R.Ż.271.1.2018                                                                              Koniusza, dnia 03.01.2018  r.

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM


Top of Form 1


Ogłoszenie nr 500594-N-2018 z dnia 2018-01-03 r.

Gmina Koniusza: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę kortu tenisowego i boisk w miejscowościach Biórków Wielki i Koniusza oraz placów zabaw w 10 miejscowościach położonych na terenie Gminy Koniusza.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak
Nazwa projektu lub programu
Regionalny Programu Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,Działanie 6.3.Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, Poddziałanie 6.3.1. Rozwój lokalnych zasobów subregionów -SPR, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Koniusza, krajowy numer identyfikacyjny 351555051, ul. Koniusza 55 , 32-104 Koniusza, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 123 869 039, e-mail gmina@koniusza.pl, faks 123 869 015.
Adres strony internetowej (URL): www.koniusza.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.koniusza.pl
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej – za pomocą operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
Adres:
Urząd Gminy w Koniuszy, Koniusza 55, 32-104 Koniusza, pok. Nr 11 (sekretariat).
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę kortu tenisowego i boisk w miejscowościach Biórków Wielki i Koniusza oraz placów zabaw w 10 miejscowościach położonych na terenie Gminy Koniusza.
Numer referencyjny: R.Ż.271.1.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę kortu tenisowego, boiska z trawy syntetycznej w miejscowości Biórków Wielki, boiska z trawy naturalnej w miejscowości Koniusza oraz placów zabaw w 10 miejscowościach położonych na terenie Gminy Koniusza. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części: Część I przedmiotu zamówienia pn.:„Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Biórków Wielki”; Część II przedmiotu zamówienia pn.:„Budowa boiska trawiastego w miejscowości Koniusza”; Część III przedmiotu zamówienia pn.:„Budowa placów zabaw w 10 miejscowościach położonych na terenie Gminy Koniusza”. Zakres rzeczowy poszczególnych części zamówienia opisano w dalszej części przedmiotowego ogłoszenia.
II.5) Główny kod CPV: 45200000-9
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

