R.Ż. 271.3.2018                                                                         Koniusza, dnia  16.03.2018 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

 

Szanowni Państwo

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  przekazuje poniżej  informacje, o których mowa w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Otwarcie ofert w postępowaniu pn.: „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę kortu tenisowego i boisk w miejscowościach Biórków Wielki i Koniusza oraz placów zabaw w 10 miejscowościach położonych na terenie Gminy Koniusza” - „Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Biórków Wielki” znak: R.Ż.271.3.2018 odbyło się w dniu 16.03.2018 r. o godz. 10.15.

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, w wysokości: 831 000,00 zł brutto.

Do upływu terminu składania ofert zostały złożone następujące oferty:

 

Nr oferty

Nazwa ( firma) i adres Wykonawcy

Cena  brutto oferty

Okres gwarancji

w miesiącach

 

1

TORAKOL Rajmund Zalewski

88-210 Dobre,  Koszczały 9

2 689 800,58 zł

60 miesięcy

2

„BELLSPORT” Grzegorz Leszczyński
41-923 Bytom, ul. Hutnicza 4

3 661 961,36 zł

60 miesięcy

Termin wykonania i warunki płatności zgodnie z  SIWZ.

 

 

Otrzymują:

1) Strona internetowa na której jest zamieszczona

 SIWZ (www.koniusza.pl)

2) A/a

 

 

Z-ca Wójta

mgr inż. Hubert Wawrzeń