R.Ż.271.1.2018                                                                              Koniusza, dnia  15.02.2018 r.

 

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Działając  zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn.zm), Wójt Gminy Koniusza informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę kortu tenisowego i boisk w miejscowościach Biórków Wielki i Koniusza oraz placów zabaw w 10 miejscowościach położonych na terenie Gminy Koniusza” Część III przedmiotu zamówienia pn. „Budowa placów zabaw w 10 miejscowościach położonych na terenie Gminy Koniusza” znak: R.Ż.271.1.2018  - dokonano wyboru najkorzystniejszej  oferty, którą została oferta Nr 4 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „DREWNOGRÓD” Robert Lis, Podzamcze,
 ul. Źródlana 14, 26-065 Piekoszów za cenę brutto: 284 638,16 zł.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zastosował procedurę określoną w art.24aa ust.1 ustawy Pzp. Oferta wybrana została oceniona jako  oferta najkorzystniejsza na podstawie  kryteriów  oceny ofert: cena - 60% ,  gwarancja  - 40% i  otrzymała najwyższą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem opisanym w pkt 21.1.1., 21.1.2., 21.1.3. SIWZ, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie, Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Wybrany Wykonawca nie polega wykluczeniu z postępowania, jego oferta nie podlega odrzuceniu.

Punktacja ww. postępowania:

Nr oferty

Nazwa /imię i nazwisko/, siedziba / miejsce zamieszkania / i adres Wykonawcy

Cena brutto

oferty/Okres gwarancji

Liczba punktów 

w kryterium „Cena”

Liczba punktów

w kryterium „Okres gwarancji”

Łączna punktacja

1

PERGOLA Małgorzata Skórko,
05-500 Piaseczno
ul. Techniczna 2

281 055,00 zł/
60 miesięcy

-

-

Oferta odrzucona

 

2

„PT” s.c M.Ignaciuk 
T. Dąbrowski

80-557 Gdańsk
ul. Marynarki Polskiej 96

286 190,25 zł/

60 miesięcy

-

-

Oferta odrzucona

3

PPE Poland Sp. z o.o.

41-600 Świętochłowice ul. Metalowców 3A

336 245,58 zł/

60 miesięcy

50,79 pkt

40 pkt

90,79 pkt

4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe „DREWNOGRÓD”
Robert Lis

26-065 Piekoszów

Podzamcze
ul. Źródlana 14

284 638,16 zł/
60 miesięcy

60 pkt

40 pkt

100 pkt

 

Otrzymują:

1) Strona internetowa  ( www.koniusza.pl)

2) A/a.

   Wójt

mgr inż. Wiesław Rudek