R.Ż. 271.1.2018                                                                       Koniusza, dnia 24.01.2018 r.

 

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

 

Dotyczy przetargu  nieograniczonego pn.: „Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę kortu tenisowego i boisk w miejscowościach Biórków Wielki i Koniusza oraz placów zabaw w 10 miejscowościach położonych na terenie Gminy Koniusza”

znak: R.Ż.271.1.2018

- część I przedmiotu zamówienia pn.: „Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Biórków Wielki

 

Działając zgodnie z art. 92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity  Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia na podstawie art.93ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie do składania ofert tj. do dnia 19.01.2018 r.

do godz.10:00 została złożona 1 oferta, w której zaoferowano cenę ryczałtową brutto:

 2 690 130,44zł.

Cena tej oferty znacznie przekracza możliwość finansową Zamawiającego, który nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.

Uzasadnienie  prawne:

Zgodnie z dyspozycją art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”

 

Otrzymują :

1)Strona internetowa na której jest zamieszczona

SIWZ ( www.koniusza.pl)

2) Aa.

 

 

Z-ca Wójta

mgr inż. Hubert Wawrzeń