Koniusza, 20.12.2017 r.

RZ.271.21.2017

 

 

Wszyscy Wykonawcy
/ubiegaj
ący się o udzielenie zamówienia/

 

 

 

 

Działając zgodnie z art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

W pkt 3.3. SIWZ skreśla się zdanie „Przedmiar robót dotyczący powyższego zakresu jest ujęty w poz.3.1.1.”

Do pkt 3.2. dopisuje się zdanie: „Zakres robót dotyczący powyższego projektu ujęty jest w pkt 3.1.1. SIWZ tj. w przedmiarze robót dotyczącym sieci kanalizacji sanitarnej”.

 

 

 

 Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ zgodnie z art.38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Otrzymują :

1)Strona internetowa na której jest zamieszczona

SIWZ ( www.koniusza.pl)

2) Aa.

 

 

 

 

 

Z-ca Wójta

mgr inż. Hubert Wawrzeń