Ogłoszenie nr 500021813-N-2018 z dnia 30-01-2018 r.

Gmina Koniusza: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Czernichów, Biórków Mały, Biórków Wielki, Gmina Koniusza.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 633954-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Koniusza, Krajowy numer identyfikacyjny 351555051, ul. Koniusza  55, 32-104   Koniusza, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 123 869 039, e-mail gmina@koniusza.pl, faks 123 869 015.
Adres strony internetowej (url): www.koniusza.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Czernichów, Biórków Mały, Biórków Wielki, Gmina Koniusza.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

R.Ż.271.21.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Czernichów, Biórków Mały, Biórków Wielki położonych na terenie Gminy Koniusza. Zakres robót obejmuje: 1) roboty: przygotowawcze, ziemne, roboty ogólnobudowlane; 2) roboty montażowe kanalizacji sanitarnej w tym: a) kanału sanitarnego z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy 200 mm i długości łącznej 9542,35m, b) kanału sanitarnego z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy 160 mm i długości łącznej 3788,90 m, c) kanału sanitarnego o średnicy 225 mm PE i długości łącznej 850,40 m; d) rurociągu tłocznego o średnicy 90 i długości 2223,20 m, e) studni tworzywowych, 3) budowę sześciu sieciowych przepompowni ścieków wraz z ogrodzeniem i zasilaniem energetycznym; 4) dobudowę sieci kanalizacji sanitarnej do dwóch budynków mieszkalnych we Wroninie, 5) modernizację przepompowni ścieków w m. Karwin.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45232400-6

 

Dodatkowe kody CPV: 45232440-8, 45255110-3, 45233142-6, 45232423-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/01/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 7005817.67
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  5
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: P.U.S.H. „PRO-AQUA” A.M.M. JASKÓŁA Sp.J.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul.Żeromskiego 18
Kod pocztowy: 28-200
Miejscowość: Staszów
Kraj/woj.: świętokrzyskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 6745320.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6745320.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 11011831.05
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.