Top of Form 1

 


Ogłoszenie nr 500064859-N-2018 z dnia 26-03-2018 r.

Koniusza:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 536115-N-2018
Data: 26/03/2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Koniusza, Krajowy numer identyfikacyjny 351555051, ul. Koniusza 55, 32-104 Koniusza, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 123 869 039, e-mail gmina@koniusza.pl, faks 123 869 015.
Adres strony internetowej (url): www.koniusza.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie
W ogłoszeniu powinno być: Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Tak www.koniusza.pl

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: 4
W ogłoszeniu jest: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie
W ogłoszeniu powinno być: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak w formie pisemnej – za pomocą operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca Urząd Gminy w Koniuszy, Koniusza 55, 32-104 Koniusza, pok. nr 11 (sekretariat).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.4
W ogłoszeniu jest: IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
W ogłoszeniu powinno być: IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie

 

Bottom of Form 1