R.Ż. 271.21.2017                                                                           Koniusza, dnia  29.12.2017 r.

 

 

Wszyscy Wykonawcy
/ubiegaj
ący się o udzielenie zamówienia/

 

Wyjaśnienia do  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego  pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Czernichów, Biórków Mały, Biórków Wielki, Gmina Koniusza”, znak: R.Ż. 271.21.2017.

 

Informuję, że wpłynęły do Zamawiającego pytania  do zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dlatego zgodnie z art. 38 ust. 1, 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.  Dz. U. z 2017 r.  poz.1579 z późn. zm.) przedstawiam treść pytań  wraz z  wyjaśnieniami:

Pytanie 1:
Jakie parametry musi spełniać materiał PP - polipropylen w wyrobie gotowym w przypadku studni DN 1000 z niego wykonanych?

Odpowiedź 1:
Materiał użyty do produkcji studni musi spełniać następujące parametry w wyrobie gotowym:
gęstość: ≥ 0,900 kg/m3 oraz moduł sprężystości: ≥ 1.000 MPa.

Pytanie 2:  

Czy zamawiający zezwoli na zastosowanie stożków studni DN 1000 wykonanych nie jako jeden element tylko spawanych z dwóch elementów co pogarsza parametry wytrzymałościowe stożka?  

Odpowiedź 2:
Nie dopuszcza się studni PP DN 1000 gdzie stożek jest spawany z dwóch elementów.

 

Pytanie 3:
Czy zamawiający zezwoli na zastosowanie w przypadku podstaw studni DN 800, podstaw o średnicy DN 600 z dospawaną redukcją DN 800x600?

Odpowiedź 3:
Należy stosować studnie zgodne z opisem zamieszczonym w Projekcie Budowlanym pkt 14.5 Studzienki kanalizacyjne. Nie dopuszcza się kinet DN 800 z dospawaną redukcją 600x800.

Pytanie 4:
Czy zamawiający dopuści studnie DN 1000 i DN 800 bez spadku?

Odpowiedź 4:
Nie dopuszcza się studni DN 800 i DN 1000 bez spadku w kinecie. Nie dopuszcza się pochylania studni.

 

 

 

Pytanie 5:
Czy zamawiający dopuści studnie tworzywowe DN 1000 które zamiast stopni złazowych wyposażone są w spawane drabiny ze stali szlachetnej?

Odpowiedź 5:
Należy stosować elementy studni DN 1000 i DN 800 z fabrycznie montowanymi stopniami. Nie dopuszcza się drabin ze stopniami spawanymi wykonanych z metali szlachetnych. Odstępy pomiędzy stopniami muszą być równe.

Pytanie 6:
Czy zamawiający będzie wymagał aby odległości pomiędzy stopniami w studniach DN 1000 i DN 800 były równe?

Odpowiedź 6:
Odstępy pomiędzy stopniami muszą być równe.

 

Powyższe informacje należy traktować jako integralną część SIWZ zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

Otrzymują :

1)Strona internetowa na której jest zamieszczona

SIWZ ( www.koniusza.pl)

2) Aa.

 

 

 

                                                                                                                             Wójt

 

mgr inż. Wiesław Rudek