R.Ż.271.21.2017                                                                         Koniusza, dnia  17.01.2018r.

 

 

Informacja

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 Działając  zgodnie z art.92 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:  Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn. zm), Wójt Gminy Koniusza informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Czernichów, Biórków Mały, Biórków Wielki, Gmina Koniusza” dokonano wyboru najkorzystniejszej  oferty, którą została oferta Nr 4 złożona przez Wykonawcę:

P.U.S.H. „PRO-AQUA” A.M.M. JASKÓŁA Sp. J., ul. Żeromskiego 18, 28-200 Staszów

za cenę brutto: 6 745 320,00zł.

 

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający zastosował procedurę określoną w art.24aa ust.1 ustawy Pzp. Oferta wybrana została oceniona jako  oferta najkorzystniejsza na podstawie  kryteriów   oceny ofert: cena - 60% oraz okres gwarancji - 40%  i  otrzymała najwyższą liczbę punktów obliczonych zgodnie z wzorem opisanym w pkt 21.1.1., 21.1.2., 21.1.3. SIWZ, odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w ustawie, Ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. Wybrany Wykonawca nie polega wykluczeniu z postępowania, jego oferta nie podlega odrzuceniu.

Punktacja ww. postępowania:

Nr oferty

Nazwa /imię i nazwisko/, siedziba / miejsce zamieszkania / i adres Wykonawcy

Cena brutto

oferty/Okres gwarancji

Liczba punktów 

w kryterium „Cena”

Liczba punktów

w kryterium „Okres gwarancji”

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego MACHNIK Sp. z o.o.

Mochnaczka Wyżna 118

33-380 Krynica-Zdrój

7 328 515,23zł/

60 miesięcy

55,22 pkt

40,00pkt

95,22 pkt

2

WOD-GAZ Zakład Robót Inżynieryjno-Transportowych

Czesław Sztuk

ul. 1 Maja 1G

28-131 Solec-Zdrój

7 994 640,66zł/

60 miesięcy

50,62 pkt

40,00pkt

90,62 pkt

3

Konsorcjum Firm:

Lider: Instalatorstwo Sanitarne i C.O.

Czesław Ciszewski

Biórków Mały 79

32-104 Koniusza

Partner:

Zakład Sieci Sanitarnych

Zbigniew Kutryba Sp. z o.o.

ul. Drogowców 6

32-400 Myślenice

7 966 106,81zł/

60 miesięcy

50,81 pkt

40,00pkt

90,81 pkt

4

P.U.S.H. „PRO-AQUA”

A.M.M. JASKÓŁA Sp.J.

ul. Żeromskiego 18

28-200 Staszów

6 745 320,00zł/

60 miesięcy

60 pkt

40,00pkt

100 pkt

5

WOD-BUD Sp. z o.o.

ul. Piłsudskiego 12/1

23-200 Kraśnik

11 011 831,05zł/

60 miesięcy

36,75 pkt

40,00pkt

76,75 pkt

 

Otrzymują:

1)Strona internetowa  ( www.koniusza.pl)

2) Aa.

 

 

Wójt

mgr inż. Wiesław Rudek