeksu cywilnego) w celu należytego spełnienia

świadczenia (np. w szczególności: pożaru, powodzi, gradobicia, strajku itp.),

-wystąpienia okoliczności, których Strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,

-przeszkód technicznych w pełni niezależnych od Stron umowy, mających bezpośredni wpływ na termin wykonania zamówienia,

-wystąpienia warunków w tym atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z technologią.

Powyższe jest niezbędne dla zapewnienia wykonawcy możliwości zmiany terminu wykonania robót w przypadku ww. okoliczności, sytuacji od niego obiektywnie niezależnych.

 

Odpowiedź 10:

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. Zamawiający nie uszczegóławia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, o których mowa w § 11 ust. 4 wzoru umowy.

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiający uwzględni ewentualne przesłanki wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy do przedłużenia terminu, po wcześniejszym zawiadomieniu Zamawiającego i rozpatrzeniu przez Zamawiającego czy są to okoliczności uzasadniające przesunięcie terminu wykonania robót.

 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ zgodnie
z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

Otrzymują :

1) Strona internetowa na której jest zamieszczona SIWZ

(www.koniusza.pl)

2) A/a

 

 

Zastępca Wójta

mgr inż. Hubert Wawrzeń