R.Ż. 271.1.2018                                                                      Koniusza, dnia  11.01.2018 r.

 

Wszyscy Wykonawcy
/ubiegaj
ący się o udzielenie zamówienia/

 

Wyjaśnienia do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego  pn.:„Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę kortu tenisowego i boisk w miejscowościach Biórków Wielki i Koniusza oraz placów zabaw w 10 miejscowościach położonych na terenie Gminy Koniusza”  znak: R.Ż. 271.1.2018                                                                     

do Części I przedmiotu zamówienia pn. „Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Biórków Wielki”

 

Informuję, że wpłynęło do Zamawiającego zapytanie  do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dlatego zgodnie z art. 38 ust. 1, 2  ustawy z dnia

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz. U. z 2017 r.  poz.1579 z późn. zm.), przedstawiam treść zapytania wraz z  wyjaśnieniami:

Pytanie:1

W dokumentacji przetargowej Zamawiający żąda m.in. ważnej aprobaty technicznej ITB lub rekomendacji technicznej ITB. Aprobaty / Rekomendacje ITB były wydawane w przeszłości, kiedy nie istniała jeszcze zharmonizowana norma. Od dnia 1 maja 2004r. nie jest wymagane posiadanie dokumentu ITB na sztuczną trawę. Aktualnie nie można już uzyskać tych dokumentów, można tylko przedłużyć ważność istniejących.

W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie równoważnego badania niezależnego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe np. Labo-Sport, Sport-Labs, Isa-Sport, itp..

 

 

Odpowiedź:1

Dopuszcza się zastosowanie nawierzchni ze sztucznej trawy które posiadają badania niezależnego laboratorium zamiennie dla aprobaty ITB (zgodnie z zapisem str. 26 opisu technicznego) oraz każdorazowo przy wymaganiu aprobaty ITB dla sztucznej trawy:

b) Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 15330-1:2008, lub aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny o ile parametry nie są potwierdzone w załączonych dokumentach o których mowa w punkcie a.

Pozostałe wymogi pozostawia się bez zmian.

 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ zgodnie z art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Otrzymują :

1)Strona internetowa na której jest zamieszczona

SIWZ ( www.koniusza.pl)

2) Aa.

 

 

 

      Wójt

mgr inż. Wiesław Rudek