 (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2018-07-16
II.9) Informacje dodatkowe: Podany wyżej termin realizacji jest wiążący dla wszystkich części przedmiotu zamówienia.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: dla Części I przedmiotu zamówienia: a) Wykonawcy: Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej, o powierzchni minimum 1200m2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie wymaganego doświadczenia wykazuje dowolny Wykonawca wspólnej oferty. b) osób: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu części I przedmiotu zamówienia na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunku w zakresie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia na stanowisko kierownika budowy wykazuje dowolny Wykonawca wspólnej oferty. dla Części II przedmiotu zamówienia: a) Wykonawcy: Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie boiska sportowego o nawierzchni z trawy naturalnej, o powierzchni minimum 1200m2 oraz co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie boiska sportowego o nawierzchni z trawy syntetycznej. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie wymaganego doświadczenia wykazuje dowolny Wykonawca wspólnej oferty, czyli jeden z Wykonawców wspólnej oferty musi wykazać się wykonaniem obu wymaganych boisk. b) osób: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu części II przedmiotu zamówienia na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunku w zakresie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia na stanowisko kierownika budowy wykazuje dowolny Wykonawca wspólnej oferty. dla Części III przedmiotu zamówienia: a) Wykonawcy: Wykonawca musi wykazać, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył: co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub remoncie jednego placu zabaw o wartości minimum 30 tys. zł. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie wymaganego doświadczenia wykazuje dowolny Wykonawca wspólnej oferty. b) osób: Wykonawca musi wykazać, że dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu części III przedmiotu zamówienia na stanowisku kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, upoważniające do kierowania robotami budowlanymi związanymi z realizacją przedmiotu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunku w zakresie osoby skierowanej przez Wykonawcę do realizacji zamówienia na stanowisko kierownika budowy wykazuje dowolny Wykonawca wspólnej oferty. Uwaga: 1)Uprawnienia o których mowa powyżej powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub ważne odpowiadające im kwalifikacje nadane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami w zakresie objętym niniejszym zamówieniem. 2)Zamawiający określając wymagania dla osób w zakresie posiadania uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art.12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn. zm.) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz.65 ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: 1.Informacja dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art.22a ustawy oraz zamierzających powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom( dla każdej części zamówienia). 1.1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 1.2.Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu , że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 1.3. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy pzp oraz o których mowa w art.24 ust.5 pkt 1 ustawy pzp. 1.4.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych Wykonawcy, mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 1.5.Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów na zasadach określonych w art.22a ustawy, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 11.7.3. SIWZ oraz właściwych dokumentów wskazanych w pkt 11.7.1.SIWZ odpowiednio do udostępnionych zasobów. 1.6.Jeżeli zdolności zawodowe nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności zawodowe o których mowa w pkt 1.1. 1.7.W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d)czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 1.8. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania (w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby) warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w pkt III.3) Ogłoszenia. 1.9. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców ( pkt 25.1 SIWZ). 2.INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA) – dla każdej części zamówienia. 2.1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie oryginału lub pełnomocnictwo poświadczone notarialnie należy załączyć do oferty. 2.2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz art.24 ust.5 pkt 1ustawy, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt III.1.3) Ogłoszenia. 2.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, OŚWIADCZENIA, o których mowa w pkt III.3) Ogłoszenia składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt 11.3 SIWZ składa każdy z Wykonawców. 2.5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt III Ogłoszenia, przy czym dokumenty i oświadczenia o których mowa w pkt III.5.1) Ogłoszenia składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt III.1.3)Ogłoszenia, dokumenty wymienione w pkt III.4) Ogłoszenia składa każdy Wykonawca wspólnej oferty, natomiast dokumenty wymienione w pkt III.6. Ogłoszenia składa dowolny Wykonawca wspólnej oferty III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda: odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy lub wskazania adresu internetowego ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, pod którym Zamawiający samodzielnie pobierze dokument. 2.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3.Dokument, o których mowa pkt 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4.Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2 zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3 stosuje się. 5.W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: A) dla części I przedmiotu zamówienia: 1)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane(wg załącznika Nr 8.1. do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2)wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika Nr 9.1. do SIWZ). B) dla części II przedmiotu zamówienia: 1)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane(wg załącznika Nr 8.2. do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika Nr 9.2. do SIWZ). C) dla części III przedmiotu zamówienia: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane(wg załącznika Nr 8.3. do SIWZ), z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2)wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg załącznika Nr 9.3. do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1.Na potwierdzenie okoliczności o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Zamawiający żąda dla części III przedmiotu zamówienia dokumentów potwierdzających parametry techniczne wymaganych urządzeń montowanych na placach zabaw, określonych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Wszystkie urządzenia muszą posiadać: 1) kartę techniczną produktu potwierdzającą parametry urządzeń w zakresie jakości i użytych materiałów i niezbędnych wymaganych elementów oraz gabarytów urządzenia, 2) certyfikat zgodności z EN 1176 wydany przez akredytowaną jednostkę. 2. Wykonawca może zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1.2) złożyć równoważne dokumenty wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 3. Wykonawca , który z przyczyn niezależnych od niego, nie ma możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa w pkt 1.2) może złożyć inne dokumenty dotyczące odpowiednio zapewnienia jakości lub środków zarządzania środowiskowego, potwierdzające stosowanie przez Wykonawcę środków zapewnienia jakości zgodnych z wymaganymi normami zapewniania jakości lub środków zarządzania środowiskowego równoważnych środkom wymaganym na mocy mającego zastosowanie systemu lub norm zarządzania środowiskowego. III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Każda oferta na daną część przedmiotu zamówienia musi zawierać: 1) wypełniony formularz ofertowy dla danej części, odpowiednio wg załącznika Nr 1.1.do SIWZ, lub Nr 1.2.do SIWZ, lub Nr 1.3. do SIWZ, 2) kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z pkt 20 SIWZ odpowiednio dla każdej części, 3) zobowiązanie wymagane postanowieniami pkt 12.2 SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 4) pełnomocnictwo w oryginale lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa, dla osób podpisujących ofertę w imieniu Wykonawcy składającego ofertę, jeżeli oferta jest składana przez pełnomocnika,

