Zestawienie znaków: logotyp Fuduszy Europejskich z podpisem Program Regionalny, logotyp województwa małopolskiego oraz logo Unii Europejskiej z podpisem Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

 

 

 

R.Ż.271.1.2018                                                                         Koniusza, dnia  29.01.2018 r.

 

 

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Działając  zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm), Wójt Gminy Koniusza informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę kortu tenisowego i boisk w miejscowościach Biórków Wielki i Koniusza oraz placów zabaw w 10 miejscowościach położonych na terenie Gminy Koniusza”                            Część II przedmiotu zamówienia pn. „Budowa boiska trawiastego w miejscowości Koniusza” znak: R.Ż.271.1.2018  - dokonano wyboru najkorzystniejszej  oferty, którą została oferta Nr 1 złożona przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „BUD-MA” Maciej Kozik, Pobiednik Wielki 92, 32-126 Igołomia za cenę brutto: 449 933,66zł.

Uzasadnienie wyboru:

Oferta wybrana została oceniona jako  oferta najkorzystniejsza na podstawie  kryteriów  oceny ofert: cena - 60% ,  gwarancja  - 40% i  otrzymała najwyższą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem opisanym w pkt 21.1.1., 21.1.2., 21.1.3. SIWZ, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie, Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Wybrany Wykonawca nie polega wykluczeniu z postępowania, jego oferta nie podlega odrzuceniu.

 

Punktacja ww. postępowania:

Nr oferty

Nazwa /imię i nazwisko/, siedziba / miejsce zamieszkania / i adres Wykonawcy

Cena brutto

oferty/Okres gwarancji

Liczba punktów 

w kryterium „Cena”

Liczba punktów

w kryterium „Okres gwarancji”

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „BUD-MA” Maciej Kozik

Pobiednik Wielki 92

32-126 Igołomia

449 933,66zł/

60 miesięcy

 

60 pkt

40 pkt

100 pkt

 

Otrzymują:

1) Strona internetowa  ( www.koniusza.pl)

2) A/a.

 

  Z-ca Wójta

mgr inż. Hubert Wawrzeń