R.Ż. 271.4.2018                                                                         Koniusza, dnia  13.04.2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)  przekazuje poniżej  informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Otwarcie ofert w postępowaniu pn.: „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę kortu tenisowego i boisk w miejscowościach Biórków Wielki i Koniusza oraz placów zabaw w 10 miejscowościach położonych na terenie Gminy Koniusza” - „Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Biórków Wielki” znak: R.Ż.271.4.2018 odbyło się w dniu 13.04.2018 r. o godz. 10.15.

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 863 445,00 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert zostały złożone następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa ( firma) i adres Wykonawcy

Cena  brutto oferty

Okres gwarancji

w miesiącach

 

1

TORAKOL Rajmund Zalewski

Koszczały 9, 88-210 Dobre

2 893 499,43 zł

60 miesięcy

2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
BUD-MA Kozik Maciej,
Pobiednik Wielki nr 92, 32-126 Igołomia

2 378 926,74 zł

60 miesięcy

Termin wykonania, warunki płatności zgodnie z  SIWZ i projektem umowy.

 

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U 
z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższych informacji na stronie internetowej przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oświadczenie musi być złożone w oryginale w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy, 32-104 Koniusza 55, sekretariat -  pokój nr 11.

Wzór oświadczenia znajduje się w załączniku nr 5 do SIWZ.

 

Otrzymują:

1) Strona internetowa na której jest zamieszczona

 SIWZ (www.koniusza.pl)

2) A/a

Zastępca Wójta

mgr inż. Hubert Wawrzeń