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Przed upływem terminu składania ofert wymagane jest wniesienie wadium w wysokości : 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych) – na część I przedmiotu zamówienia, 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) – na część II przedmiotu zamówienia, 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) – na część III przedmiotu zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dla części I 1.W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w §11 ust. 2 termin ten może ulec przedłużeniu za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wystąpieniu takich okoliczności pod rygorem utraty możliwości przedłużenia terminu określonego w ust.2. 2.W ramach umowy można zmienić osoby bezpośrednio sprawujące nadzór na realizacją inwestycji. Wskazana zmiana może nastąpić w przypadku wystąpienia zaniedbań w zakresie nadzoru, zmian organizacyjnych w działalności stron umowy lub w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. Zmienione osoby muszą spełniać wymagania określone dla danego 3.Wynagrodzenie za roboty budowlane w okresie realizacji przedmiotu umowy może być zmieniane w przypadku zmian wysokości podatku VAT - w stopniu i w terminie odpowiadającym tym zmianom. 4.Zmiany umowy określone w pkt.1-3 wymagają sporządzenia aneksu podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę. Dla części II i III 1.W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w §1ust.3 umowy, termin ten może ulec przedłużeniu za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie, nie więcej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o wystąpieniu takich okoliczności pod rygorem utraty możliwości przedłużenia terminu określonego w §1ust.3 umowy. 2.W ramach umowy można zmienić osoby bezpośrednio sprawujące nadzór na realizacją inwestycji. Wskazana zmiana może nastąpić w przypadku wystąpienia zaniedbań w zakresie nadzoru, zmian organizacyjnych w działalności stron umowy lub w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych. Zmienione osoby muszą spełniać wymagania określone dla danego stanowiska. 3.Wynagrodzenie za roboty budowlane w okresie realizacji przedmiotu umowy może być zmieniane w przypadku zmian wysokości podatku VAT - w stopniu i w terminie odpowiadającym tym zmianom. 4.Zmiany umowy określone w pkt 1-3 wymagają sporządzenia aneksu podpisanego przez Zamawiającego i Wykonawcę.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-01-19, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

„Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Biórków Wielki”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska sportowego do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej i budowa boiska wielofunkcyjnego. Boisko wielofunkcyjne w okresie letnim będzie wykorzystywane jako kort tenisowy oraz boisko do siatkówki, a w okresie zimowym jako lodowisko naturalne. Do przedmiotu zamówienia należy wykonanie 4 torowej bieżni z nawierzchni sztucznej usytuowanej wokół boiska piłkarskiego, ścieżki rowerowej o szerokości 250cm kształtowanej w formie nieregularnej pętli za bieżnią wokół boiska piłkarskiego, wykonanie rozbieżni i zeskoku, oświetlenia, infrastruktury technicznej. Nawierzchnia z trawy syntetycznej do budowy boiska piłkarskiego musi spełniać parametry opisane w Dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ. Zakres robót obejmuje: a)boisko piłkarskie ( roboty przygotowawcze, piłkochwyty, przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, odwodnienie terenu, doły chłonne dla kanalizacji deszczowej i drenażu, rów otwarty, boisko piłkarskie z trawy syntetycznej na powierzchni 1598m2, bieżnię i rozbieżnię, skocznię w dal, siłownię zewnętrzną, ścieżkę rowerową, nawierzchnię z kostki brukowej, nawierzchnię z płyt chodnikowych, oznakowania dróg, drogę pożarową, uzupełnienie asfaltu, obrzeża , krawężniki, ogrodzenie, schody terenowe, małą architekturę, trybuny zewnętrzne, umocnienie skarp płytami ażurowymi, zieleń); b)kort tenisowy (roboty przygotowawcze, ogrodzenie, piłkochwyty, odwodnienie terenu, boisko wielofunkcyjne, drogi, miejsca postojowe i chodniki, zieleń); c)instalacje elektryczne( oświetlenie terenu, zasilanie bram).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45200000-9, 45111300-1, 45100000-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-16
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

2

Nazwa:

„Budowa boiska trawiastego w miejscowości Koniusza”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest budowa boiska do piłki nożnej z trawy naturalnej w miejscowości Koniusza wraz z elementami infrastruktury technicznej takiej jak trybuny, ogrodzenie oraz nawierzchnie utwardzone. Zakres robót obejmuje: a)pogłębienie sieci wodociągowej, b)roboty ziemne- niwelacja terenu, c)odwodnienie boiska, d)mur oporowy, e)ogrodzenie i piłkochwyty, f)dostawę i montaż urządzeń sportowych, g) tereny utwardzone, h) trybuny, i) schody terenowe, j) skarpy i teren wokół boiska.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45200000-9, 45111300-1, 45100000-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-16
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00


6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr:

3

Nazwa:

„Budowa placów zabaw w 10 miejscowościach położonych na terenie Gminy Koniusza”

