R.Ż. 271.3.2018                                                                                Koniusza, dnia  09.03.2018 r.

 

 

Wszyscy Wykonawcy
/ubiegaj
ący się o udzielenie zamówienia/

 

Wyjaśnienia do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego  pn.:„Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę kortu tenisowego i boisk w miejscowościach Biórków Wielki i Koniusza oraz placów zabaw w 10 miejscowościach położonych na terenie Gminy Koniusza” - „Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Biórków Wielki”
znak: 271.3.2018.

 

Informuję, że wpłynęły do Zamawiającego zapytania  do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zgodnie z art. 38 ust. 1, 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2017 r.  poz.1579 z późn. zm.), przedstawiam treść zapytań wraz z  wyjaśnieniami:

 

Pytanie 1:

 

Aprobaty i rekomendacje ITB nie są wydawane dla traw od 2004 roku (są jedynie dokumentem dobrowolnym). Prosimy o dopuszczenie traw syntetycznych z równoważnym badaniem do Aprobata lub Rekomendacja ITB, tj. raportu z badań specjalistycznego laboratorium, badającego nawierzchnie sportowe Labosport.

Odpowiedź 1:

Dopuszcza się zastosowanie nawierzchni ze sztucznej trawy które posiadają badania niezależnego laboratorium zamiennie dla aprobaty ITB.
Nawierzchnia w przypadku braku aprobaty ITB zostanie uznana za równoważną na podstawie badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.

Pytanie 2:

Wnosimy o zmianę w zapisie wymaganych dokumentów dotyczących nawierzchni z trawy syntetycznej i zaakceptowanie deklaracji zgodności z PN EN 15330-1:2013 oraz pełnego, finalnego badania laboratoryjnego za zgodność z FIFA Quality Concept for Football Turf na równi z rekomendacją ITB.

Informujemy, iż nie wydaje się aprobaty technicznej ITB dla nawierzchni sportowej, natomiast rekomendacja techniczna ITB jest dokumentem dobrowolnym, udzielanym dla wyrobów nie podlegających art.9, ust.1 ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U.Nr 92/2004, poz.881). Stanowi ona specyfikację techniczną (na podstawie badań do rekomendacji), pozwalającą na dokonanie oceny zgodności i wydanie świadectw technicznych. Badania będące podstawą do wydania rekomendacji technicznych (dokumentu dobrowolnego) są przeprowadzane przez Instytut Techniki Budowlanej i są zgodne z normami obowiązującymi w Polsce.

Odpowiedź 2:

Dopuszcza się zastosowanie nawierzchni ze sztucznej trawy które posiadają deklaracjię zgodności z PN EN 15330-1:2013 oraz pełnego, finalnego badania laboratoryjnego
na zgodność z FIFA Quality Concept for Football Turf.

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Otrzymują :

1) Strona internetowa na której jest zamieszczona SIWZ

(www.koniusza.pl)

2) A/a

 

 

Wójt

mgr inż. Wiesław Rudek