Ogłoszenie nr 500039160-N-2018 z dnia 22-02-2018 r.

Gmina Koniusza: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę kortu tenisowego i boisk w miejscowościach Biórków Wielki i Koniusza oraz placów zabaw w 10 miejscowościach położonych na terenie Gminy Koniusza

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Programu Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,Działanie 6.3.Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów-SPR, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500594-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Koniusza, Krajowy numer identyfikacyjny 351555051, ul. Koniusza 55, 32-104 Koniusza, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 123 869 039, e-mail gmina@koniusza.pl, faks 123 869 015.
Adres strony internetowej (url): www.komiusza.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę kortu tenisowego i boisk w miejscowościach Biórków Wielki i Koniusza oraz placów zabaw w 10 miejscowościach położonych na terenie Gminy Koniusza Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

R.Ż.271.1.2018 II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę kortu tenisowego, boiska z trawy syntetycznej w miejscowości Biórków Wielki, boiska z trawy naturalnej w miejscowości Koniusza oraz placów zabaw w 10 miejscowościach położonych na terenie Gminy Koniusza. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: Część I przedmiotu zamówienia pn.:„Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Biórków Wielki”; Część II przedmiotu zamówienia pn.:„Budowa boiska trawiastego w miejscowości Koniusza”; Część III przedmiotu zamówienia pn.:„Budowa placów zabaw w 10 miejscowościach położonych na terenie Gminy Koniusza”. II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

tak

II.5) Główny Kod CPV: 45200000-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Biórków Wielki

 

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:W w/w postępowaniu w wyznaczonym terminie do składania ofert tj. do dnia 19.01.2018 r. do godz.10:00 została złożona 1 oferta, w której zaoferowano cenę ryczałtową brutto: 2 690 130,44 zł . Cena tej oferty znacznie przekracza możliwość finansową Zamawiającego, który nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej. Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”

 

 

 

CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Budowa boiska trawiastego w miejscowości Koniusza

 

 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/02/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 167899.18
Waluta PLN IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: 0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej: 0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0 IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „BUD-MA” Maciej Kozik
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Pobiednik Wielki 92
Kod pocztowy: 32-126
Miejscowość: Igołomia
Kraj/woj.: małopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

nie Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nieIV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 449933.66
Oferta z najniższą ceną/kosztem 449933.66
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 449933.66
Waluta: PLN IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp. IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.