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest budowa placów zabaw w miejscowościach: Dalewice, Chorążyce, Gnatowice, Łyszkowice, Siedliska, Wroniec, Przesławice, Piotrkowice Wielkie, Szarbia i Glew. Zakres robót obejmuje: a) montaż urządzeń rekreacyjnych, b) budowę ogrodzenia.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45212140-9, 45212200-3, 45212200-8
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2018-07-16
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

Cena

60,00

Okres gwarancji

40,00

 

 

 

 

SIWZ

SIWZ/Zał. Nr 1.1. – formularz oferty dla  części I przedmiotu zamówienia

SIWZ/Zał. Nr 1.2. – formularz oferty dla  części II przedmiotu zamówienia

SIWZ/Zał. Nr 1.3. – formularz oferty dla części III przedmiotu zamówienia

SIWZ/Zał. Nr 2.1. – oświadczenie Wykonawcy  o braku podstaw do wykluczenia dla  części I przedmiotu zamówienia

SIWZ/Zał. Nr 2.2. – oświadczenie Wykonawcy  o braku podstaw do wykluczenia dla  części II przedmiotu zamówienia

SIWZ/Zał. Nr 2.3. – oświadczenie Wykonawcy  o braku podstaw do wykluczenia dla  części III przedmiotu zamówienia

SIWZ/Zał. Nr 3.1. – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dla  części I przedmiotu zamówienia

SIWZ/Zał. Nr 3.2. – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dla  części II przedmiotu zamówienia

SIWZ/Zał. Nr 3.3. – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dla  części III przedmiotu zamówienia

SIWZ/Zał. Nr 3a – zobowiązanie „podmiotu trzeciego”

SIWZ/Zał. Nr 4.1. – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności  do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy dla części  I przedmiotu zamówienia

SIWZ/Zał. Nr 4.2. – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności  do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy dla części  II przedmiotu zamówienia

SIWZ/Zał. Nr 4.3. – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności  do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy dla części  III przedmiotu zamówienia

SIWZ/Zał. Nr 5.1. – wzór umowy dla części   I   przedmiotu zamówienia

SIWZ/Zał. Nr 5.2. – wzór umowy dla części   II przedmiotu zamówienia

SIWZ/Zał. Nr 5.3. – wzór umowy dla części   III przedmiotu zamówienia

SIWZ/Zał. Nr 6.1. – przedmiary  robót ( boisko piłkarskie, kort tenisowy, instalacje elektryczne)  dla części I przedmiotu zamówienia

SIWZ/Zał. Nr 6.2. – przedmiar robót dla części  II przedmiotu zamówienia

SIWZ/Zał. Nr 6.3. – przedmiar robót dla części  III przedmiotu zamówienia

SIWZ/Zał. Nr 7.1. –  Dokumentacja projektowa i STWiORB dla części   I   przedmiotu  zamówienia

SIWZ/Zał. Nr 7.2. –  Dokumentacja projektowa i STWiORB dla części   II   przedmiotu   zamówienia

SIWZ/Zał. Nr 7.3. –  Rysunki  i STWiORB dla części  III   przedmiotu zamówienia                    

 

oraz

SIWZ/Zał. Nr 10 – oświadczenie zawierające wykaz  osób skierowanych do wykonywania robót budowlanych /składany przed podpisaniem umowy/dla każdej części przedmiotu zamówienia

Formularze, które należy złożyć  na wezwanie Zamawiającego:

SIWZ/Zał. Nr 8.1. – wykaz wykonanych robót dla części I przedmiotu zamówienia

SIWZ/Zał. Nr 8.2. – wykaz wykonanych robót dla części II przedmiotu zamówienia

SIWZ/Zał. Nr 8.3. – wykaz wykonanych robót dla części III przedmiotu zamówienia

SIWZ/Zał. Nr 9.1. – wykaz osób dla części I przedmiotu zamówienia

SIWZ/Zał. Nr 9.2. – wykaz osób dla części II przedmiotu zamówienia

SIWZ/Zał. Nr 9.3. – wykaz osób dla części III przedmiotu zamówienia

 

 

Załączniki 1.1, 1.2, 1.3,   2.1,  2.2, 2.3,   3.1. 3.2. 3.3. 3a,  4.1, 4.2. 4.3,  8.1, 8.2, 8.3, 9.1, 9.2, 9.3, 10, w formacie MS WORD